Statenvertaling.nl

sample header image

Handelingen 24 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Handelingen 24

1 ENde vijf dagen daer na quam de Hoogepriester Ananias af met de Ouderlingen, ende eenen sekeren voorsprack [genaemt] Tertullus, dewelcke verschenen voor den Stadthouder tegen Paulum.
2 Ende als hy geroepen was, begon Tertullus [hem] te beschuldigen, seggende,
3 Dat wy grooten vrede door u becomen, ende dat [vele] loflicke diensten desen volcke geschieden door uwe voorsichticheydt, Machtichste Felix, nemen wy gantschelick ende over al met alle danckbaerheyt aen.
4 Maer op dat ick u niet lange op en houde, ick bidde [u], dat ghy ons, na uwe bescheydenheyt, kortelick hoort.
5 Want wy hebben desen man bevonden te zijn een peste, ende eenen die oproer verweckt onder alle de Ioden door de [gantsche] wereldt: ende eenen oppersten voorstander van de secte der Nazarenen.
6 Die oock gepoogt heeft den Tempel te ontheyligen: welcken wy oock gegrepen hebben, ende na onse wet hebben willen oordeelen.
7 Maer Lysias de Overste daer over komende, heeft [hem] met groot gewelt uyt onse handen wechgebracht:
8 Gebiedende sijne beschuldigers tot u te komen: van den welcken ghy selve [hem] ondersocht hebbende, sult connen verstaen al het gene waer van wy hem beschuldigen.
9 Ende oock de Ioden stemden het toe, seggende dat dese dingen alsoo waren.
10 Maer Paulus, als hem de Stadt-houder gewenckt hadde dat hy soude spreken, antwoordde, Dewijle ick weet dat ghy nu vele jaren over dit volck Rechter geweest zijt, so verantwoorde ick my selven met [des] te beteren moedt.
11 Alsoo ghy kondt weten dat het niet meer dan twaelf dagen en zijn, van dat ick ben opgekomen om te aenbidden te Ierusalem:
12 Ende sy en hebben my noch in den Tempel gevonden tot yemandt sprekende, ofte [eenige] tsamenrottinge des volcks makende, noch inde Synagogen, noch in de stadt:
13 Noch sy en konnen niet bewijsen, daer van sy my nu beschuldigen.
14 Maer dit bekenne ick u, dat ick na dien wegh, welcken sy secte noemen, den Godt der vaderen alsoo diene, geloovende alles dat in de Wet, ende in de Propheten geschreven is:
15 Hebbende hope op Godt, welcke dese oock selve verwachten, datter een opstandinge der dooden wesen sal, beyde der rechtveerdige ende der onrechtveerdige.
16 Ende hier in oeffene ick my selve, om altijt een onergerlijcke conscientie te hebben by Godt ende de menschen.
17 Doch na vele jaren ben ick gekomen om aelmoessen te doen aen mijn volck, ende offeranden.
18 Waer over my gevonden hebben geheyligt zijnde, inden Tempel, niet met volck, noch met beroerte, eenige Ioden uyt Asien,
19 Welcke behoorden [hier] voor u tegenwoordigh te zijn, ende [my] te beschuldigen, indien sy yet hadden tegen my.
20 Ofte dat dese selve seggen of sy eenich onrecht in my gevonden hebben, als ick voor den Raedt stondt:
21 Dan van dit eenigh woort ’twelck ick riep staende onder haer, Over de opstandinge der dooden worde ick heden van ulieden geoordeelt.
22 Doe nu Felix dit gehoort hadde, stelde hy’se uyt, seggende, Als ick naerder wetenschap van desen wegh sal hebben, wanneer Lysias de Overste sal afgekomen zijn, so sal ick volle kennisse nemen van uwe saecken.
23 Ende hy beval den hooftman over hondert dat Paulus soude bewaert worden, ende verlichtinge hebben, ende dat hy niemandt van de sijne en soude beletten [hem] te dienen, ofte tot hem te komen.
24 Ende na sommige dagen Felix daer gekomen zijnde met Drusilla sijn wijf, die een Iodinne was, ontboodt Paulum, ende hoorde hem van het geloove in Christum.
25 Ende als hy handelde van rechtveerdicheyt, ende maticheyt, ende [van] het toekomende oordeel, Felix zeer bevreest geworden zijnde, antwoordde, Voor ditmael gaet henen: ende als ick gelegenen tijdt sal hebben bekomen, so sal ick u tot my roepen.
26 Ende te gelijck oock hopende dat hem van Paulo gelt gegeven soude worden, opdat hy hem los liete: Waerom hy hem oock dickmaels ontboodt, ende sprack met hem.
27 Maer als twee jaren vervult waren, kreegh Felix Porcium Festum in sijne plaetse: ende Felix willende den Ioden gunste bewijsen, liet Paulum gevangen.

Einde Handelingen 24