Statenvertaling.nl

sample header image

1 Korinthe 6 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

1 Korinthe 6

1 DErf yemant van u lieden die een sake heeft tegen een ander, te rechte gaen voor de onrechtveerdige, ende niet voor de heylige?
2 En weet ghy niet dat de heylige de werelt oordeelen sullen? Ende indien door u de werelt geoordeelt wordt, zijt ghy onweerdigh der minste gericht-saken?
3 En weet ghy niet dat wy de Engelen oordeelen sullen? hoe veel te meer de saken die dit leven aengaen?
4 So ghy dan gericht-saken hebt die dit leven aengaen, setter die [daer over] die in de Gemeynte minst geacht zijn.
5 Ick segge u [dit] tot schaemte. Isser dan also onder u geen die wijs is, oock niet een die soude konnen oordeelen tusschen sijne broeders?
6 Maer de [een] broeder gaet met den [anderen] broeder te rechte, ende dat voor ongeloovige.
7 Soo isser dan nu gantschelijck gebreck onder u, dat ghy met malkanderen recht-saken hebt. Waerom en lijdt ghy niet liever ongelijck? Waerom en lijdt ghy niet liever schade?
8 Maer ghy lieden doet ongelijck, ende doet schade, ende dat den broederen.
9 Of en weet ghy niet dat de onrechtveerdige het Coninckrijcke Godts niet en sullen be-erven?
10 En dwaelt niet: noch hoereerders, noch afgoden-dienaers, noch overspeelders, noch ontuchtighe, noch die by mannen ligghen, noch dieven, noch gierigaerts, noch dronckaerts: geen lasteraers, geen roovers en sullen het Coninckrijcke Godts be-erven.
11 Ende dit waert ghy sommige: maer ghy zijt af-gewasschen, maer ghy zijt geheylight, maer ghy zijt gerechtveerdight in den name des Heeren Iesu, ende door den Geest onses Godts.
12 Alle dingen zijn my geoorloft, maer alle dingen en zijn niet oorbaer: alle dingen zijn my geoorloft, maer ick en sal onder geenes macht my laten brengen.
13 De spijsen zijn voor den buyck, ende de buyck voor de spijsen: maer Godt sal beyde desen ende die te niete doen. Doch het lichaem en is niet voor de hoererie, maer voor den Heere, ende de Heere voor het lichaem.
14 Ende Godt heeft oock den Heere opgeweckt, ende sal ons opwecken door sijne kracht.
15 Weet ghy niet dat uwe lichamen Christi leden zijn? Sal ick dan de leden Christi nemen, ende maken’se leden eener hoere? Dat zy verre.
16 Of en weet ghy niet, dat die de hoere aenhanght een lichaem [met haer] is? want die twee, seght hy, sullen tot een vleesch wesen.
17 Maer die den Heere aenhanght, is een geest [met hem].
18 Vliedt de hoererye. Alle sonde die de mensche doet, is buyten het lichaem: maer die hoererye bedrijft, die sondight tegen sijn eygen lichaem.
19 Of en weet ghy niet dat u-lieder lichaem een Tempel is des Heyligen Geests, die in u is, dien ghy van Godt hebt, ende [dat] ghy uwes selfs niet en zijt?
20 Want ghy zijt diere gekocht: so verheerlijckt dan Godt in uw’ lichaem, ende in uwen geest, welcke Godes zijn.

Einde 1 Korinthe 6