Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Jakobus – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

De * Alghemeyne Sendt-brief des Apostels JACOBI

* Dese ende de volgende Sendt-brieven worden van de oude Griecksche Leeraers genaemt Katholikai, D. Alghemeyne, om datse geschreven zijn, niet aen eenige particuliere kercken, gelijck de Sendt-brieven aen de Romeynen, Corintheren, Epheseren, etc. noch aen particuliere persoonen, ghelijck de Sendt-brieven aen Timotheum, aen Titum, ende aen Philemonem; maer in ’t gemeyn aen alle geloovigen, voornamelick Ioden. Hoewel dit geen plaetse en heeft in de tweede ende derde Sendt-brief Ioannis.
Eenige oude Griecksche Leeraers meynen dat dese Sendt-brief soude geschreven zijn, niet van den Apostel Iacobus, maer van eenen Iacobus toegenaemt Iustus ende oock Oblias, een van de 70 Discipelen Christi, die van de Apostelen tot een Opsiender der kercke van Ierusalem soude gestelt zijn. Doch meest alle opschriften ende tytelen van de Griecksche boecken, hebben den tytel van Apostel: ende het en is niet wel waerschijnlick dat een discipel, daer de Apostelen noch leefden, ende dien sulcx eyghentlick toequam, aen alle de kercken soude geschreven hebben.
Alsoo daer onder de Apostelen twee Iacobi gheweest zijn, Mat. 10.2, 3. een die een sone was van Zebedeus, ende een broeder Ioannis, Matth. 4.21. Marc. 1.19. die van Herodes is omgebracht, Actor. 12.2. Ende een die de sone was van Alpheus, een broeder Iose, Mat. 13.55. ende 27.56. ende Gal. 1.19. die tot onderscheyt toe-genaemt was de kleyne, Marc. 15.40. ende genaemt een broeder des Heeren. Gal. 1.19. D. neve, also hy een sone was van Maria de suster van de moeder des Heeren, Marc. 15. vers 40. ende 16.1. die inde Synode van Ierusalem voornamelick het woort voerde, Actor. 15.13. Een van beyden heeft desen Sendt-brief geschreven. Dat dit nu niet en is gedaen van den eersten, is waerschijnlick, om dat hy al vroech, eer d’Apostelen begonnen te schrijven, omgebracht is geweest, siet d’aenteeck. op Act. 12.2.
 

Inhoudt van desen Sendt-brief.

DEN Apostel Iacobus alsoo hy desen Sendt-brief geschreven heeft aen de geloovige verstroyde Ioden, die de Christelicke Religie nu al geleert ende aengenomen hadden, en verhandelt hier niet soo seer de hooftstucken der Christelicker Leere, gelijck wel andere doen, maer overmits sommige onder haer door de sware vervolginge begonsten te verflauwen, ende oock enige onder haer het Christen geloof niet recht en beleefden, so is sijn voornaemste oogh-merck in desen Sendt-brief, eensdeels haer te vertroosten ende verstercken tegen de vervolgingen ende verdruckingen: ende eensdeels, haer te vermanen dat’se by de belijdenisse des geloofs moeten voegen een Godtsaligh ende Christelick leven. Tot welcken eynde hy, nae het opschrift, eerstelick haer vermaent tot lijdsaemheydt in ’t cruyce, ’t welck de belijdenisse des geloofs gemeynlick volgt, ende leert wat vruchten daer uyt voort-komen: dat de ware wijsheyt van Godt komt ende van hem moet gebeden worden. Dat wanneer yemant tot sonde versocht wort, sulcx van Godt niet en komt, maer van sijne eygene begeerlickheyt: datmen Godts woort niet alleen moet hooren, maer oock doen: ende waer in de ware Religie bestaet. Capit.1. Daer nae vermaent hy datmen den persoon des rijcken niet en moet aensien tot verachtinge der armen: ende leert dat het geloove, waer door wy gerechtveerdight ende saligh worden, vergeselschapt moet zijn met goede wercken, ende daer door betoont een waer ende levendigh geloove te zijn. Capit. 2. Voorts in het bysonder bestraft hy de gene die lichtveerdelick andere willen leeren ende bestraffen: vermaent de tonge te bedwingen, aenwijsende het quaet ende recht gebruyck der selve. Ende leert dat de rechte wijsheyt bestaet in sachtmoedigheyt ende vreedsaemheyt, ende in’t af-leggen van nijdigheyt ende twist. Cap. 3 Daerby vermaent hy haer ernstelick te vlieden de quade begeerlickheden, aenwijsende de schadelicke vruchten der selve: haer te vernederen ende van herten te bekeeren, ende niet qualick van malkanderen te spreken. Bestraft oock degene die in haer voornemen om yet te doen niet en sien op de voorsienigheyt Godts. cap. 4. Eyndelick dreygt hy seer de rijcke die hare rijckdommen misbruycken ende de arme verongelijcken, ende vermaent de arme met vele redenen het ongelijck der rijcke lijdsamelick te verdragen: maent af van lichtveerdich eedt-sweeren: leert den verdruckten ende krancken, wat sy tot haren troost moeten doen, ende hoemen sich moet dragen beyde in blijdschap ende droefheyt: als oock tegen de gene die vande waerheyt afdwalen.

Einde inleiding Jakobus