Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 28 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 28

1 ENde het sal geschieden, indien ghy der stemme des HEEREN uwes Godts vlijtichlick sult gehoorsamen, waernemende te doen alle sijne geboden die ick u heden gebiede; so sal de HEERE uwe Godt u hooch setten boven alle volcken der aerden:
2 Ende alle dese segeningen sullen over u komen, ende u aentreffen: wanneer ghy der stemme des HEEREN uwes Godts sult gehoorsaem zijn.
3 Gesegent sult ghy zijn in de stadt, ende gesegent sult ghy zijn in ’t velt.
4 Gesegent sal zijn de vrucht uwes buycks, ende de vrucht uwes lants, ende de vrucht uwer beesten: de voortsetttinge uwer koeyen, ende de kudden van u kleyn vee.
5 Gesegent sal zijn uw’ korf, ende uw’ back-troch.
6 Gesegent sult ghy zijn in u ingaen; gesegent sult ghy zijn in u uytgaen.
7 De HEERE sal geven uwe vyanden, die tegens u opstaen, geslagen voor u aengesichte: door eenen wech sullen sy tot u uyttrecken, maer door seven wegen sullen sy voor u aengesichte vlieden.
8 De HEERE sal den segen gebieden, dat hy met u zy in uwe schueren, ende in alles waer aen ghy uwe hant slaet: ende hy sal u segenen in ’t lant, dat u de HEERE uwe Godt geven sal.
9 De HEERE sal u sich selven tot een heylich volck bevestigen, gelijck als hy u gesworen heeft: wanneer ghy de geboden des HEEREN uwes Godts sult houden, ende in sijne wegen wandelen.
10 Ende alle volcken der aerde sullen sien, dat den naem des HEEREN over u genoemt zy, ende sy sullen voor u vreesen.
11 Ende de HEERE sal u doen overvloeyen aen goet, inde vrucht uwes buycks, ende in de vrucht uwer beesten, ende in de vrucht uwes lants: op den lande, dat de HEERE uwen vaderen gesworen heeft, u te sullen geven.
12 De HEERE sal u opdoen sijnen goeden schat, den hemel; om uwen lande regen te geven te sijner tijt, ende om te segenen al ’t werck uwer hant: ende ghy sult velen volcken leenen, maer ghy en sult niet ontleenen.
13 Ende de HEERE sal u ten hoofde maken, ende niet ten steerte, ende ghy sult alleenlick boven zijn, ende niet onder zijn: wanneer ghy hooren sult nae de geboden des HEEREN uwes Godts, die ick u heden gebiede te houden, ende te doen:
14 Ende ghy niet afwijcken en sult van alle de woorden, die ick ulieden heden gebiede, ter rechter, ofte ter slincker hant: dat ghy andere Goden nawandelt, om die te dienen.
15 Daerentegen sal ’t geschieden, indien ghy der stemme des HEEREN uwes Godts niet en sult gehoorsaem zijn, om waer te nemen, dat ghy doet alle sijne geboden, ende sijne insettingen, die ick u heden gebiede; so sullen alle dese vloecken over u komen, ende u treffen.
16 Vervloeckt zult ghy zijn in de stadt, ende vervloeckt sult ghy zijn in ’t velt.
17 Vervloeckt sal zijn uw’ korf, ende uw’ back-troch.
18 Vervloeckt sal zijn de vrucht uwes buycks, ende de vrucht uwes lants: de voortsettinge uwer koeyen, ende de kudden van u kleyn vee.
19 Vervloeckt sult ghy zijn in u ingaen: ende vervloeckt sult ghy zijn in u uytgaen.
20 De HEERE sal onder u senden den vloeck, de verstooringe, ende het verderf, in alles waer aen ghy uwe hant slaet, dat ghy doen sult: tot dat ghy verdelcht wordet, ende tot dat ghy haestelick omkomet, van wegen de boosheyt uwer wercken, daer mede ghy my verlaten hebt.
21 De HEERE sal u de pestilentie doen aenkleven; tot dat hy u verdoe van het lant, daer ghy nae toe gaet, om dat te erven.
22 De HEERE sal u slaen met teeringe, ende met koortse, ende met vyericheyt; ende met hitte, ende met droochte; ende met brandtkoorn, ende met honichdauw, die u vervolgen sullen tot dat ghy omkomet.
23 Ende uwen hemel, die boven uwen hoofde is, sal koper zijn: ende de aerde, die onder u is, sal yser zijn.
24 De HEERE uwe Godt sal pulver ende stof tot regen uwes lants geven: van den hemel sal ’t op u nederdalen, tot dat ghy verdelcht wordet.
