Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 17 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 17

1 GHy en sult den HEERE uwen Godt geenen osse ofte kleyn vee offeren, daer een gebreck aen zy, [ofte] eenich quaet: want dat is den HEERE uwen Godt een grouwel.
2 Wanneer in ’t midden van u, in eene uwer poorten, die de HEERE uwe Godt u geeft, een man, ofte vrouwe, gevonden sal worden, die doen sal, dat quaet is in de oogen des HEEREN uwes Godts, overtredende sijn verbont:
3 Dat hy henen gaet, ende dient anderen Goden, ende buycht sich voor die; ofte voor de Sonne, ofte voor de Mane, ofte voor ’t gantsche heyr des hemels, het welck ick niet geboden en hebbe.
4 Ende het wort u aengeseyt, ende ghy hoort het: so sult ghy ’t wel ondersoecken; ende siet, het is de waerheyt, de sake is seker, sulcken grouwel is in Israël gedaen:
5 So sult ghy dien man, ofte die vrouwe, die dit selve boose stuck gedaen hebben, tot uwe poorten uytbrengen, dien man, [seg ick] ofte die vrouwe: ende ghy sultse met steenen steenigen, dat sy sterven.
6 Op den mont van twee getuygen, ofte drie getuygen, sal hy gedoodt worden, die sterven sal: op eenes eenigen getuyges mont en sal hy niet gedoodt worden.
7 De hant der getuygen sal eerst tegens hem zijn om hem te dooden, ende daer na de hant des gantschen volcx: so sult ghy het boose uyt het midden van u wech doen.
8 Wanneer eene sake aen ’t gerichte voor u te swaer sal zijn, tusschen bloet ende bloet, tusschen rechts handel ende rechts handel, tusschen plage ende plage, zijnde twist-saken in uwe poorten: so sult ghy u opmaken, ende opgaen nae de plaetse, die de HEERE uwe Godt verkiesen sal:
9 Ende ghy sult komen tot de Levitische Priesteren, ende tot den Richter, die in die dagen zijn sal: ende ghy sult ondervragen, ende sy sullen u de sake des rechts aenseggen.
10 Ende ghy sult doen nae het bevel des woorts, datse u sullen aenseggen, van die selve plaetse, die de HEERE verkiesen sal: ende ghy sult waernemen te doen nae alles, dat sy u sullen leeren.
11 Nae ’t bevel der wet, die sy u sullen leeren, ende nae het oordeel, dat sy u sullen seggen, sult ghy doen: ghy en sult niet afwijcken van het woort, dat sy u sullen aenseggen, ter rechter ofte ter slinckerhant.
12 De man nu, die trotslick handelen sal, dat hy niet en hoore nae den Priester, dewelcke staet om aldaer den HEERE uwen Godt te dienen, ofte nae den Richter; deselve man sal sterven; ende ghy sult het boose uyt Israël wech doen:
13 Dat het al dat volck hoore, ende vreese; ende niet meer trotslick en handele.
14 Wanneer ghy sult gekomen zijn in ’t lant, dat u de HEERE uwe Godt geeft, ende ghy dat erflick sult besitten ende daer in woonen: ende ghy seggen sult; Ick sal eenen Coninck over my stellen, als alle de volcken, die rontom my zijn:
15 So sult ghy gantschelick tot Coninck over u stellen, dien de HEERE uwe Godt verkiesen sal: uyt het midden uwer broederen, sult ghy eenen Coninck over u stellen; ghy en sult niet vermogen over u te setten eenen vreemden man, die uwe broeder niet en zy.
16 Maer hy en sal voor sich de peerden niet vermenichvuldigen, ende het volck niet doen wederkeeren nae Egypten, om peerden te vermenichvuldigen: dewijle de HEERE ulieden geseyt heeft; ghy en sult voortaen niet wederkeeren door desen wech.
17 Oock en sal hy voor sich de wijven niet vermenichvuldigen, op dat sijn herte niet afwijcke: hy en sal oock voor sich geen silver ende gout seer vermenichvuldigen.
18 Voorts sal ’t geschieden, als hy op den stoel sijns Coninckrijcks sal sitten: so sal hy sich een dobbel van dese wet afschrijven in een boeck, uyt [’t gene dat] voor ’t aengesichte der Levitische Priesteren is.
19 Ende ’t sal by hem zijn, ende hy sal daer in lesen alle de dagen sijns levens: op dat hy den HEERE sijnen Godt leere vreesen, om te bewaren alle de woorden deser wet, ende dese insettingen, om die te doen.
20 Dat sijn herte sich niet en verheffe boven sijne broederen, ende dat hy niet afwijcke van het gebodt, ter rechter ofte slincker hant: op dat hy de dagen verlenge in sijn Coninckrijck, hy, ende sijne sonen, in ’t midden van Israël.

Einde Deuteronomium 17