Statenvertaling.nl

sample header image

Jozua 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Jozua 1

1 HEt geschiede nu, na de doot Mose des knechts des HEEREN, dat de HEERE tot Iosua den sone Nun, Mose dienaer, sprack, seggende:
2 Mijn knecht Mose is gestorven: so maeckt u nu op, treckt over dese Iordane, ghy, ende al dit volck, tot het lant dat ick hen, den kinderen Israëls, geve.
3 Alle plaetse daer ulieder voet-sole op treden sal, hebbe ick u gegeven: gelijck als ick tot Mose gesproken hebbe.
4 Van de woestijne ende desen Libanon af, tot aen de groote riviere, de riviere Phrath, het gantsche lant der Hethiten, ende tot aen de groote Zee, [tegen] den onderganck der Sonne, sal ulieder lantpale zijn.
5 Niemant sal voor u aengesichte bestaen alle de dagenuwes levens: gelijck als ick met Mose geweest ben, sal ick met u zijn, Ick en sal u niet begeven, noch en sal u niet verlaten.
6 Zijt sterck ende hebt goeden moet: want ghy sult dit volck dat lant erflick doen besitten, dat ick haren vaderen hebbe gesworen, hen te geven.
7 Alleenlick weest sterck, ende hebt seer goeden moet, dat ghy waerneemt te doen nae de gantsche wet welcke Mose mijn knecht u geboden heeft, en wijckt daer van niet, ter rechter noch ter slincker hant: op dat ghy verstandelick handelt alomme daer ghy sult gaen.
8 Dat het boeck deser wet niet en wijcke van uwen monde, maer overlegt het dach ende nacht, op dat ghy waerneemt te doen nae alles dat daer in geschreven is: want alsdan sult ghy uwe wegen voorspoedich maken, ende alsdan sult ghy verstandelick handelen.
9 Hebbe ick ’t u niet bevolen? weest sterck, ende hebt goeden moet, en verschrickt niet, ende en ontsett u niet: want de HEERE uwe Godt is met u alomme daer ghy henen gaet.
10 Doe geboodt Iosua den Ampt-lieden des volcx, seggende:
11 Gaet door het midden des legers, ende beveelt het volck, seggende, Bereydet teerkost voor ulieden: want binnen noch drye dagen sult ghy lieden over dese Iordane gaen, dat ghy ingaet om te erven het lant, ’t welck de HEERE uwe Godt ulieden geeft om te be-erven.
12 Ende Iosua sprack tot de Rubeniten ende Gaditen, ende den halven stamme Manasse, seggende:
13 Gedenckt aen het woort ’t welck Mose de knecht des HEEREN ulieden geboden heeft, seggende: De HEERE uwe Godt geeft ulieden ruste, ende hy geeft u dit lant.
14 Uwe wijven, uwe kleyne kinderen, ende u vee laet in den lande blijven, dat Mose ulieden aen dese zijde der Iordane gegeven heeft, maer ghylieden sult gewapent trecken voor het aengesichte uwer broederen, alle strijtbare helden, ende sultse helpen.
15 Totdat de HEERE uwen broederen ruste geve, als ulieden, ende datse oock erffelick besitten het lant, dat de HEERE uwe Godt hen geeft: alsdan sult ghylieden weder keeren tot het lant uwer erffenisse, ende sult het erffelick besitten, dat Mose de knecht des HEEREN ulieden gegeven heeft aen dese zijde der Iordane, tegen den opganck der Sonne.
16 Doe antwoordden sy Iosua, seggende: Al wat ghy ons geboden hebt sullen wy doen, ende alomme waer ghy ons senden sult, sullen wy gaen.
17 Gelijck wy in alles nae Mose hebben gehoort, alsoo sullen wy nae u hooren: alleenlick dat de HEERE uwe Godt met u zy, gelijck als hy met Mose geweest is.
18 Alle man, die uwen monde wederspannich wesen sal, ende uwe woorden niet hooren en sal in alles dat ghy hem gebieden sult, die sal gedoodt worden: alleenlick weest sterck, ende hebt goeden moet.

Einde Jozua 1