Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 22 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 22

1 GHy sult uwes broeders osse ofte kleyn vee niet sien afgedreven, ende u van die verbergen: ghy sultse uwen broeder gantschelick weder toe stieren.
2 Ende indien uwe broeder niet nae by u is, ofte ghy hem niet en kent; so sult ghyse binnen in u huys vergaderen, datse by u zijn, tot dat uwe broeder die soecke, ende ghyse hem wedergevet.
3 Alsoo sult ghy oock doen aen sijnen esel, ende alsoo sult ghy doen aen sijne kleedinge, ja alsoo sult ghy doen aen al ’t verlorene uwes broeders, dat van hem verloren sal zijn, ende dat ghy sult hebben gevonden; ghy sult u niet mogen verbergen.
4 Ghy en sult uwes broeders esel ofte sijnen osse niet sien vallende op den wege, ende u van die verbergen: ghy sultse met hem gantschlick oprichten.
5 Het cleet eenes mans en sal niet zijn aen eene vrouwe, ende een man en sal geen vrouwen-kleet aentrecken: want al wie sulcx doet, is den HEERE uwen Godt een grouwel.
6 Wanneer voor u aengesicht een vogels-nest op den wege voorkomt, in eenigen boom, ofte op de aerde, met jongen, ofte eyeren, ende de moeder sittende op de jongen, ofte op de eyeren; so en sult ghy de moeder met de jongen niet nemen.
7 Ghy sult de moeder gantschlick vrylaten, maer de jongen sult ghy voor u nemen: op dat het u wel gae, ende ghy de dagen verlenget.
8 Wanneer ghy een nieuw huys sult bouwen, so sult ghy op u dack een lene maken: op dat ghy geene bloetschult op uwen huyse en legget, wanneer yemant vallende, daer van afviele.
9 Ghy en sult uwen wijngaert niet met tweederley bezaeyen: op dat de volheyt des zaets, dat ghy sult gezaeyt hebben, ende d’inkomste des wijngaerts niet ontheylicht en worde.
10 Ghy en sult niet ploegen met eenen osse ende met eenen esel te gelijck.
11 Ghy sult geen kleet van gemengde stoffe aentrecken; wollen ende lijnen te gelijck.
12 Snoeren sult ghy u maken aen de vier hoecken uwes opper-kleets, daer ghy u mede bedeckt.
13 Wanneer een man eene vrouwe sal genomen hebben, ende tot haer ingegaen zijnde alsdan haer sal haten:
14 Ende haer oorsaken van nasprake sal opleggen, ende eenen quaden naem over haer uyt brengen, ende seggen: Dese vrouwe heb ick genomen, ende ben tot haer genaedert, maer en hebbe den maechdom aen haer niet gevonden.
15 Dan sullen de vader van dese jonge dochter ende haer moeder nemen, ende tot de Outsten der stadt aende poorte uytbrengen den maechdom deser jonge-dochter.
16 Ende de vader vande jonge dochter sal tot de Outsten seggen: Ick heb mijne dochter aen desen man gegeven tot eene vrouwe, maer hy heeftse gehaett.
17 Ende siet, hy heeft oorsaken van opsprake gegeven, seggende; Ick en heb den maechdom aen uwe dochter niet gevonden; dit nu is de maechdom mijner dochter: ende sy sullen het kleet voor het aengesichte van de Outsten der stadt uytbreyden.
18 Dan sullen de Outsten der selver stadt dien man nemen, ende kastijden hem.
19 Ende sy sullen hem eene boete opleggen van hondert silverlingen, ende gevense aen den vader vande jonge dochter; om dat hy eenen quaden naem heeft uytgebracht over eene jonge dochter van Israël: voorts salse hem ter vrouwe zijn, hy salse niet mogen gaen laten, alle sijne dagen.
20 Maer indien dit selve woort waerachtich is, [dat] de maechdom aen de jonge dochter niet gevonden en is:
21 So sullen sy dese jonge dochter uytbrengen tot de deure van haers vaders huys, ende de lieden harer stadt sullense met steenen steenigen, dat sy sterve, om dat sy eene dwaesheyt in Israël gedaen heeft, hoererende in haers vaders huys: so sult ghy het boose uyt het midden van u wech doen.
22 Wanneer een man gevonden sal worden, liggende by eenes mans getrouwde vrouwe, so sullen sy oock beyde sterven, de man, die by de vrouwe gelegen heeft, ende de vrouwe: so sult ghy het boose uyt Israël wech doen.
23 Wanneer eene jonge dochter sal zijn, die eene maecht is, ondertrouwt aen eenen man; ende een man haer inde stadt sal gevonden, ende by haer gelegen hebben:
24 So sult ghyse beyde uytbrengen tot de poorte der selver stadt, ende sultse met steenen steenigen, datse sterven; de jonge dochter, ter oorsake datse niet geroepen en heeft inde stadt, ende den man, ter oorsake dat hy sijns naesten wijf vernedert heeft: so sult ghy het boose uyt het midden van u wech doen.
25 Ende indien een man eene ondertrouwde jonge dochter in ’t velt gevonden, ende de man haer verkracht, ende by haer gelegen sal hebben; so sal de man, die by haer gelegen heeft, alleen sterven:
26 Maer de jonge dochter sult ghy niets doen; de jonge dochter en heeft geene sonde des doots: want gelijck of een man tegens sijnen naesten opstont, ende sloech hem doot aen ’t leven, alsoo is dese sake.
27 Want hy heeftse in ’t velt gevonden: de ondertrouwde jonge dochter riep, ende daer was niemant, die haer verloste.
28 Wanneer een man eene jonge dochter sal gevonden hebben, die eene maecht is, dewelcke niet ondertrouwt en is, ende salse gegrepen, ende by haer gelegen hebben; ende sy gevonden sullen zijn:
29 So sal de man, die by haer gelegen heeft, den vader vande jonge dochter vijftich silverlingen geven: ende sy sal hem ter vrouwe zijn, voor dat hyse vernedert heeft; hy salse niet mogen gaen laten, alle sijne dagen.
30 Een man sal sijns vaders wijf niet nemen: ende hy en sal sijns vaders slippe niet ontdecken.

Einde Deuteronomium 22