Statenvertaling.nl

sample header image

Deuteronomium 11 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Deuteronomium 11

1 DAerom sult ghy den HEERE uwen Godt lief hebben: ende ghy sult ’t allen dagen onderhouden sijn bevel, ende sijne insettingen, ende sijne rechten, ende sijne geboden.
2 Ende ghylieden sult heden weten; dat ick niet en [spreke] met uwe kinderen, die’t niet en weten, ende de onderwijsinge des HEEREN uwes Godts niet gesien en hebben: sijne grootheyt, sijne stercke hant, ende sijnen uytgestreckten arm;
3 Daer toe sijne teeckenen ende sijne daden, die hy in’t midden van Egypten gedaen heeft, aen Pharao den Coninck van Egypten, ende aen sijn gantsche lant;
4 Ende wat hy gedaen heeft aen het heyr der Eyptenaren, aen des selven peerden, ende aen des selven wagenen; dat hy de wateren vande schelfzee boven haer aengesicht dede overswemmen, als sy ulieden van achteren vervolchden: ende de HEERE verdeedse, tot op desen dach.
5 Ende wat hy ulieden gedaen heeft inde woestijne: tot dat ghy gekomen zijt aen dese plaetse.
6 Daer en boven, wat hy gedaen heeft aen Dathan, ende aen Abiram, sonen Eliabs, des soons Rubens; hoe de aerde haren mont op dede, ende verslondse met hare huysgesinnen, ende hare tenten: ja al wat bestont, dat hen aenginck, in ’t midden van gantsch Israël.
7 Want het zijn uwe oogen, die gesien hebben al dit groote werck des HEEREN, dat hy gedaen heeft.
8 Houdt dan alle geboden, die ick u heden gebiede: op dat ghy gesterckt wordet ende inkomet, ende ervet het lant, daer henen ghy overtreckt om dat te erven.
9 Ende op dat ghy de dagen verlenget in het lant, dat de HEERE uwen vaderen gesworen heeft, haer ende haren zade te geven: een lant, vloeyende van melck ende honich.
10 Want het lant, daer ghy nae toegaet om dat te erven, dat en is niet als Egyptenlant, van waer ghy uytgegaen zijt: het welcke ghy bezaeydet met u zaet, ende bewaterdet met uwen ganck, als eenen kruythof.
11 Maer het lant, waer henen ghy overtreckt om dat te erven, is een lant van bergen ende van dalen: het drinckt water by den regen des hemels.
12 Een lant, dat de HEERE uwe Godt besorcht: de oogen des HEEREN uwes Godts, zijn geduerich daer op, van het begin des jaers, tot het eynde des jaers.
13 Ende het sal geschieden, so ghy neerstichlick sult hooren nae mijne geboden, die ick u heden gebiede; om den HEERE uwen Godt lief te hebben, ende hem te dienen, met u gantsche herte, ende met uwe gantsche ziele;
14 So sal ick den regen uwes lants geven te sijner tijt, vroegen regen ende spaden regen: op dat ghy u koorn, ende uwen most, ende uwe olye insamelet.
15 Ende ick sal kruyt geven op uwen velde voor uwe beesten: ende ghy sult eten, ende versadigt worden.
16 Wacht u selven, dat ulieder herte niet verleydt en worde: dat ghy afwijcket, ende anderen Goden dienet, ende u voor die buyget,
17 Dat de toorn des HEEREN tegens ulieden ontsteke, ende hy den hemel toesluyte, datter geen regen en zy, ende het aerdrijck sijn gewas niet en geve: ende ghy haestelick omkomet van het goede lant, dat u de HEERE geeft.
18 Legt dan dese mijne woorden in u herte, ende in uwe ziele, ende bindtse tot een teecken op uwe hant, datse tot voorhooftspanselen zijn tusschen uwe oogen:
19 Ende leert die uwen kinderen, sprekende daer van; als ghy in uwen huyse sittet, ende als ghy op den wech gaet, ende als ghy nederligt, ende als ghy opstaet.
20 Ende schrijftse op de posten uwes huyses, ende aen uwe poorten.
21 Op dat uwe dagen, ende uwer kinderen dagen, inden lande, dat de HEERE uwen vaderen hen te geven gesworen heeft, vermenichvuldigen: gelijck de dagen des hemels op der aerden.
22 Want so ghy neerstichlick houdet alle dese geboden, die ick u gebiede om die te doen: den HEERE, uwen Godt liefhebbende, wandelende in alle sijne wegen, ende hem aenhangende:
23 So sal de HEERE alle dese volcken voor u aengesichte uyt de besittinge verdrijven, ende ghy sult erflick besitten grooter ende machtiger volcken, dan ghy zijt.
24 Alle plaetse, daer uwe voetsole op treedt, sal uwe zijn: van de woestijne ende den Libanon, vande riviere, de riviere Phrath, tot aen de achterste Zee, sal uwe lantpale zijn.
25 Niemant sal voor u aengesichte bestaen: de HEERE, uwe Godt, sal uwen schrick ende uwe vreese geven over al het lant, daer op ghy treden sult, gelijck als hy u gesproken heeft.
26 Siet, ick stelle ulieden heden voor, segen ende vloeck.
27 Den segen; wanneer ghy hooren sult nae de geboden des HEEREN uwes Godts, die ick u heden gebiede.
28 Maer den vloeck; so ghy niet hooren en sult nae de geboden des HEEREN uwes Godts, ende afwijcket van den wege, dien ick u heden gebiede: om andere Goden na te wandelen, die ghy niet gekent en hebt.
29 Ende ’t sal geschieden, als u de HEERE uwe Godt sal hebben ingebracht in ’t lant, daer ghy nae toe gaet, om dat te erven; dan sult ghy den segen uytspreken op den berch Gerizim, ende den vloeck op den berch Ebal.
30 En zijnse niet aen gene zijde van de Iordane, achter den wech van der Sonnen onderganck, in ’t lant der Canaaniten, die in ’t vlacke velt woonen? tegen over Gilgal, by de eycken-bosschen van More?
31 Want ghylieden sult over de Iordane gaen, dat ghy in komet om te erven het lant, dat de HEERE uwe Godt u geven sal: ende ghy sult dat erflick besitten, ende daer in woonen.
32 Neemt dan waer, te doen alle de insettingen, ende de rechten, die ick u heden voorstelle.

Einde Deuteronomium 11