Statenvertaling.nl

sample header image

Handelingen 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Handelingen 1

1 HET eerste boeck hebbe ick gemaect, O Theophile, van al het gene dat Jesus begonnen heeft beyde te doen ende te leeren,
2 Tot op den dagh in welcken hy opgenomen is, na dat hy door den heyligen Geest aen deApostelen, die hy uytverkoren hadde, bevelen hadde gegeven.
3 Aen welcke hy oock, na dat hy geleden hadde, hem selven levendigh vertoont heeft, met vele gewisse ken-teeckenen, veertich dagen lanck, zijnde van haer gesien, ende sprekende van de dingen die het Coninckrijcke Godts aengaen.
4 Ende als hy met [haer] vergadert was, beval hy haer, dat sy van Ierusalem niet scheyden en souden, maer verwachten de beloften des Vaders, die ghy (seyde hy) van my gehoort hebt.
5 Want Ioannes doopte wel met water, maer ghy sult met den heyligen Geest gedoopt worden, niet lange na dese dagen.
6 Sy dan die te samen gekomen waren vraeghden hem, seggende, Heere, sult ghy in desen tijdt aen Israël het Coninckrijck weder oprechten?
7 Ende hy seyde tot haer, Het en komt u niet toe te weten de tijden ofte gelegentheden, die de Vader in sijn eygene macht gestelt heeft.
8 Maer ghy sult ontfangen de cracht des heyligen Geests, die over u komen sal: ende ghy sult mijne getuygen zijn, so te Ierusalem, als in geheel Iudea ende Samaria, ende tot aen het uyterste der aerde.
9 Ende als hy dit geseght hadde, wiert hy opgenomen daer sy het sagen, ende een wolcke nam hem wech van haren oogen.
10 Ende alsoo sy hare oogen na den hemel hielden, terwijle hy henen voer, siet, twee mannen stonden by haer in witte cleedinge:
11 Welcke oock seyden, Ghy Galileesche mannen, wat staet ghy ende siet op na den hemel? Dese Iesus, die van u opgenomen is in den hemel, sal alsoo komen, gelijckerwijs ghy hem na den hemel hebbet sien henen varen.
12 Doe keerden sy wederom na Ierusalem van den bergh, die genaemt wordt den Olijf-[bergh], welcke is na by Ierusalem, liggende [van daer] een Sabbaths-reyse.
13 Ende als sy ingekomen waren, gingen sy op in de opper-zael, daer sy bleven, [namelick] Petrus ende Iacobus, ende Ioannes, ende Andreas, Philippus ende Thomas, Bartholomeus ende Mattheus, Iacobus Alphei [sone], ende Simon Zelotes, ende Iudas Iacobi [broeder].
14 Dese alle waren eendrachtelick volherdende in ’t bidden ende smeecken, met de vrouwen, ende Maria de moeder Iesu, ende met sijne broederen.
15 Ende in de selve dagen stont Petrus op in’t midden der discipelen, ende sprack (daer was nu een schare by een van ontrent hondert en twintich persoonen)
16 Mannen broeders, dese Schrift moest vervult worden, welcke de heylige Geest door den mondt Davids voorseght heeft van Iudas, die de leydsman geweest is der gene die Iesum vingen.
17 Want hy was met ons gerekent, ende hadde het lot deser bedieninge vercregen.
18 Dese dan heeft verworven eenen acker door den loon der ongerechtigheyt, ende voortwaerts over gevallen zijnde is midden opgeborsten, ende alle sijne ingewanden zijn uytgestort.
19 Ende het is bekent geworden allen die te Ierusalem woonen, alsoo dat dien acker in haer eygen tale genoemt wordt Akeldama, dat is, een acker des bloeds.
20 Want daer staet geschreven in’t boeck der Psalmen, Sijne woonstede worde moest, ende daer en zy niemandt, die in de selve woone. Ende, Een ander neme sijn opsienders ampt.
21 Het is dan noodigh, dat van de mannen, die met ons omgegaen hebben alle den tijdt, in welcken de Heere Iesus onder ons in ende uyt gegaen is,
22 Beginnende van den doop Ioannis, tot den dagh toe in welcken hy van ons opgenomen is, een der selve met ons getuyge worde sijner opstandinge.
23 Ende sy steldender twee, Ioseph genaemt Barsabas, die toegenaemt was Iustus, ende Matthiam.
24 Ende sy baden ende seyden, Ghy Heere, ghy kenner der herten van allen, wijst van dese twee eenen aen, dien ghy uytverkoren hebt,
25 Om te ontfangen het lot deser bedieninge ende Apostelschaps, daer van Iudas afgeweecken is, dat hy henen ginge in sijn eygen plaetse.
26 Ende sy wierpen hare loten: ende het lot viel op Matthiam, ende hy wiert met gemeyne toestemminge tot de elf Apostelen gecoren.

Einde Handelingen 1