Statenvertaling.nl

sample header image

Handelingen 25 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Handelingen 25

1 FEstus dan in de provincie gecomen zijnde, ginck na dry dagen van Cesareen op na Ierusalem.
2 Ende de Hoogepriester, ende de voornaemste der Ioden verschenen voor hem tegen Paulum, ende baden hem:
3 Begeerende gunste tegen hem, op dat hy hem soude doen komen te Ierusalem: [ende] leggende eene lage, om hem op den wegh om te brengen.
4 Doch Festus antwoordde, dat Paulus te Cesareen bewaerdt wierd, ende dat hy selve haest [derwaerts] soude verreysen.
5 Die dan, seyde hy, onder u connen, dat sy mede afreysen, ende so daer yet onbehoorlicks in desen man is, dat sy hem beschuldigen.
6 Ende als hy onder haer niet meer als tien dagen overgebracht en hadde, quam hy af na Cesareen, ende des anderen daeghs op den Richter-stoel geseten zijnde beval hy dat Paulus soude [voort] gebracht worden.
7 Ende als hy daer gekomen was, stonden de Ioden, die van Ierusalem afghekomen waren rondtom [hem], vele ende sware beschuldingen tegen Paulum voortbrengende, die sy niet en konden bewijsen.
8 Dewijle hy verantwoordende seyde, Ick en hebbe noch tegen de Wet der Ioden, noch tegen den Tempel, noch tegen den Keyser yet gesondight.
9 Maer Festus willende den Ioden gunste bewijsen, antwoordde Paulo ende seyde, Wilt ghy na Ierusalem opgaen, ende aldaer voor my over dese dingen geoordeelt worden?
10 Ende Paulus seyde, Ick stae voor den Rechter-stoel des Keysers, daer ick geoordeelt moet worden: den Ioden en hebbe ick geen onrecht gedaen, gelijck ghy oock zeer wel weet.
11 Want indien ick onrecht doe, ende yet des doodts weerdich gedaen hebbe, ick en weygere niet te sterven: maer indiender niet en is van ’t gene daer van dese my beschuldigen, so en kan niemandt my haer uyt gunste overgeven. Ick beroepe my op den Keyser.
12 Doe antwoordde Festus als hy met den Raedt gesproken hadde, Hebt ghy u op den Keyser beroepen? Ghy sult tot den Keyser gaen.
13 Ende als eenige dagen voorby gegaen waren, quamen de Coninck Agrippa ende Bernice te Cesareen, om Festum te begroeten.
14 Ende doe sy aldaer vele dagen overgebracht hadden, heeft Festus de saecken Pauli aen den Coninck verhaelt, seggende, [Hier] is een seker man van Felix gevangen gelaten:
15 Om wiens wille, als ick te Ierusalem was, de Over-priesters ende de Ouderlingen der Ioden verschenen, begeerende vonnisse tegen hem.
16 Aen de welcke ick antwoordde, dat de Romeynen de gewoonte niet en hebben eenigen mensche uyt gunste ter doodt over te geven, eer de beschuldighde de beschuldigers tegenwoordich heeft, ende plaetse van verantwoordinge gekregen heeft over de beschuldinge.
17 Als sy dan gesamentlijck alhier gekomen waren, so ben ick, geen uytstel nemende, des [daeghs] daer aen op den Rechterstoel geseten, ende beval dat de man soude [voort] gebracht worden.
18 Over welcken, de beschuldigers [hier] staende, geen saecke en hebben voortgebracht, daer van ick vermoedde:
19 Maer hadden tegen hem eenige vragen van haren Godtsdienst, ende van sekeren Iesus die gestorven was, welcken Paulus seyde te leven.
20 Ende als ick over de ondersoeckinge van dese saecke in twijfelinge was, seyde ick, of hy wilde gaen na Ierusalem, ende aldaer over dese dingen geoordeelt worden.
21 Ende als Paulus hem beriep, datmen hem tot de kennisse des Keysers bewaren soude, so hebbe ick bevolen, dat hy bewaert soude worden ter tijdt toe, dat ick hem tot den Keyser senden soude.
22 Ende Agrippa seyde tot Festum, Ick wilde oock selve dien mensche [wel] hooren. Ende hy seyde, Morgen sult ghy hem hooren.
23 Des anderen daeghs dan als Agrippa gekomen was, ende Bernice met groote pracht, ende als sy ingegaen waren in het Richt-huys met de Overste over duysent, ende de mannen die de voornaemste der stadt waren, wiert Paulus door Festi bevel [voort] gebracht.
24 Ende Festus seyde, Agrippa Coninck, ende ghy mannen alle die met ons [hier] tegenwoordich zijt, ghy siet desen, van welcken my de gansche menichte der Ioden heeft aengesproken, beyde te Ierusalem ende hier, roepende dat hy niet meer en behoort te leven.
25 Maer ick bevonden hebbende dat hy niet des doots weerdigh gedaen en hadde, ende dewijle hy oock selve hem op den Keyser beroepen heeft, hebbe besloten hem te senden.
26 Van welcken ick niet sekers en hebbe aen den Heere te schrijven: daerom hebbe ick hem voor u lieden voort gebracht, ende meest voor u, Coninck Agrippa, op dat ick, na gedaene ondersoeckinge, wat hebbe te schrijven.
27 Want het dunckt my tegen reden, eenen gevangenen te senden, [ende] niet oock de beschuldingen die tegen hem zijn, te kennen te geven.

Einde Handelingen 25