Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 18 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 18

1 DE Levitische Priesteren, de gantsche stamme Levi, en sullen geen deel noch erve hebben met Israël: de vyerofferen des HEEREN, ende sijn erfdeel sullen sy eten.
2 Daerom en sal hy geen erfdeel hebben in ’t midden sijner broederen: de HEERE is sijn erfdeel, gelijck als hy hem gesproken heeft.
3 Dit nu sal der Priesteren recht zijn vanden volcke, van die, die eene offerhande offeren, ’t zy eenen osse, oft kleyn vee: dat hy den Priester sal geven, de schouder, ende beyde kinnebacken, ende de pensse.
4 De eerstelingen uwes koorns, uwes mosts, ende uwer olye, ende de eerstelingen vande bescheeringe uwer schapen sult ghy hem geven.
5 Want de HEERE uwe Godt heeft hem uyt alle uwe stammen verkoren; dat hy stae om te dienen in den name des HEEREN, hy, ende sijne sonen ’t allen dagen.
6 Voorts wanneer een Levijt sal komen uyt eene uwer poorten, uyt gantsch Israël, al waer hy woont; ende hy komt nae alle begeerte sijner ziele, tot de plaetse die de HEERE sal hebben verkoren,
7 Ende hy dienen sal inden name des HEEREN sijnes Godts: als alle sijne broederen, de Leviten, die aldaer voor het aengesichte des HEEREN staen:
8 Soo sullen sy gelijcken deel eten: boven sijne verkoopingen by de vaderen.
9 Wanneer ghy komt in ’t lant, dat de HEERE uwe Godt u geven sal: so en sult ghy niet leeren te doen nae de grouwelen der selver volckeren.
10 Onder u en sal niet gevonden worden, die sijnen sone, ofte sijne dochter, door ’t vyer doet doorgaen: die met waerseggeryen omgaet, een guychelaer, ofte die op vogelgeschrey acht geeft, ofte tooveraer.
11 Ofte een besweerder, die met besweeringe omgaet: ofte die eenen waerseggenden geest vraegt, ofte een duyvels konstenaer, ofte die de dooden vraegt:
12 Want al wie sulcx doet, is den HEERE een grouwel: ende om deser grouwelen wille verdrijftse de HEERE uwe Godt voor u aengesichte uyt de besittinge.
13 Oprecht sult ghy zijn, met den HEERE uwen Godt.
14 Want dese volcken, die ghy sult erven, hooren nae guychelaers ende waerseggers: maer u aengaende, de HEERE uwe Godt en heeft u sulcx niet toe gelaten.
15 Eenen Propheet, uyt het midden van u, uyt uwe broederen, als my, sal u de HEERE uwe Godt verwecken: nae hem sult ghy hooren.
16 Nae alles, wat ghy vanden HEERE uwen Godt aen Horeb ten dage der versamelinge ge-eyscht hebt, seggende: Ick en sal niet voortvaren te hooren de stemme des HEEREN mijnes Godts, ende dit selve groote vyer en sal ick niet meer sien, dat ick niet en sterve.
17 Doe seyde de HEERE tot my: ’T is goet, dat sy gesproken hebben.
18 Eenen Propheet sal ick hen verwecben uyt het midden harer broederen, als u: ende ick sal mijne woorden in sijnen mont geven, ende hy sal tot hen spreken alles, wat ick hem gebieden sal.
19 Ende ’t sal geschieden; de man, die niet sal hooren nae mijne woorden, die hy in mijnen name sal spreken, van dien sal ick het soecken.
20 Maer de Propheet, die hoochmoedelick sal handelen, sprekende een woort in mijnen name, het welcke ick hem niet geboden en hebbe te spreken; ofte, die spreken sal in den name van andere Goden: de selve Propheet sal sterven.
21 So ghy dan in u herte soudt mogen seggen: Hoe sullen wy het woort kennen, dat de HEERE niet gesproken en heeft?
22 Wanneer die Propheet inden name des HEEREN sal hebben gesproken, ende dat woort en geschiet niet, nochte en komt niet; dat is het woort, dat de HEERE niet gesproken en heeft: door trotsheyt heeft die Propheet dat gesproken; ghy en sult voor hem niet vreesen.

Einde Deuteronomium 18