Statenvertaling.nl

sample header image

2 Thessalonicenzen 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Thessalonicenzen 1

1 Na het gewoonlijck opschrift des Send-briefs, 3 danckt den Apostel Godt over haer overvloedigh toenemen in geloove, liefde, ende verdraechsaemheyt in de verdruckingen. 6 Betuyght dat Godt hare verdruckers sal straffen, maer haer verlossen ende verquicken in den dagh der heerlicke toecomste Christi, die hy breeder beschrijft. 11 Bidt Godt dat hy haer noch meer in’t goede verstercke. 12 op dat de name Christi in haer te meer verheerlickt worde.
 
1 PAULUS ende 1 Silvanus ende Timotheus aen de Gemeynte der Thessalonicensen, [welcke is] 2 in Gode onsen Vader, ende den Heere Iesu Christo:
1 D. Silas. Siet ’t eerste vers des voorgaenden Send-briefs.
2 Siet de aenteeck. op het eerste vers des voorgaenden Sendt-briefs.
 
2 a 3 Genade zy u, ende vrede van Godt onsen Vader, ende den Heere Iesu Christo.
a 1.Cor. 1.3. 1.Thess. 1.1. 1.Petr. 1.2.
3 Hier van siet in de beginselen van de voorgaende Sendt-brieven.
 
3 b Wy moeten Godt alle tijdt dancken over u, broeders, gelijck 4 billick is, om dat uw’ geloove 5 zeer wast, ende [dat] de liefde eenes yegelicken van u alle, tegen malkanderen overvloedich wort:
b Ephes. 1.15. Philip. 1.3. Coloss. 1.3. 1.Thess. 1.2.
4 Gr. weerdigh, dat is, billick ofte betamelick. Siet Mat. 3.8. Actor. 26.20.
5 Gr. overwast, namelick boven ’t gene sy te voren geweest is.
 
4 Alsoo dat wy selve c 6 van u roemen in de Gemeynten Gods over uwe lijdsaemheyt ende geloove, in alle uwe vervolgingen ende verdruckingen die ghy verdraeght.
c 1.Thess. 2.19.
6 Gr. in u roemen. dat is, u prijsen ende Godt dancken van wegen sijnen zegen over u, ende u voorstellen den anderen Gemeynten tot een exempel der navolginge.
 
5 d 7 Een bewijs van Godts rechtveerdigh oordeel, op dat ghy 8 weerdigh geacht wordet des Coninckrijcks Godts, e voor het welcke ghy oock lijdet:
d Iud. vers 6.
7 D. het welck een bewijs is, dat Godts rechtveerdigh oordeel eens over de werelt sal komen, overmits de vrome hier moeten lijden, ende de godtloose de overhant hebben. Siet oock Philip. 1.28.
8 Ofte, weerdigh gemaeckt, Namel. van Godt uyt genade, gelijck hier nae vers 11. wort verklaert, ende hier voor Coloss. 1. vers 12. Niet dan om dat de verdraeghsaemheydt der vervolginghen sulcks in haer selven weerdigh is, ofte verdient, want dat ontkent den Apostel uytdruckelick Rom. 8.18. maer om dat Godt sijne kinderen in Christo deses Coninckrijcks genadelick weerdich acht ofte maeckt, als die in het lijden Christo gelijck gemaeckt worden, op dat sy oock daer nae in sijne heerlickheydt hem gelijck mogen worden. Rom. 8.17. 2.Tim. 2.12. Apoc. 3.22.
e 1.Thess. 2.14.
 
6 f Alsoo het recht is by Godt verdruckinge te vergelden den genen die u verdrucken:
f Zach. 2.8.
 