25 De HEERE sal u geven geslagen voor ’t aengesichte uwer vyanden; door eenen wech sult ghy tot hem uyttrecken, ende door seven wegen sult ghy voor sijn aengesichte vlieden: ende ghy sult van alle Coninckrijcken der aerde beroert worden.
26 Ende u doode lichaem sal allen gevogelte des hemels, ende den beesten der aerde tot spijse zijn: ende niemant salse afschricken.
27 De HEERE sal u slaen met sweeren van Egypten, ende met spenen, ende met drooge schurfte, ende met krausel: waer van ghy niet sult konnen genesen worden.
28 De HEERE sal u slaen met onsinnicheyt, ende met blintheyt, ende met verbaestheyt des herten:
29 Dat ghy op den middach sult omtasten, gelijck als een blinde omtast in het donckere, ende en sult uwe wegen niet voorspoedich maken: maer ghy sult alleenlick verdruckt ende berooft zijn alle dagen, ende daer en sal geen verlosser zijn.
30 Ghy sult eene vrouwe ondertrouwen, maer een ander man salse beslapen; een huys sult ghy bouwen, maer daer in niet woonen: eenen wijngaert sult ghy planten, maer dien niet gemeyn maken.
31 Uw’ osse sal voor uwe oogen geslacht worden, maer ghy sult daer van niet eten; u esel sal van voor u aengesichte gerooft worden, ende tot u niet wederkeeren: u kleyn vee sal uwen vyanden gegeven worden, ende voor u en sal geen verlosser zijn.
32 Uwe sonen ende uwe dochteren sullen eenen anderen volcke gegeven worden, dat het uwe oogen aensien, ende nae hen beswijcken den gantschen dach: maer ’t sal in ’t vermogen uwer hant niet zijn.
33 De vrucht uwes lants, ende allen uwen arbeyt sal een volck eten, dat ghy niet gekent en hebt: ende ghy sult alle dagen alleenlick verdruckt ende geplettert zijn.
34 Ende ghy sult onsinnich zijn; van wegen het gesichte uwer oogen, dat ghy sien sult.
35 De HEERE sal u slaen met boose sweeren, aen de knyen, ende aen de beenen, waer van ghy niet sult konnen genesen worden; van uwe voetsole af, tot aen uwen schedel.
36 De HEERE sal u, mitsgaders uwen Coninck, dien ghy over u sult gestelt hebben, doen gaen tot een volck, dat ghy niet gekent en hebt, noch uwe vaderen: ende aldaer sult ghy dienen anderen Goden, hout ende steen.
37 Ende ghy sult zijn tot eenen schrick, tot een spreeckwoort, ende tot eene spot-rede: onder alle de volcken, daer u de HEERE henen leyden sal.
38 Ghy sult veel zaets op den acker uytbrengen: maer ghy sult weynich insamelen; want de sprinckhaen sal ’t verteeren.
39 Wijngaerden sult ghy planten, ende bouwen: maer ghy sult geenen wijn drincken, noch yets vergaderen; want de worm sal ’t af-eten.
40 Olijfboomen sult ghy hebben in alle uwe lantpalen: maer ghy sult u met olye niet salven; want uwe olijfboom sal [sijne vrucht] afwerpen.
41 Sonen ende dochteren sult ghy gewinnen: maer sy sullen voor u niet zijn; want sy sullen in gevanckenisse gaen.
42 Al u geboomte, ende de vrucht uwes lants sal het boos gewormte erflick besitten.
43 De vreemdelinck, die in ’t midden van u is, sal hooge, hooge, boven u opklimmen: ende ghy sult leege, leege, nederdalen.
44 Hy sal u leenen, maer ghy sult hem niet leenen: hy sal ten hoofde zijn ende ghy sult ten steerte zijn.
45 Ende alle dese vloecken sullen over u komen, ende u vervolgen, ende u treffen, tot dat ghy verdelgt wordet: om dat ghy der stemme des HEEREN uwes Godts niet gehoorsaem sult geweest zijn, om te houden sijne geboden, ende sijne insettingen, die hy u geboden heeft.
46 Ende sy sullen onder u tot een teecken, ende tot een wonder zijn: ja onder uwen zade tot in eeuwicheyt.
47 Om dat ghy den HEERE uwen Godt niet gedient sult hebben met vrolickheyt ende goetheyt des herten; van wegen de veelheyt van alles;
48 So sult ghy uwen vyanden, die de HEERE onder u senden sal, dienen, in honger, ende in dorst, ende in naecktheyt, ende in gebreck van alles: ende hy sal een yseren jock op uwen halse leggen, tot dat hy u verdelge.
