Statenvertaling.nl

sample header image

Handelingen 12 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Handelingen 12

1 Herodes vervolght de Gemeynte. 2 Doot Iacobum. 3 werpt Petrum inde gevangenisse, dien hy met stercke wacht laet bewaren. 5 De Gemeynte bidt Godt voor hem. 7 ende hy wort door eenen Engel uyt de gevangenisse geleyd. 11 komt aen’t huys vande moeder Ioannis Marci, daer hy aen klopt, ende ingelaten wort. 17 ende verhaelt sijne verlossinge aen de gene die daer vergadert waren. 18 Herodes laet de wachters ondersoecken ende wechleyden, ende vertreckt na Cesareen. 20 maeckt vrede met de Tyriers ende Sidoniers. 21 ende wort in sijnen hoochmoet van eenen Engel geslagen, ende van’t gewormte gegeten. 25 Barnabas ende Saulus komen wederom tot Antiochien.
 
1 ENde ontrent deselve tijdt sloegh de Coninck 1 Herodes de handen 2 aen sommige van de Gemeynte, om die qualick te handelen.
1 Namel. Agrippa, een soon van Aristobulus, die een soon was van Herodes de Groote, ende dese Herodes Agrippa was een Vader van dien Agrippa, van welcken hier nae cap. 25. ende 26. meer gesproken wort.
2 Gr. om sommige van die van de Gemeynte qualick te handelen.
 
2 Ende hy doodde 3 Iacobum a den broeder Ioannis met den sweerde.
3 N. den sone Zebedei, ende den broeder Ioannis, gelijck hier in den text staet, ende Matth. 10.2. een van de voornaemste Apostelen Christi, dien Christus met Petro ende Ioanne by hem dickwijls nam. De andere Iacobus dan, waer van men leest vers 17. Actor. 15.13. ende Galat. 2.9. ende die den sendt-brief Iacobi naegelaten heeft, die oock een broeder Christi genaemt wordt, Marc. 6.3. ende Iacobus de kleyne, Marc. 15.40. is geweest een ander Apostel, de sone van Alpheus ende van de suster Marie, ende een broeder Iose, gelijck blijckt uyt vergelijckinge Matth. 13.55. ende Matth. 27.56. ende Galat. 1.19. Siet oock Matth. 10.3. Marc. 3.18.
a Matth. 4.21.
 
3 Ende doe hy sagh dat het den Ioden behagelijck was, voer hy voort om oock Petrum te vangen (ende het waren de dagen 4 der ongehevelde [brooden])
4 Dat is, de Feest-dagen van Paeschen, gelijck oock uyt het naevolgende vers te sien is.
 
4 b Den welcken oock gegrepen hebbende hy in de gevangenisse settede, ende gaf [hem] over aen 5 vier [wachten, elck] van vier krijghs-knechten, om hem te bewaren, willende naer het Paesch-[feest] hem voort-brengen voor het volck.
b Ioan. 21.18.
5 Gr. vier vierlingen van krijghs-knechten. dat is, sestien krijghs-knechten: want elcke sentinelle ofte wacht by de Romeynen bestondt uyt vier soldaten van een vaendel, waer van daer vier tot bewaringhe des Apostels geordineert zijn, om op de vier nacht-wachten de wacht by beurten te houden.
 
5 Petrus dan wiert inde gevangenisse bewaert: maer van de Gemeynte wiert 6 een geduerich gebedt tot Godt voor hem gedaen.
6 Ofte, een ernstigh, yverigh, vyerigh.
 
6 Doe hem nu Herodes soude 7 voortbrengen, sliep Petrus dien selven nacht tusschen twee krijghs-knechten, 8 gebonden met twee ketenen: ende de wachters voor de deure bewaerden de gevangenisse.
7 N. om te laten opentlick dooden, ofte executeren.
8 N. aen de handen vers 7. waer van de eene keten aen de rechter-handt Petri vast was, ende aen de slincker-hant van d’een soldaet, ende de ander keten aen Petri slincker-hant, ende aen de rechter-hant van de ander soldaet, daer hy tusschen sliep: een wijse van doen by de Romeynen in strickte gevanckenissen gebruycklick, gelijck ooc Paulus alsoo gevangen is geweest te Roomen, hoewel alleen gebonden aen een soldaet, ende in meerder vryheydt. Siet Actor. 28.16. vergeleecken met Ephes. 6.20. ende 2.Tim. 1.16. ende Senecam, Epist. 5.
 
