Statenvertaling.nl

sample header image

Handelingen 26 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Handelingen 26

1 ENde Agrippa seyde tot Paulum, Het is u geoorlooft voor u selven te spreken. Doe streckte Paulus de handt uyt, ende verantwoordde hem [aldus]:
2 Ick achte my selven geluckigh, O Coninck Agrippa, dat ick my heden voor u sal verantwoorden, van alles daer over ick van de Ioden beschuldight worde.
3 Allermeest dewijle ick weet, dat ghy kennisse hebt van alle gewoonten ende vragen, die onder de Ioden zijn. Daerom bidde ick u dat ghy my lanckmoedelijck hoort.
4 Mijn leven dan van der jonckheyt aen, het welcke van den beginne onder mijn volck te Ierusalem geweest is, weten alle de Ioden:
5 Als die van overlange my te voren gekent hebben (indien sy’t wilden getuygen) dat ick na de bescheydenste secte van onsen Godtsdienst, [als] een Phariseer geleeft hebbe:
6 Ende nu stae ick ende worde geoordeelt over de hope der belofte, die van Godt tot de vaderen geschiet is:
7 Tot de welcke onse twaelf geslachten geduerichlijck nacht ende dagh [Godt] dienende verhopen te komen: over welcke hope ick, O Coninck Agrippa, van de Ioden worde beschuldight.
8 Wat? Wort het by u lieden ongelooflijck geoordeelt, dat Godt de dooden opweckt?
9 Ick meynde waerlijck by my selven, dat ick tegen den name Iesu van Nazareth vele wederpartijdige dingen moeste doen.
10 ’Twelck ick oock gedaen hebbe te Ierusalem: ende ick hebbe vele van de heylige in de gevangenissen gesloten, de macht van de Overpriesters ontfangen hebbende: ende als sy omgebracht wierden, stemde ick het toe.
11 Ende door alle de Synagogen hebbe ick’se dickmael gestraft, ende gedwongen te lasteren: ende boven maten tegen haer woedende, hebbe ick’se vervolght oock tot in de buyten[landsche] steden.
12 Waer over oock als ick na Damascum reysde, met macht ende last, welcke [ick] van de Overpriesters [hadde],
13 Sach ick, ô Coninck, in’t midden van den dagh op den wegh een licht boven den glans der Sonne, van den hemel my ende de gene die met my reysden omschijnende.
14 Ende als wy alle ter aerde neder-gevallen waren, hoorde ick eene stemme tot my sprekende, ende seggende in de Hebreeusche tale, Saul, Saul wat vervolght ghy my? Het is u hardt tegen de prickels de versenen te slaen.
15 Ende ick seyde, Wie zijt ghy Heere? Ende hy seyde, Ick ben Iesus dien ghy vervolght.
16 Maer recht u op, ende staet op uwe voeten: Want hier toe ben ick u verschenen om u te stellen tot een dienaer ende getuyge der dingen beyde die ghy gesien hebt, ende in welcke ick u [noch] sal verschijnen:
17 Verlossende u van dit volck, ende [van] de Heydenen, tot de welcke ick u nu sende,
18 Om hare oogen te openen, ende [haer] te bekeeren van de duysternisse tot het licht, ende [van] de macht des Satans tot Godt: op dat sy vergevinge der sonden ontfangen, ende een erfdeel onder de geheylighde, door het geloove in my.
19 Daerom, ô Coninck Agrippa, en ben ick dat hemelsch gesichte niet ongehoorsaem geweest:
20 Maer hebbe eerst den genen die te Damascus waren, ende te Ierusalem, ende in’t geheele landt van Iudea, ende den heydenen verkondight dat sy haer souden beteren, ende tot Godt bekeeren, wercken doende der bekeeringe weerdigh.
21 Om deser saecken wille hebben my de Ioden in den Tempel gegrepen, ende gepooght om te brengen.
22 Dan hulpe van Godt verkregen hebbende, stae ick tot op desen dagh, betuygende beyde cleyn ende groot: niets seggende buyten het gene de Propheten ende Moses gesproken hebben dat geschieden soude:
23 [Namelick] dat de Christus lijden moeste, ende dat hy de eerste uyt de opstandinge der dooden zijnde, een licht soude verkondighen desen volcke, ende den Heydenen.
24 Ende als hy dese dingen tot verantwoordinge sprack, seyde Festus met grooter stemme, Ghy raest Paule: de groote geleertheyt brenght u tot raserie.
25 Maer hy seyde, Ick en rase niet, Machtichste Feste, maer ick spreke woorden van waerheyt, ende van een gesont verstant.
26 Want de Coninck weet van dese dingen, tot welcken ick oock vrymoedicheyt gebruyckende spreke: want ick en geloove niet dat hem yet van dese dingen verborgen is, want dit en is in geenen hoeck geschiet.
27 Gelooft ghy, ô Coninck Agrippa, de Propheten? Ick weet dat ghy’se gelooft.
28 Ende Agrippa seyde tot Paulum, Ghy beweeght my by na een Christen te worden.
29 Ende Paulus seyde, Ick wenschte wel van Godt dat, ende by na ende geheelijck, niet alleen ghy, maer oock alle die my heden hooren, soodanige wierden gelijck als ick ben, uyt-genomen dese banden.
30 Ende als hy dit geseght hadde, stondt de Coninck op, ende de Stadt-houder, ende Bernice, ende die met haer geseten waren:
31 Ende aen ene zijde gegaen zijnde, spraken sy tot malkanderen, seggende, Dese mensche en doet niet des doots ofte der banden weerdigh.
32 Ende Agrippa seyde tot Festum, Dese mensche conde los gelaten worden, indien hy hem op den Keyser niet en hadde beroepen.

Einde Handelingen 26