Statenvertaling.nl

sample header image

2 Korinthe 8 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

2 Korinthe 8

1 VOorts maecken wy u bekent, broeders, de genade Gods die in de Gemeynten van Macedonien gegeven is:
2 Dat in vele beproevinge der verdruckinge de overvloedt harer blijdschap, ende hare zeer diepe armoede overvloedich geweest is tot den rijckdom harer goetdadicheyt.
3 Want sy zijn na vermogen (ick betuyge’t) ja boven vermogen gewillich geweest.
4 Ons met vele vermaninge biddende dat wy wilden aennemen de gave ende de gemeynschap deser bedieninge, die voor de heylige geschiet.
5 Ende [deden] niet [alleen] gelijck wy gehoopt hadden, maer gaven haer selven eerst aen den Heere, ende [daer na] aen ons, door den wille Godts.
6 Also dat wy Titum vermaenden, dat gelijck hy te voren begonnen hadde, hy oock also noch dese gave by u voleynden soude.
7 So dan gelijck ghy in alles overvloedich zijt, in geloove, ende in woort, ende in kennisse, ende in alle neersticheyt, ende in uwe liefde tot ons, siet dat ghy oock in dese gave overvloedich zijt.
8 Ick en segge [dit] niet [als] gebiedende, maer [als] door de neersticheyt van andere oock de oprechticheyt uwer liefde beproevende.
9 Want ghy wetet de genade onses Heeren Iesu Christi, dat hy om uwent wille is arm geworden, daer hy rijck was, op dat ghy door sijne armoede soudet rijck worden.
10 Ende ick segge in desen [mijne] meyninge. Want dit is u oorbaer, als die niet alleen het doen, maer oock het willen van over een jaer te voren hebt begonnen.
11 Maer nu voleyndicht oock het doen: op dat gelijck als’er geweest is de volveerdicheyt des gemoets om te willen, daer oock alsoo zy het voleyndigen uyt het gene dat ghy hebt.
12 Want indien te voren de volveerdicheyt des gemoets daer is, so is yemant aengenaem na ’t gene dat hy heeft, niet na ’tgene dat hy niet en heeft.
13 Want [dit en segge ick] niet op dat andere souden verlichtinge hebben, ende ghy verdruckinge:
14 Maer [op dat] uyt gelijckheyt, in desen tegenwoordigen tijdt, uwen overvloet [zy] om haer gebreck [te vervullen]: op dat oock haren overvloedt zy om uw’ gebreck [te vervullen], op datter gelijckheyt worde.
15 Gelijck geschreven is, Die veel [versamelt hadde], en hadde niet over: ende die weynich [versamelt hadde], en hadde niet te weynich.
16 Doch Gode zy danck, die deselve neersticheyt voor u in het herte Titi gegeven heeft,
17 Dat hy de vermaninge heeft aengenomen, ende zeer neerstigh zijnde gewilligh tot u gereyst is.
18 Ende wy hebben oock met hem gesonden den broeder, die lof heeft in den Euangelio door alle de Gemeynten.
19 Ende dat niet alleen, maer hy is oock van de Gemeynten vercoren om met ons te reysen met dese gave, die van ons bedient wort tot de heerlickheyt des Heeren selve, ende de volveerdicheyt uwes gemoets.
20 Dit verhoedende, dat ons niemandt en moge lasteren in desen overvloedt, die van ons wort bedient:
21 Als die besorgen ’tgene eerlijck is, niet alleen voor den Heere, maer oock voor de menschen.
22 Wy hebben oock met haer gesonden onsen broeder, welcken wy in vele dingen dickmael beproeft hebben dat hy neerstigh is: ende nu veel neerstiger door het groot vertrouwen dat [hy heeft] tot u lieden.
23 Het zy [dan] Titus, hy is mijn medegesel, ende mede-arbeyder by u: het zy onse broeders, zy zijn afgesanten der Gemeynten, [ende] een eere Christi.
24 Bewijst dan aen haer de bewijsinge uwer liefde, ende onses roems van u, oock voor het aengesicht der Gemeynten.

Einde 2 Korinthe 8