Statenvertaling.nl

sample header image

Handelingen 11 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Handelingen 11

1 Petrus komt te Ierusalem, waer hy beschuldigt wort dat hy tot de onbesnedene was ingegaen. 4 Daer op hy tot sijne verantwoordinge verhaelt al wat dies aengaende geschiet was. 18 welcke verantwoordinge aengenomen wort. 19 De verstroyde geloovige verkondigen Christum tot Phenicien, Cypren, ende Antiochien toe aen de Ioden, ende sommige oock aen de Griecksche. 21 so datter vele geloofden. 22 ’twelck de Gemeynte van Ierusalem verstaende, sendt Barnabam na Antiochien om haer te verstercken. 25 die na Tarsen reyst om Saulum te soecken, ende brenght hem tot Antiochien. 26 alwaer de discipelen eerst Christenen worden genoemt. 27 Agabus voorseght den hongers-noodt. 29 waerom de Broeders door Saulum ende Barnabam een hantreyckinge senden aende Broeders te Ierusalem.
 
1 DE Apostelen nu, ende de 1 Broeders, die in Iudea waren, hebben gehoort, dat oock de Heydenen het woort Godts aengenomen hadden.
1 Onder dese Broeders worden hier oock de Ouderlingen begrepen, die van andere gemeyne broeders ofte geloovige onderscheyden worden, Act. 15.23.
 
2 Ende doe Petrus opgegaen was na Ierusalem, twisteden tegen hem 2 de gene die uyt de Besnijdenisse waren.
2 N. eenige geloovige Ioden, andere, N. dan de Apostelen.
 
3 Seggende, a Ghy zijt ingegaen tot mannen 3 die de voorhuydt hebben, ende hebt met haer gegeten.
a Exod. 23.32. ende 34.15. Deut. 7.2. Ioan. 18.28.
3 D. die onbesneden zijn ende blijven: waer uyt blijckt, dat de gene die voor desen uyt de heydenen bekeert zijn, Iodegenooten geweest zijn, ofte ten minsten besneden waren, dewijle hem niemant daer aengestooten en heeft, dat Petrus en Ioannes tot haer zijn ingegaen. Siet Actor. 2.10. ende 8.14. ende 15.7. 14.
 
4 4 Maer Petrus beginnende 5 verhaelde het haer vervolgens, seggende,
4 Het gene in dese verantwoordinge Petri verklaringe soude mogen van noode hebben tot het 14 vers toe, is aengeteeckent op het voorgaende cap.
5 Ofte, leyde het haer na malkanderen uyt.
 
5 b Ick was in de stadt Ioppe, biddende: ende sagh in een vertreckinge van sinnen een gesichte, [namelijck] een seker vat, gelijck een groot lijnen laken, nederdalende, by de vier hoecken nedergelaten uyt den hemel, ende quam tot by my.
b Actor. 10.9.
 
6 Op welck [laken] als ick de oogen hield, so merckte ick, ende sagh de viervoetige [dieren] der aerde, ende de wilde, ende de kruypende [dieren] ende de vogelen des hemels.
7 Ende ick hoorde eene stemme die tot my seyde, Staet op Petre, slacht ende eet.
8 Maer ick seyde, Geensins Heere: want noyt en is c yet, dat gemeyn ofte onreyn was, in mijnen mondt ingegaen.
c Levit. 11.4. Deut. 14.7.
 
9 Doch de stemme antwoordde my ten tweeden mael uyt den hemel, Het gene Godt gereynight heeft, en sult ghy niet gemeyn maken.
10 Ende dit geschiedde tot drymael: ende alles wiert wederom opgetrocken in den hemel.
11 Ende siet ter selver [uyre] stonden daer dry mannen voor het huys daer ick in was, die van Cesareen tot my afgesonden waren.
12 d Ende de Geest seyde tot my, dat ick met haer gaen soude, niet twijfelende. Ende met my gingen oock dese ses broeders, ende wy zijn in des mans huys ingegaen.
d Actor. 10.19. ende 15.7.
 
