Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 16 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 16

1 NEemt waer de maent Abib, dat ghy den HEERE uwen Godt Paesschen houdet: want inde maent Abib heeft u de HEERE uwe Godt uyt Egypten uytgevoert, by nachte.
2 Dan sult ghy den HEERE uwen Godt het Pascha slachten, schapen ende runderen, inde plaetse, die de HEERE verkiesen sal om sijnen name aldaer te doen woonen.
3 Ghy sult niet gedeessemts op het selve eten; seven sagen sult ghy ongesuerde [brooden] op het selve eten, een broot der elende, (want in der haest zijt ghy uyt Egyptenlant uytgetogen,) op dat ghy gedencket aen den dach uwes uyttreckens uyt Egyptenlant, alle de dagen uwes levens.
4 Daer en sal by u in seven dagen geen suerdeech gesien worden in eenige uwe lantpalen: oock en sal van het vleesch, dat ghy aen den avont aen den eersten dach geslacht sult hebben, niets tot den morgen over-nachten.
5 Ghy sult het Pascha niet mogen slachten in eene uwer poorten, die de HEERE uwe Godt u geeft:
6 Maer aen de plaetse, die de HEERE uwe Godt verkiesen sal, om [daer] sijnen name te doen woonen, aldaer sult ghy het Pascha slachten aenden avont: als de Sonne ondergaet, ter bestemder tijt uwes uyttreckens uyt Egypten.
7 Dan sult ghy het koken ende eten inde plaetse, die de HEERE uwe Godt verkiesen sal: Daerna sult ghy u des morgens keeren, ende gaen henen nae uwe tenten.
8 Ses dagen sult ghy ongesuerde [brooden] eten: ende aen den sevenden dach is een verbots[dach] den HEERE uwen Gode; [dan] en sult ghy geen werck doen.
9 Seven weken sult ghy u tellen: van datmen [met] de sickel begint in ’t staende koorn, sult ghy de seven weken beginnen te tellen.
10 Daerna sult ghy den HEERE uwen Godt het Feest der weken houden; ’t sal eene vrywillige schattinge uwer hant zijn, dat ghy geven sult: nae dat u de HEERE uwe Godt sal gesegent hebben.
11 Ende ghy sult vrolick zijn voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts; ghy, ende uw’ soon, ende uwe dochter, ende uw’ dienstknecht, ende uwe dienstmaecht, ende de Levijt, die in uwe poorten is, ende de vreemdelinck, ende de weese, ende de weduwe, die in ’t midden van u zijn: inde plaetse, die de HEERE uwe Godt sal verkiesen, om sijnen name aldaer te doen woonen.
12 Ende ghy sult gedencken, dat ghy een dienstknecht geweest zijt in Egypten: ende ghy sult dese insettingen houden ende doen.
13 Het feest der Loof-hutten sult ghy u seven dagen houden: als ghy sult hebben ingesamelt van uwen dorschvloer ende van uwe wijnpersse.
14 Ende ghy sult vrolick zijn op u Feest: ghy, ende uwe soon, ende uwe dochter, ende uw’ dienst-knecht, ende uwe dienst-maecht, ende de Levijt, ende de vreemdelinck, ende de weese, ende de weduwe, die in uwe poorten zijn.
15 Seven dagen sult ghy den HEERE uwen Godt Feest houden, inde plaetse die de HEERE verkiesen sal: want de HEERE uwe Godt sal u segenen in al u inkomen, ende in al het werck uwer handen; daerom sult ghy immers vrolick zijn.
16 Driemael in ’t jaer sal alles, wat manlick onder u is, voor het aengesichte des HEEREN uwes Godts verschijnen, inde plaetse, die hy verkiesen sal: op het feest der ongesuerde [brooden], ende op het Feest der weken, ende op het Feest der Loof-hutten: maer het en sal niet ledich voor het aengesicht des HEEREN verschijnen:
17 Een yeder nae de gave sijner hant: nae den segen des HEEREN uwes Godts dien hy u gegeven heeft.
18 Richters ende Amptlieden sult ghy u stellen in alle uwe poorten, die de HEERE uwe Godt u geven sal, onder uwe stammen: dat sy het volck richten met een gerichte der gerechticheyt.
19 Ghy sult het gerichte niet buygen, ghy sult het aengesicht niet kennen: oock en sult ghy geen geschenck nemen; want het geschenck verblindt de oogen der wijsen, ende verkeert de woorden der rechtveerdigen.
20 Gerechticheyt, gerechticheyt sult ghy najagen: op dat ghy levet, ende erflick besittet het lant, dat u de HEERE uwe Godt geven sal.
21 Ghy sult u geen bosch planten van eenich geboomte; by den Altaer des HEEREN uwes Godts, dien ghy u maken sult.
22 Oock en sult ghy u geen opgericht beelt stellen, het welcke de HEERE uwe Godt haett.

Einde Deuteronomium 16