7 Ende 9 u die verdruckt wort, verquickinge 10 met ons, g in de 11 openbaringe des Heeren Iesu van den hemel 12 met de Engelen sijner cracht,
9 N. is het recht by Godt verquickinge te vergelden. ’t Welck alsoo niet en moet verstaen worden, als of sulcke verdruckingen ende kastijdingen der geloovige dese verquickinghe verdienden ende weerdigh waren voor Godt, ghelijck de verdruckers de rechtveerdighe straffe Godts verdienen ende weerdigh zijn. Want het tegendeel betuyght ons Godts woordt doorgaens. siet Ies. 47.6, etc. ende 51.21. Dan. 9.16. Hebr. 12.6, 7. 1.Petr. 4. versen 16, 17, etc. maer om dat den geloovigen sulck lijden van de verdruckers aengedaen wordt om Christi ende der gerechtigheydt wille, waer over haer Godt sulcke belooningen van verquickinge belooft uyt genade, Matth. 5. versen 11, 12. 1.Petr. 4.14, etc. Ende om dat Godt rechtveerdigh ende ghetrouw is in het volbrengen van sijne genadige beloften, soo wort geseght, dat het recht ofte rechtveerdigh is by Godt dat hy sulcks doe, gelijck het woordt recht ende rechtveerdigh oock elders voor dese getrouwicheydt ende waerheydt Godts wordt genomen. Siet Psal. 143.1. 1.Ioan. 1.9.
10 Namel. Apostelen Iesu Christi, die sulcken belofte van Christo oock bysonderlick hebben ontfangen, Matth. 19.28.
g 1.Thes. 4.16.
11 D. openbare toekomste. Matth. 24.30.
12 Dat is, met sijne krachtige Engelen, waer door hy sijne oordeelen krachtelick sal uytvoeren. Psal. 103.20. Matth. 13. versen 41, 42. ende 24.31.
 
8 h 13 Met vlammenden vyere, wrake doende i over de gene die Godt 14 niet en kennen, ende over de gene die den Euangelio onses Heeren Iesu Christi 15 niet gehoorsaem en zijn:
h 2.Petr. 3.7.
13 Gr. in ’t vyer der vlamme wrake gevende. Een Hebreeusche wijse van spreken, gelijck te voren Engelen sijner kracht. Siet een naerder beschrijvinge daer van Psal. 50.2, etc.
i Rom. 2.8.
14 Namel. als het behoort, ende daerom oock niet lief en hebben, noch op hem betrouwen.
15 D. niet gelooven, ende naer het selve haer leven niet aenstellen.
 
9 k De welcke sullen [tot] straffe lijden het eeuwigh verderf, 16 van den aenghesichte des Heeren, ende van 17 de heerlickheyt sijner sterckte:
k Iesai. 2.19.
16 D. ofte, dat het toornigh aengesicht Christi des rechters haer dit verderf sal aen doen: ofte, dat sy het selve sullen lijden van het aengesicht Christi verstooten zijnde. Siet Matth. 25.41.
17 D. sijne stercke heerlickheyt, gelijck te voren vers 8. ende Ephes. 1.7.
 
10 l Wanneer hy sal gecomen zijn om verheerlickt te worden in sijne heylige, ende 18 wonderbaer te worden in alle die gelooven (overmits ons’ getuygenisse onder u is gelooft geworden) 19 in dien dagh.
l Act. 1.11. 1.Thes. 1.10. Apoc. 1.7.
18 D. sijne wonderlicke kracht ende goetheydt in de verheerlickinge sijner geloovige te bewijsen.
19 Namel. der openbaringe Christi gelijck vers 7.
 
11 Waerom wy oock altijt bidden voor u, dat onse Godt u 20 weerdich achte 21 der roepinge, ende vervulle alle 22 het welbehagen [sijner] goedicheyt, ende 23 het werck des geloofs 24 met cracht:
20 Ofte, weerdigh make. Siet het 5 vers.
21 D. der heerlickheydt daer toe ghy geroepen zijt: want sy al te voren krachtelick tot het geloove geroepen ende gebracht waren.
22 D. al het gene hy nae sijn welbehagen ende goedigheydt over u heeft besloten. Siet Matth. 25.34, etc. Luc. 12.32.
23 D. het geloove dat hy in u gewrocht heeft. Philip. 1.6. 1.Thess. 1.3.
24 D. krachtelick, ofte door sijne kracht.
 
12 Op dat 25 de naem onses Heeren Iesu Christi 26 verheerlickt worde in u, ende ghy in hem, na 27 de genade onses Godts, ende des Heeren Iesu Christi.
25 D. Iesus Christus met alle sijne eygenschappen, gelijck Philip. 2.10.
26 Dat is, heerlick bekent ende geroemt.
27 D. nae de mate der genade ofte gave Christi, gelijck hy spreeckt Ephes. 4.7.

Einde 2 Thessalonicenzen 1