13 Ende hy heeft ons verhaelt hoe hy eenen Engel gesien hadde, die in sijn huys stondt, ende tot hem seyde, Sendt mannen na Ioppe, ende ontbiedt Simon, die toegenaemt is Petrus:
14 Die 6 woorden tot u sal spreken, 7 door welcke ghy sult salich worden, ende alle uw’ huys.
6 Ofte, saken, dingen.
7 Gr. in welcke. N. soo ghy die met waren geloove aenneemt, gelijck uytgedruckt staet Actor. 10.43. Siet breeder verklaringe van dit vers Luc. 19.9.
 
15 Ende als ick begon te spreken, viel de heylige Geest op haer, gelijck oock op ons 8 in het begin.
8 N. nae de hemelvaert Christi, op den Pincxsterdagh. Act. 2.4. ende 19.6.
 
16 Ende ick wiert gedachtigh aen het woort des Heeren, hoe hy seyde, e Ioannes doopte wel met water, maer f ghylieden sult gedoopt worden 9 met den heyligen Geest.
e Matth. 3.11. Marc. 1.8. Luc. 3.16. Ioan. 1.26. Actor. 1.5. ende 2.4. ende 19.4.
f Iesai. 44.3. Ioël 2.28.
9 Siet hier van de verklaringe op Mat. 3.11. ende Act. 1.5.
 
17 g Indien dan Godt haer evengelijcke gave gegeven heeft, als oock ons die inden Heere Iesum Christum gelooft hebben, wie was ick doch 10 die Godt konde weeren?
g Actor. 15.9.
10 Gr. machtigh om Godt te weeren. dat is, de wijle Godt haer deelachtich hadde gemaeckt der sake, die door den doop beteeckent wort, hoe soude ick haer konnen onthouden ofte weygeren het uyterlick teecken? diergelicke reden Petri siet Act. 2. versen 38, 39.
 
18 Ende als sy dit hoorden waren sy te vreden, ende verheerlickten Godt, seggende, Soo heeft dan Godt oock den Heydenen de bekeeringe 11 gegeven ten leven!
11 D. door sijnen Heyligen Geest in haer gewrocht. Siet Phil. 2.13. Hebr. 8.10.
 
19 h De gene nu die verstroyt waren door de verdruckinge, die 12 over Stephanus geschiet was, gingen [’t landt] door tot 13 Phenicien toe, ende 14 Cypren, ende 15 Antiochien, tot niemandt het woort sprekende, dan 16 alleen tot de Ioden.
h Actor. 8.1, 2.
12 Ofte, in Stephano, om Stephani wille, ter oorsake van Stephanus, dat is, uyt haet van sijnen yver ende vrymoedigheyt, die hy tegen de Ioden ende hare Overste gebruyckt hadde. cap. 6. en 7.
13 Dit was een lantschap in Syrien, palende aen ’t Iootsche landt, gelegen tegen de Middelantsche zee, waer van Tyrus de hooftstadt was. Siet Actor. 12.20.
14 Dit is een eylant in de Middelantsche zee, daermen van Tyrus ende Sydon lichtelick konde henen varen. Siet Act. 27. versen 3, 4.
15 Dit was doe de hooftstadt van Syrien, mede ontrent de Middelandtsche zee op de riviere Orontes gelegen: de machtigste stadt van geheel Asien, gelijck Alexandrien van Aphrica, ende Roomen van Europa.
16 N. om dat sy de leere van de beroepinge der heydenen noch niet genoech en verstonden.
 
20 Ende daer waren eenige Cyprische ende Cyreneische mannen 17 uyt haer, welcke tot Antiochien gekomen zijnde spraken tot de 18 Griecksche, 19 verkondigende 20 den Heere Iesum.
17 N. Ioden ofte Iodengenooten, in Cypren ende Cyrenen geboren, die oock te Ierusalem woonachtigh zijnde, om de voorgaende vervolginge hadden moeten vluchten, alsoo’se de Christelicke Religie hadden aengenomen.
18 Dat is, tot de Ioden, die de Griecksche tale ende oversettinge in hare Synagogen gebruyckten. Siet Actor. 6.1. ende 9.29.
19 Gr. Euangelizerende.
20 Dat is, sijn lijden, sterven, opstaen, hemelvaert, ende voorts al het gene van hem ter saligheydt gelooft moeste worden. Siet. 1.Corinth. 2.2.
 
