Statenvertaling.nl

sample header image

Romeinen 10 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Romeinen 10

1 BRoeders, de toegenegenheyt mijns herten, ende het gebedt dat [ick] tot Godt voor Israël [doe], is tot [hare] salicheyt.
2 Want ick geve haer getuygenisse, dat sy eenen yver tot Godt hebben, maer niet met verstandt.
3 Want alsoo sy de rechtveerdicheyt Godts niet en kennen, ende hare eygene gerechticheyt soecken op te richten, so en zijn sy der rechtveerdicheyt Godts niet onderworpen.
4 Want het eynde der Wet is Christus, tot rechtveerdicheyt een yegelick die gelooft.
5 Want Moses beschrijft de rechtveerdicheyt die uyt de Wet is, [seggende] De mensche die dese dingen doet, sal door de selve leven.
6 Maer de rechtveerdicheyt die uyt den geloove is spreeckt aldus, En seght niet in uw’ herte, Wie sal in den hemel opklimmen? ’t selve is Christum [van boven] afbrengen.
7 Of, Wie sal in den afgront nederdalen? ’t selve is Christum uyt den dooden opbrengen.
8 Maer wat seght’se? Na by u is het woordt in uwen monde ende in uw’ herte. Dit is het woort des geloofs ’twelck wy prediken.
9 [Namelijck] Indien ghy met uwen mondt sult belijden den Heere Iesum, ende met uw’ herte gelooven, dat hem Godt uyt den dooden opgeweckt heeft, so sult ghy salich worden.
10 Want met der herten gelooftmen ter rechtveerdicheyt, ende met den monde belijdt men ter salicheyt.
11 Want de Schrift seght, Een yegelijck die in hem gelooft, die en sal niet beschaemt worden.
12 Want daer en is geen onderscheydt noch van Iode noch van Grieck. Want een selve is Heere van allen, rijck zijnde over alle die hem aenroepen.
13 Want een yegelijck, die den name des Heeren sal aenroepen, sal salich worden.
14 Hoe sullen sy dan [hem] aenroepen, in welcken sy niet gelooft en hebben? Ende hoe sullen sy [in hem] gelooven, van welcken sy niet gehoort en hebben? Ende hoe sullen sy hooren sonder die [haer] predike?
15 Ende hoe sullen sy prediken, indien sy niet gesonden en worden? Gelijck geschreven is, Hoe lieflijck zijn de voeten der gene die vrede vercondigen, der gene die het goede verkondigen!
16 Doch sy en zijn niet alle den Euangelio gehoorsaem geweest. Want Esaias seght, Heere wie heeft onse predikinge gelooft?
17 Soo is dan het geloove uyt het gehoor: ende het gehoor door het woort Godts.
18 Maer ick segge, en hebben sy’t niet gehoort? Ia doch haer geluyt is over de geheele aerde uytgegaen, ende hare woorden tot de eynden der werelt.
19 Maer ick segge, en heeft Israël het niet verstaen? Moses seght eerst, Ick sal u lieden tot jaloursheyd verwecken door [de gene die] geen volck [en zijn], door een onverstandich volck sal ick u tot toorne verwecken.
20 Ende Esaias verstout hem, ende seght, Ick ben gevonden van de gene die my niet en sochten: ick ben openbaer geworden den genen die na my niet en vraeghden.
21 Maer tegen Israël seght hy, Den geheelen dach hebbe ick mijne handen uytgestreckt tot een ongehoorsaem ende tegen sprekende volck.

Einde Romeinen 10