7 c Ende siet, een Engel des Heeren stondt daer, ende 9 een licht scheen in 10 de wooninge, ende slaende de zijde Petri weckte hy hem op, seggende, Staet haestelijck op. Ende sijne ketenen vielen af van de handen.
c Actor. 5.19. ende 16.26.
9 N. van de blinckende gestalte des Engels, gelijck Luc. 2.9. ende Matth. 28.3.
10 Ofte, gevangenisse, kercker. Sommige nemen dit voor het geheel huys der gevangenisse, andere alleen voor het binnenste deel, daer de gevangene in gesloten lagen.
 
8 Ende de Engel seyde tot hem, 11 Omgordt u, ende bindt uwe schoen-solen aen. Ende hy dede alsoo. Ende hy seyde tot hem, Werpt uwen mantel om, ende volght my.
11 N. om te veerdiger voort te gaen: alsoo de Ioden lange kleederen droegen, die sy in het gaen met gordelen vast bonden, ende opschorteden. van de schoen-solen siet Marc. 6.9.
 
9 Ende uytgaende volghde hy hem, ende en wist niet dat het waerachtigh was ’tgene door den Engel geschiedde, maer hy meynde dat hy 12 een gesichte sagh.
12 D. dat hem dit in een gesichte alsoo dochte te geschieden, niet dat het in der daet geschiedde.
 
10 Ende als sy door de eerste ende tweede wacht gegaen waren, quamen sy aen 13 de yseren poorte, die na de stadt leydt: de welcke d van selfs haer geopent wiert. Ende uytgegaen zijnde gingen sy een strate voort: ende terstont scheydde de Engel van hem.
13 Dit was de laetste poorte van de gevangenisse, door welcke gegaen zijnde men quam in de straten van de stadt.
d Actor. 16.26.
 
11 Ende Petrus 14 tot hem selven gekomen zijnde, seyde, Nu weet ick waerachtelijck e dat de Heere sijnen Engel utygesonden heeft, ende my verlost heeft uyt de handt Herodis, ende [uyt] alle de verwachtinge van het volck der Ioden.
14 D. nu verstaende dat het geen gesichte en was, maer een dadelicke geschiedenisse ende verlossinge.
e Dan. 6.22.
 
12 Ende als hy [alles] overleght hadde f ginck hy na het huys Marie des moeders Ioannis, die toegenaemt was 15 Marcus, alwaer vele te samen vergadert ende biddende waren.
f Actor. 4.23.
15 Dese is de selve, die met den Apostel Paulo ende Barnaba daer nae vertrocken is vers 25. ende die het Euangelium geschreven heeft, soo sommige meynen.
 
13 Ende als Petrus aen de deure 16 van de voor-poorte klopte, quam 17 een dienst-maeght voor om te 18 luysteren, met name Rhode.
16 Ofte, des voorhuys.
17 Gr. Paidiske. het welck oock een meysken ofte maeghdeken beteeckent, die geen dienst-bode en is.
18 N. wie het was die by nachte klopte, om de gene die in het huys vergadert waren in tijts te waerschouwen, soo daer onraet geweest ware.
 
14 Ende sy de stemme Petri bekennende, en dede van blijtschap de voorpoorte niet open, maer liep na binnen ende boodschapte, dat Petrus voor [aen] de voorpoorte stondt.
15 Ende sy seyden tot haer, 19 Ghy raest. Doch 20 sy bleef daer sterck by, dat het alsoo was. Ende sy seyden, 21 Het is sijn Engel.
19 Ofte, ghy zijt buyten sinnen, niet wetende wat ghy segt.
20 Ofte, sy bevestighde dat.
21 Ofte, het is sijn bode: gelijck het woort Engel somwijlen alsoo genomen wort. Siet Luc. 7.24. Doch alsoo met dit woort meerendeels de Engelen des hemels beteeckent worden, soo wort dit van velen verstaen van een Engel die Petro van Godt tot een bewaerder was toegevoeght in dese swarigheyt: gelijck oock Matth. 18.10. van de geringhste geloovige wort geseght, dat hare Engelen altijt sien het aenschijn des Vaders in de hemelen. Waer uyt volght dat Godt de Engelen wel sendt ten dienste ende bescherminge der geloovige. Psal. 34.8. ende 91.11. Hebr. 1.14. maer daer uyt en volght nochtans niet, dat elck mensche juyst eenen bysonderen goeden ende quaden Engel altijt soude hebben tot geselschap, gelijck sommige meenen.
 
16 Maer Petrus bleef kloppende: ende als sy open gedaen hadden, sagen sy hem, ende 22 ontsetteden haer.
22 Namel. over dese onverwachte tegenwoordigheyt Petri niet konnende begrijpen hoe dit toeginck.
 