21 i Ende 21 de hant des Heeren was met haer: ende een groot getal geloofde, ende bekeerde hem tot den Heere.
i Actor. 2.47. ende 5.14.
21 D. de bystant ende krachtige werckinge Godts, waer door hare herten beweeght wierden. Siet Actor. 16.14. 1.Corinth. 3.6.
 
22 Ende 22 het geruchte van haer 23 quam tot de ooren der Gemeynte die te Ierusalem was: ende sy sonden 24 Barnabam uyt, dat hy [’t landt] doorginge tot Antiochien toe.
22 Gr. het woort.
23 Gr. wiert gehoort in de ooren.
24 Die een Levijt ende oock selve uyt Cypren was, om by sijne landts-luyden ende gebuyren te beter toeganck ende vryheyt te hebben. daer uyt schijnt dat dese mannen waer van vers 20. is gesproken, door eenen bysonderen yver gedreven, extra-ordinaerlick daer gepredickt hebben de leere Christi, welcke daer nae door Barnabam ende Paulum bevestight ende meer verbreydt is, ende die alles onder de geloovige aldaer tot behoorlicke orden gebracht hebben. Siet oock d’aenteeck. op Actor. 8.1.
 
23 De welcke daer gekomen zijnde, ende 25 de genade Godts siende, wiert verblijdt, k ende vermaende’se alle, dat sy met 26 een voornemen des herten by den Heere souden blijven.
25 N. over haer in het aennemen van de Leere des Euangeliums.
k Actor. 13.43. ende 14.22.
26 D. met een oprecht ende stantvastigh voornemen.
 
24 Want hy was een goedt man, ende l vol des heyligen Geests, ende des geloofs: ende daer wiert een groote schare den Heere toegevoeght.
l Actor. 4.36. ende 6.5.
 
25 m Ende Barnabas ginck uyt na 27 Tarsen om Saulum te soecken: ende als hy hem gevonden hadde, bracht hy hem tot Antiochien.
m Actor. 9.27.
27 Dit was een voornemen stadt in Cilicien, het Vaderlandt Pauli. Actor. 9.11. daer hy henen gesonden was Actor. 9.30.
 
26 Ende het is geschiedt dat sy een geheel jaer [t’samen] vergaderden in de Gemeynte, ende een groote schare leerden: ende dat de Discipelen eerst te Antiochien 28 Christenen genaemt wierden.
28 Gr. Christianoi, dat is, Discipelen Christi, om dat sy sijne leere aennamen ende beleden: welcke met desen name oock met recht genoemt worden, om dat als sy in hem gelooven, sy leden van zijn lichaem, ende sijner salvinge deelachtigh worden. Siet oock Actor. 26.28. ende 1.Petr. 4.6.
 
27 Ende in deselve dagen, quamen [eenige] 29 Propheten af van Ierusalem tot Antiochien.
29 D. persoonen begaeft met den geest van toekomende dingen te voren te seggen.
 
28 Ende een uyt haer, met name n Agabus, stondt op, ende 30 gaf te kennen door den Geest, datter een groote hongersnoodt soude wesen over de geheele werelt: dewelcke oock gekomen is 31 onder den Keyser Claudio.
n Actor. 21.10.
30 Gr. beteeckende, ofte, beduydde.
31 Van desen hongers-noodt maecken oock gewach de History-schrijvers Suetonius, in het leven van Claudius, ende Iosephus Antiq. lib. 20. cap. 2.
 
29 Ende na dat een yegelijck 32 der discipelen vermocht, besloot elck van haer [yet] te senden ten 33 dienste der broederen die in Iudea woonden.
32 D. geloovige.
33 Gr. Diakonian. dat is, bedieninge der arme broeders in haren noodt.
 
30 Het welck sy oock deden, o ende sonden’t tot de Ouderlingen door de handt Barnabe ende Sauli.
o Actor. 12.25.

Einde Handelingen 11