Statenvertaling.nl

sample header image

1 Korinthe 9 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Korinthe 9

1 BEn ick niet een Apostel? Ben ick niet vry? Hebbe ick niet Iesum Christum onsen Heere gesien? Zijt ghy lieden niet mijn werck inden Heere?
2 So ick anderen geen Apostel en ben, nochtans ben ick’t u lieden. Want het segel mijns Apostelschaps zijt ghy lieden inden Heere.
3 Mijne verantwoordinge aen de gene die ondersoeck over my doen, is dese.
4 En hebben wy niet macht om te eten, ende te drincken?
5 En hebben wy niet macht om een wijf een suster zijnde [met ons] om te leyden, gelijck oock de andere Apostelen, ende de broeders des Heeren, ende Cephas?
6 Of hebben alleen ick ende Barnabas geen macht van niet te wercken?
7 Wie dient oyt inden krijch op eygen besoldinge? wie plant eenen wijngaert, ende en eet niet van sijne vrucht? of wie weydt een cudde, ende en eet niet van de melck der cudde?
8 Spreke ick dit na den mensche? ofte en seght oock de Wet het selve niet?
9 Want in de Wet Mosis is geschreven, Ghy en sult eenen dorschenden osse niet muyl-banden. Sorght oock Godt voor de ossen?
10 Of seght hy [dat] ganschelijck om onsent wille? Want om onsent wille is [dat] geschreven: overmits die ploecht op hope moet ploegen: ende die op hope dorscht, [moet] sijner hope deelachtigh worden.
11 Indien wy u lieden het geestelijcke gezaeyt hebben, is het een groote [saecke] so wy het uwe dat lichamelijck is, maeyen?
12 Indien andere deser macht over u deelachtigh zijn, [waerom] niet veel meer wy? doch wy en hebben dese macht niet gebruyckt: maer wy verdragen’t al, op dat wy niet eenige verhinderinge en geven den Euangelio Christi.
13 En weet ghy niet, dat de gene die de heylige dingen bedienen, van het heylige eten? [Ende] die den altaer steedts by zijn, deelen met den altaer?
14 Alsoo heeft oock de Heere geordineert, den genen die het Euangelium vercondigen, dat sy van den Euangelio leven.
15 Maer ick en hebbe geen van dese dingen gebruyckt. Ende ick en hebbe dit niet geschreven, op dat het alsoo aen my geschieden soude: want het ware my beter te sterven, dan dat yemandt desen mijnen roem soude ydel maecken.
16 Want indien ick het Euangelium vercondige, ’t en is my geen roem: want de noodt is my opgeleght. Ende wee my indien ick het Euangelium niet en vercondige.
17 Want indien ick dat gewillich doe, so hebbe ick loon: maer indien onwilligh, de uytdeelinge is my [evenwel] toebetrouwt.
18 Wat loon hebbe ick dan? [Namelijck] dat ick het Euangelium vercondigende het Euangelium Christi costeloos stelle, om mijne macht in den Euangelio niet te misbruycken.
19 Want daer ick van allen vry was, hebbe ick my selven allen dienstbaer gemaeckt, op dat ick’er meer soude winnen.
20 Ende ick ben den Ioden geworden als een Iode, op dat ick de Ioden winnen soude: den genen die onder de Wet zijn, [ben ick geworden] als onder de Wet zijnde, op dat ick de gene die onder de Wet zijn, winnen soude.
21 Den genen die sonder de Wet zijn, [ben ick geworden] als sonder de Wet zijnde, (Gode [nochtans] zijnde niet sonder de Wet, maer Christo onder de Wet) op dat ick de gene die sonder de Wet zijn, winnen soude.
22 Ick ben den swacken geworden als een swacke, op dat ick de swacke winnen soude: allen ben ick alles geworden, op dat ick immers eenige behouden soude.
23 Ende dit doe ick om des Euangeliums wille, op dat ick des selven mede deelachtich soude worden.
24 Weet ghy lieden niet, dat die in de loop-bane loopen, alle wel loopen, maer [dat] een den prijs ontfanght? loopt alsoo dat ghy [dien] meugt verkrijgen.
25 Ende een yegelijck die [om prijs] strijdt onthoudt hem in alles. Dese dan [doen] wel [dit] op dat sy een verderflijcke croone souden ontfangen, maer wy een onverderflijcke.
26 Ick loope dan alsoo , niet als op’t onseker: ick campe alsoo, niet als de lucht slaende.
27 Maer ick bedwinge mijn lichaem, ende brenge het tot dienstbaerheyt, op dat ick niet eenichsins, daer ick andere gepredickt hebbe, selve verworpelijck en werde.

Einde 1 Korinthe 9