17 Ende als hy haer g met de handt gewenckt hadde, dat’se swijgen souden, verhaelde hy haer, hoe hem de Heere uyt de gevangenisse uytgeleydt hadde: ende seyde, Boodschapt dit 23 Iacobo ende den broederen. Ende hy uytgegaen zijnde reysde 24 na een andere plaetse.
h{g} Actor. 13.16. ende 19.33. ende 21.40.
23 Namel. den kleynen: want de andere was al om gebracht. Siet van hem in de aenteeck. op vers 2.
24 Namel. buyten Ierusalem, om het Euangelium te verbreyden: niet willende hem selven in ’t selve gevaer sonder noot begeven, daer hem de Heere uyt verlost hadde: ende dat nae de vermaninge Christi Matth. 10.23.
 
18 Ende als het dagh was geworden, was daer geen kleyne beroerte onder de krijghsknechten, wat doch Petro mochte geschiet zijn.
19 Ende als Herodes hem gesocht hadde, ende niet en vondt, ende de wachters 25 rechtelijck ondervraeght hadde, geboodt hy dat’se 26 wegh geleydet souden worden. Ende hy vertrock van Iudea na Cesareen, ende 27 hieldt hem [aldaer].
25 Gr. Anakrinas, welck woort beteeckent yemant rechtelick examineeren met pijnigen ofte andersins.
26 N. ofte in de gevangenisse, ofte, om met den doot gestraft te worden, gelijck dit woort oock somtijts beteeckent.
27 N. eenen sekeren tijdt om aldaer ter eeren des Keysers Claudij eenige schouspelen aen te stellen, tot welcke een groote menichte van de voornaemste Ioden by een quam. Iosephus Antiq. lib. 19. cap. 7. van dit Cesareen siet Actor. 10.1.
 
20 Ende Herodes 28 hadde in den sin tegen de Tyriers ende Sidoniers te krijgen: maer sy quamen eendrachtelijck tot hem, ende Blastum, 29 die des Conincks camerlingh was, overredet hebbende, begeerden vrede, om dat haer landt 30 gespijsight wiert van des Conincks [landt].
28 Ofte, was seer vergramt tegen de Tyriers ende Sidoniers.
29 Gr. die over des Conincks slaep-kamer was.
30 Want hoe wel Tyrus ende Sidon machtige steden waren, nochtans om datse aen de zee gelegen waren, hadden sy weynigh landt, so en konden sy haer selven van leeftocht niet voorsien. Siet van hare gelegentheyt. Iesai. cap. 23.
 
21 Ende 31 op eenen gesetten dagh Herodes 32 een Conincklijck kleedt aen gedaen hebbende, ende op den 33 Rechterstoel geseten zijnde, dede een reden tot haer:
31 Dit was den tweeden dagh van de schouw-spelen, gelijck Iosephus getuyght Antiq. lib. 19.7. die aldaer oock den elendigen doodt van desen Herodes Agrippa verhaelt.
32 Blinckende van silver, daer de sonne op scheen, gelijck Iosephus in de vorige plaetse dese Historie in ’t breede beschrijft.
33 Ofte, Throon.
 
22 Ende het volck riep [hem] toe, Een stemme Godts, ende niet eenes menschen.
23 Ende van stonden aen sloegh hem een Engel des Heeren, daerom 34 dat hy Godt de eere niet en gaf: ende wiert van de wormen gegeten, ende gaf den geest.
34 D. dat hy sulcke Goddelicke eere aennam, sonder die van hem te keeren tot Godt die’se alleen toequam: gelijck de Apostelen in sulcken geval gedaen hebben. Actor. 10.26. ende 14.14. ende de Engel Apoc. 19.10. ende 22.9.
 
24 h Ende het woort Godts 35 wies, ende vermenichvuldighde.
h Iesa. 55.11. Actor. 6.7.
35 N. desen tyran ende vervolger der Gemeynte nu door Godts oordeel wech genomen zijnde.
 
25 Barnabas nu ende Saulus 36 keerden wederom van Ierusalem, als sy 37 den dienst 38 volbracht hadden, medegenomen hebbende oock Ioannem, die toegenaemt wiert 39 Marcus.
36 N. na Antiochien.
37 N. van de handt-reyckinge ofte aelmoesse der geloovigen van Antiochien te brengen aen de arme te Ierusalem, waer toe sy gesonden waren Act. 11.30.
38 Gr. vervult.
39 Siet van hem te vooren vers 12.

Einde Handelingen 12