49 De HEERE sal tegens u een volck verheffen, van verre, van ’t eynde der aerden; gelijck als een arent vliegt; een volck, welckes sprake ghy niet sult verstaen:
50 Een volck stijf van aengesichte, dat het aengesicht des ouden niet sal aennemen, noch den jongen genadich zijn:
51 Ende ’t sal de vrucht uwer beesten, ende de vrucht uwes lants op eten, tot dat ghy verdelcht sult zijn; welck u geen koorn, most, noch olye, voortsettinge uwer koeyen, noch kudden van u kleyn vee sal overich laten: tot dat hy u verdoe.
52 Ende ’t sal u beangstigen in alle uwe poorten, tot dat uwe hooge ende vaste mueren nedervallen, op welcken ghy vertrouwdet in u gantsche lant: ja ’t sal u beangstigen in alle uwe poorten, in u gantsche lant, dat u de HEERE uwe Godt gegeven heeft.
53 Ende ghy sult eten de vrucht uwes buycks, het vleesch uwer sonen, ende uwer dochteren, die u de HEERE uwe Godt gegeven sal hebben: inde belegeringe, ende inde benauwinge, daer mede uwe vyanden u sullen benauwen.
54 Aengaende den man, die teder onder u, ende die seer wellustich geweest is; sijn ooge sal quaet zijn tegen sijnen broeder, ende tegen de huysvrouwe sijns schoots, ende tegen sijne overige sonen, die hy over gehouden sal hebben:
55 Dat hy niet aen eenen van dien sal geven van ’t vleesch sijner sonen, die hy eten sal, om dat hij voor sich niets heeft over gehouden: in de belegeringe, ende in de benauwinge, daer mede u uwe vyant in alle uwe poorten sal benaeuwen.
56 Aengaende de tedere ende wellustige [vrouwe] onder u, die niet versocht en heeft hare voetsole op de aerde te setten, om dat sy haer wellustich ende teder hielde; haer ooge sal quaet zijn tegen den man hares schoots, ende tegen haren sone, ende tegens hare dochter;
57 Ende dat om hare nageboorte, die van tusschen hare voeten uytgegaen sal zijn, ende om hare sonen, die sy gebaert sal hebben; want sy salse eten in ’t verborgen, vermits gebreck van alles: inde belegeringe, ende inde benauwinge, daer mede uwe vyant u sal benauwen in uwe poorten.
58 Indien ghy niet sult waernemen te doen alle de woorden deser wet, die in dit boeck geschreven zijn: om te vreesen desen heerlicken ende vreeslicken Name, den HEERE uwen Godt;
59 So sal de HEERE uwe plagen wonderlick maken, mitsgaders de plagen uwes zaets, ’t sullen groote ende gewisse plagen, ende boose ende gewisse kranckten zijn.
60 Ende hy sal op u doen keeren alle qualen van Egypten, voor dewelcke ghy gevreest hebt: ende sy sullen u aenhangen.
61 Oock alle kranckte, ende alle plage, die in ’t boeck deser wet niet geschreven en is, sal de HEERE over u doen komen, tot dat ghy verdelcht wordet.
62 Ende ghy sult met weynich menschen over gelaten worden, in plaetse dat ghy geweest zijt als de sterren des Hemels in menichte: om dat ghy der stemme des HEEREN uwes Godts niet gehoorsaem geweest zijt.
63 Ende ’t sal geschieden, gelijck als de HEERE sich over ulieden verblijdde, u goet doende, ende u vermenichvuldigende, alsoo sal sich de HEERE over u verblijden, u verdoende, ende u verdelgende: ende ghy sult uytgeruckt worden uyt het lant, daer ghy nae toe gaet, om dat te erven.
64 Ende de HEERE sal u verstroyen onder alle volcken, van ’t een eynde der aerde, tot aen ’t ander eynde der aerde: ende aldaer sult ghy anderen Goden dienen, die ghy niet gekent en hebt, noch uwe vaders, hout ende steen.
65 Daer toe sult ghy onder deselve volcken niet stille zijn, ende uwe voetsole sal geene ruste hebben: want de HEERE sal u aldaer een bevend herte geven, ende beswijckinge der oogen, ende matticheyt der ziele:
66 Ende u leven sal tegen over u hangen: ende ghy sult nacht ende dach schricken, ende sult uwes levens niet seker zijn.
67 Des morgens sult ghy seggen; Och dat het avont ware! ende des avonts sult ghy seggen; och dat het morgen ware! vermits den schrick uwes herten, daer mede ghy sult verschrickt zijn, ende vermits het gesichte uwer oogen, dat ghy sien sult.
68 Ende de HEERE sal u nae Egypten doen wederkeeren in schepen, door eenen wech, daer van ick u geseyt hebbe; ghy en sult dien niet meer sien: ende aldaer sult ghy u aen uwe vyanden willen verkoopen tot dienstknechten ende tot dienstmaechden, maer daer en sal geen kooper zijn.

Einde Deuteronomium 28