Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 32 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 32

1 NEygt de ooren, ghy hemel, ende ick sal spreken: ende de aerde hoore de redenen mijnes monts.
2 Mijne leere druppe als een regen, mijn reden vloeye als een dauw: als een stofregen op de gras scheutkens, ende als droppelen op het kruyt.
3 Want ick sal den naem des HEEREN uytroepen: geeft onsen Godt grootheyt.
4 Hy is de rotzsteen, wiens werck volkomen is; want alle sijne wegen zijn gerichte: Godt is waerheyt, ende en is geen onrecht, rechtveerdich ende recht is hy.
5 Hy heeft ’et tegens hem verdorven, ’t en zijn sijne kinderen niet, de schantvlecke is hare: ’t is een verkeert ende verdraeyt geslachte.
6 Sult ghy dit den HEERE vergelden, ghy dwaes ende onwijs volck? is hy niet uwe vader, die u verkregen, die u gemaeckt, ende u bevesticht heeft?
7 Gedenckt aen de dagen van outs, merckt op de jaren van elck geslachte: vraegt uwen vader, die sal het u bekent maken; uwe oude, ende sy sullen’t u seggen.
8 Doe de Alderhoochste den volcken d’erffenissen uytdeylde, doe hy Adams kinderen van een scheydde; heeft hy de lantpalen der volcken gestelt nae het getal der kinderen Israëls.
9 Want des HEEREN deel is sijn volck: Iacob is het snoer sijner erve.
10 Hy vondt hem in een lant der woestijne, ende in eene woeste huylende wildernisse: hy voerde hem rontomme, hy onderwees hem, hy bewaerde hem, als sijnen oogenappel.
11 Gelijck een arent sijn nest opweckt, over sijne jongen sweeft, sijne vleugelen uytbreydt, neemtse ende draegtse op sijne vlercken:
12 [Soo] leydde hem de HEERE alleen: ende daer en was geen vreemt Godt met hem.
13 Hy dede hem rijden op de hoochten der aerde, dat hy ate de inkomsten des velts: ende hy deed hem honich suygen uyt de steenrotze, ende olye uyt de keye der rotze:
14 Boter van koeyen, ende melck van kleyn vee, met het vette der lammeren, ende der rammen, die in Basan weyden, ende der bocken, met het vette der nieren van tarwe: ende het druyvenbloet, reynen wijn, hebt ghy gedroncken.
15 Als nu Ieschurun vet wert, so sloech hy achter uyt; (ghy zijt vet, ghy zijt dick, [ja met vet] overdeckt geworden) ende hy liet Godt varen, die hem gemaeckt heeft, ende versmaedde den rotzsteen sijnes heyls.
16 Sy hebben hem tot yver verweckt door vreemde [Goden]: door grouwelen hebben sy hem tot toorn verweckt.
17 Sy hebben den Duyvelen geoffert, niet Gode; den Goden, die sy niet en kenden: nieuwe, die van nae by gekomen waren, voor dewelcke uwe vaders niet geschrickt en hebben.
18 Den rotzsteen, die u gegenereert heeft, hebt ghy vergeten: ende ghy hebt in vergetenis gestelt den Godt, die u gebaert heeft.
19 Als’t de HEERE sach, so versmaedde hyse: uyt toornicheyt tegen sijne sonen ende sijne dochteren.
20 Ende hy seyde; Ick sal mijn aengesicht van hen verbergen, ick sal sien, welck haerlieder eynde sal wesen: want sy zijn een gantsch verkeert geslachte, kinderen, in welcken geene trouwe en is.
21 Sy hebben my tot yver verweckt door ’t gene dat geen Godt en is; sy hebben my tot toorn verweckt door hare ydelheden: Ick dan salse tot yver verwecken door die gene, die geen volck en zijn, door een dwaes volck, sal ickse tot toorn verwecken.
22 Want een vyer is aengesteken in mijnen toorn, ende sal bernen tot inde onderste helle: ende sal het lant met sijne inkomste verteeren, ende de gronden der bergen in vlamme setten.
23 Ick sal quaden over hen hoopen: mijne pijlen sal ick op hen verschieten.
24 Uytgeteert sullense zijn van honger, opgegeten van den carbonkel, ende bitter verderf: ende ick sal de tanden der beesten onder hen schicken, met vyerich venijn van slangen des stofs.
25 Van buyten sal ’t sweert berooven, ende uyt de binnen-kameren de verschrickinge: oock den jongelinck, oock de jonge dochter, het suygende kint met den grijsen man.
