Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding 2 Thessalonicenzen – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

De tweede Sendt-brief des Apostels PAULI Aen de THESSALONICENSEN

Inhoudt van desen Sendt-brief.

NA het Apostolisch opschrift, begrepen in de 2 eerste versen, prijst Paulus de stantvastigheydt der Thessalonicensen, ende vertroost haer tegen de verdruckingen met de komste IESU CHRISTI ten oordeele, tot straffe der vervolgers, ende tot hare verlossinge, ’t welck hy doet in ’t eerste Capit. Daer na waerschouwt hy haer, dat de dagh des oordeels so haest niet en sal komen, maer dat den afval eerst moet komen, ende den Antichrist geopenbaert worden, wiens opkomste, krachtige verleydinge, ende onderganck hy beschrijft, met een nieuwe vermaninge tot stantvastigheyt in het aengenomen geloove, tot het eynde van’t 2 Capit. Eyndelick vermaent hy haer tot eenen Christelicken wandel, ende voornamelick tot bidden voor hem, tot onderlinge liefde, ende tot vermijdinge ende waerschouwinge der ongeregelde ledigh-gangers, welcke hy met sijn exempel bestraft, ende ernstelick dreyght tot het 16 vers van ’t 3 Capit. Ende besluyt den Sendt-brief in de dry laetste versen met een gebedt tot Godt voor haer, ende met de gewoonlicke Apostolische groete.

Einde inleiding 2 Thessalonicenzen