Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 30 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 30

1 VOorts sal ’t geschieden, wanneer alle dese dingen over u sullen gekomen zijn, dese segen, ofte dese vloeck, die ick u voorgestelt hebbe: so sult ghy ’t weder tot u herte nemen, onder alle volcken, daer henen u de HEERE uwe Godt gedreven heeft:
2 Ende ghy sult u bekeeren tot den HEERE uwen Godt, ende sijner stemme gehoorsaem zijn, nae alles dat ick u heden gebiede: ghy ende uwe kinderen, met u gantsche herte, ende met uwe gantsche ziele.
3 Ende de HEERE uwe Godt sal uwe gevanckenisse wenden, ende sich uwer ontfermen: ende hy sal u weder vergaderen uyt alle de volcken, daer henen u de HEERE uwe Godt verstroyt hadde.
4 Al waren uwe verdrevene aen ’t eynde des hemels; van daer sal u de HEERE uwe Godt vergaderen, ende van daer sal hy u nemen.
5 Ende de HEERE uwe Godt sal u brengen in ’t lant, dat uwe vaderen erflick beseten hebben, ende ghy sult dat erflick besitten: ende hy sal u wel doen, ende sal u vermenichvuldigen boven uwe vaderen.
6 Ende de HEERE uwe Godt sal u herte besnijden, ende het herte uwes zaets: om den HEERE uwen Godt lief te hebben met u gantsche herte, ende met uwe gantsche ziele, op dat ghy levet.
7 Ende de HEERE uwe Godt sal alle die vloecken leggen op uwe vyanden, ende op uwe haters, die u vervolgt hebben.
8 Ghy dan sult u bekeeren, ende der stemme des HEEREN gehoorsaem zijn: ende ghy sult doen alle sijne geboden, die ick u heden gebiede.
9 Ende de HEERE uwe Godt sal u doen overvloeyen in al het werck uwer hant, in de vrucht uwes buycks, ende in de vrucht uwer beesten, ende in de vrucht uwes lants, ten goede: want de HEERE sal wederkeeren om sich over u te verblijden ten goede, gelijck als hy sich over uwe vaderen verblijdt heeft:
10 Wanneer ghy der stemme des HEEREN uwes Godts sult gehoorsaem zijn, houdende sijne geboden, ende sijne insettingen, die in dit wetboeck geschreven zijn: wanneer ghy u sult bekeeren tot den HEERE uwen Godt, met u gantsche herte, ende met uwe gantsche ziele.
11 Want dit selve gebodt, het welcke ick u heden gebiede, dat en is van u niet verborgen, ende dat en is niet verre.
12 Het en is niet in den hemel: om te seggen; wie sal voor ons ten hemel varen, dat hy het voor ons hale, ende ons het selve hooren late, dat wy het doen?
13 Het en is oock niet op gene zijde der zee: om te seggen; wie sal voor ons overvaren aen gene zijde der zee, dat hy het voor ons hale, ende ons het selve hooren late, dat wy het doen?
14 Want dit woort is seer nae by u: in uwen monde, ende in u herte, om dat te doen.
15 Siet ick heb u heden voorgestelt het leven, ende het goede: ende den doot, ende het quade.
16 Want ick u heden gebiede, den HEERE uwen Godt lief te hebben, in sijne wegen te wandelen, ende te houden sijne geboden, ende sijne insettingen, ende sijne rechten, op dat ghy levet ende vermenichvuldiget, ende de HEERE uwe Godt u segene in het lant, daer ghy nae toe gaet om dat te erven.
17 Maer indien u herte sich sal afwenden, ende ghy niet hooren en sult: ende ghy gedreven sult worden, dat ghy u voor andere Goden buyget, ende deselve dienet:
18 So verkondige ick ulieden heden, dat ghy voorseker sult omkomen: ghy en sult de dagen niet verlengen op het lant, na het welcke ghy over de Iordane zijt henen gaende, om daer in te komen, dat ghy’t erflick besittet.
19 Ick neme heden tegens ulieden tot getuygen den hemel ende de aerde; het leven ende den doot heb ick u voorgestelt, den segen ende den vloeck: kiest dan het leven, op dat ghy levet, ghy, ende u zaet;
20 Liefhebbende den HEERE uwen Godt, sijner stemme gehoorsaem zijnde, ende hem aenhangende: want hy is u leven ende de lengte uwer dagen; op dat ghy blijvet in ’t lant, dat de HEERE uwen vaderen, Abraham, Isaac, ende Iacob gesworen heeft, hen te sullen geven.

Einde Deuteronomium 30