Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding 1 Korinthe – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

De Eerste Sendt-brief des Apostels PAULI Aen die van CORINTHEN

Inhoudt van desen Sendt-brief.

ALSO den Apostel tot Corinthen, de hooft-stadt van Achajen, door CHRITI bevel, ontrent anderhalf jaer stil was geweest, ende aldaer een groote Gemeynte geplant hadde, Actor. 18.9, 10, 11. so is hy van daer voort getrocken om oock in andere steden van Asien CHRISTUM te prediken, ende na eenen merckelicken tijdt, nu gelijck blijckt uyt 1.Corinth. 16.8. te Ephesen zijnde, heeft hy aldaer verstaen uyt eenige van het huys-gesin Chloës, 1.Corinth. 1.11. datter oneenigheydt in de Gemeynte ontstaen was. Heeft oock vande Corintheren selve eenen brief ontfangen, 1.Corinth. 7.1. waer in sy advijs van den Apostel hebben begeert over eenige swarigheden in hare Gemeynte geresen: waer op hy in desen brief antwoort: Eerstelijck dan, nae een korte inleydinge in de eerste 9 versen deses briefs, berispt hy haer, in de reste van het eerste ende in de dry volgende Capittelen, over de oneenigheyt die onder haer was geresen, insonderheydt door den hooghmoet ende curieusheyd van eenige Leeraers, die met hare welsprekenheyt ende menschelijcke Philosophie pronckten, ende de eenvoudigheyt des Euangeliums verbastaerdden, ende in Paulo verachteden. Daer nae bestraft hy haer in ’t 5. Capit. over het dulden van eenen bloed-schender in hare Gemeynte: ende schrijft haer voor hoe sy den Kerckelijcken tucht tegen hem ende andere ergerlicke broederen gebruycken sullen. In het 6 Capit. vermaent hy haer, dat sy de geschillen, die sy in wereldsche saken onder malkanderen hadden, niet en sullen brengen voor de ongeloovige Overheydt, maer dat sy die onder malkanderen in het vriendelick sullen afdoen: ende berispt haer van wegen de hoererie, die onder haer noch gepleeght wierdt. In het 7 Capit. begint hy de vragen te beantwoorden, die sy hem schriftelick hadden voorgestelt, ende eerst aengaende den maeghdelicken ende weduwelicken staet, ende het houwelick. Daer nae in het 8 Capittel handelt hy van de dingen, die den Afgoden waren geoffert. In ’t 9 Capit. van het onderhoudt der Kercken-dienaren. In ’t 10 Capit. wederom van het vlieden der afgoderye ende afgoden- offer. In ’t 11 Capit. berispt hy eenige misbruycken die in hare Vergaderingen, inde kleedinge der vrouwen, ende in ’t gebruyck des Avontmaels waren in-gekropen: ende richt die nae CHRISTI insettinge. Inde 12. 13. ende 14. Capit. spreeckt hy van het recht gebruyck der geestelijcke gaven, die de H. Geest verscheydelick onder de Gemeynte uytdeelde, ende insonderheyt vande gave der Prophetie, ende der vremde talen. In ’t 15 Cap. handelt hy van de sekerheyt der opstandinge uyt den dooden, ende verklaert in ’t breede hoe die sal geschieden. Ende na dat hy in ’t begin van het 16 Capit. gesproken hadde van de handreyckinge, die de Griecksche Gemeynten vergaderden voor de arme geloovige in Iudea, besluyt hy desen brief met eenige vermaningen ende groetenissen aen haer.

Einde inleiding 1 Korinthe