26 Ick seyde; In alle hoecken soud’ ickse verstroyen; ick soud’ hare gedachtenisse van onder de menschen doen ophouden:
27 ’T en ware, dat ick de toornicheyt des vyants schroomde, dat niet hare tegenpartyen sich vreemt mochten houden: datse niet mochten seggen; Onse hant is hooge geweest, de HEERE heeft dit alles niet gewrocht.
28 Want sy zijn een volck, dat door raedtslagen verloren gaet, ende daer en is geen verstant in hen.
29 O dat sy wijs waren! sy souden dit vernemen: sy souden op haer eynde mercken.
30 Hoe soude een eenige duysent jagen, ende twee tien duysent doen vluchten, ’t en ware, dat haerlieder rotzsteen haer verkocht, ende de HEERE haer overgelevert hadde.
31 Want haer rotzsteen en is niet gelijck onse rotzsteen: selfs onse vyanden richters zijnde.
32 Want haer wijnstock is uyt de wijnstock van Sodom, ende uyt de velden van Gomorra: hare wijn-druyven zijn vergiftige wijn-druyven, sy hebben bittere besyen.
33 Haer wijn is vyerich draken venijn: ende een wreet adderen vergift.
34 Is dat niet by my opgesloten? verzegelt in mijne schatten?
35 Mijne is de wrake, ende de vergeldinge, ten tijde als haerlieder voet sal wanckelen: want de dach hares ondergancks is nae by, ende de dingen, die hen sullen gebeuren, haesten.
36 Want de HEERE sal sijnen volcke recht doen, ende ’t sal hem over sijne knechten berouwen: want hy sal sien, dat de hant is wechgegaen, ende de beslotene ende verlatene niets en is.
37 Dan sal hy seggen; Waer zijn hare Goden? de rotzsteen, op welcken sy betrouwden?
38 Welcker slacht-offeren vette sy aten, welcker dranck-offers wijn sy droncken: datse opstaen ende u helpen, datter verberginge voor u zy.
39 Siet nu, dat ick, ick, DIE ben, ende geen Godt met my: ick doode ende make levendich, ick verslae end ick heele; ende daer is niemant, die uyt mijner hant redde.
40 Want ick sal mijne hant nae den hemel opheffen: ende ick sal seggen; Ick leve in eeuwicheyt.
41 Indien ick mijn glintzerende sweert wette, ende mijne hant ten gerichte grijpt; so sal ick de wrake op mijne tegenpartyen doen wederkeeren, ende mijnen hateren vergelden.
42 Ick sal mijne pijlen droncken maken van bloet, ende mijn sweert sal vleesch eten: van het bloed des verslagenen, ende des gevangenen, vanden hoofde af, sullender wraken des vyants zijn.
43 Iuychet ghy Heydenen [met] sijn volck; want hy sal het bloet sijner knechten wreken: ende hy sal de wrake op sijnen tegenpartyen doen wederkeeren, ende versoenen zijn lant [ende] sijn volck.
44 Ende Mose quam, ende sprack alle de woorden des Liedts voor de ooren des volcx: hy ende Hosea, de sone van Nun.
45 Als nu Mose ge-eyndigt hadde alle die woorden tot gantsch Israël te spreken;
46 So seyde hy tot hen; Settet u herte op alle de woorden, die ick heden onder ulieden betuyge, dat ghyse uwen kinderen gebieden sult, dat sy waernemen te doen alle de woorden deser wet.
47 Want dat en is geen vergeefs woort voor ulieden, maer het is u leven: ende door dit selve woort sult ghy de dagen verlengen op het lant, daer ghy over de Iordane nae toe gaet, om dat te erven.
48 Daerna sprack de HEERE tot Mose, op dien selven dach, seggende:
49 Klimt op den berch Abarim (dese is de berch Nebo, die inden lande Moabs is, die tegen over Iericho is) ende siet het lant Canaan, dat ick den kinderen Israëls tot eene besittinge geven sal.
50 Ende sterft op dien berch, daer ghy henen opklimmen sult, ende wort vergadert tot uwe volcken: gelijck als uwe broeder Aaron sterf op den berch Hor, ende wert tot sijne volcken vergadert.
51 Om dat ghylieden u tegen my vergrepen hebt, in ’t midden der kinderen Israëls, aen het twist-water te Kades inde woestijne Zin: om dat ghy my niet geheyligt en hebt in ’t midden der kinderen Israëls.
52 Want van tegen over sult ghy dat lant sien, maer daer henen niet inkomen, in ’t lant dat ick den kinderen Israëls geven sal.

Einde Deuteronomium 32