Statenvertaling.nl

sample header image

Lukas 6 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Lukas 6

1 De Discipelen plucken koren-ayren op den Sabbath, ende worden daer over van Christo tegen de Phariseen verantwoort. 6 Christus geneest op den Sabbath een dorre handt, ende verdedight dit sijn doen. 12 Bidt op den berch, ende verkiest uyt sijne discipelen twaelf tot Apostelen. 17 Geneest verscheyden siecke ende besetene menschen. 20 Leert welcke menschen gelucksaligh zijn, ende niet en zijn. 27 Vermaent tot liefde, oock selfs tegen de vyanden. 36 tot barmherticheyt, ende tot een billick oordeel van sijnen naesten. 38 als oock tot weldadicheyt. 41 Leert dat men hem selven eerst moet besien, als men andere wil bestraffen. 43 ende dat de boom uyt sijne vruchten bekent wort. 46 Eyndelick leert hy met de gelijckenisse van een huys op een rotze, ende op sandt getimmert, dat het niet genoech is hem met den monde alleen te belijden, maer datmen oock moet sijnen wille doen.
 
1 a ENde het geschiedde op den 1 tweeden eersten Sabbath, dat hy door het gezaeyde ginck, ende sijne Discipelen pluckten ayren, ende aten’se, [die] wrijvende met de handen.
a Deut. 23.25. Matth. 12.1. Marc. 2.23.
1 Dese Sabbath wort genaemt de tweede eerste, om dat, gelijck voorname leeraers meynen, het de eerste Sabbath was na den tweeden dach van Paesschen, waer van men seven Sabbathen moeste rekenen tot het Pincxster-feest. Levit. cap. 23. vers 15. van welcke seven Sabbathen dese de eerste was, den welcken de Ioden noch hedendaechs noemen den eersten Sabbath na den tweeden dach. want dat oock ontrent dien tijt in het Ioodsche-landt de ayren groot waren, blijck Lev. 23.10. Deut. 16.9. Andere meynen dat het geweest is de laetste dach van het Paesch-feest, die een bysonder rust-dach was soo wel als de eerste. Num. c. 28. vers 25. gelijck den laetsten dagh van ’t feest der tabernakelen, den grooten dach van dat feest genaemt wort. Ioan. 7.37. Doch andere meynen dat hy alsoo genaemt wort, om dattet geweest soude zijn de Sabbath in het tweede groot feest namelijck van Pincxsteren, op welcken de eerstelingen van de rijpe vruchten op-geoffert wierden. Exod. 34.22.
 
2 Ende sommige der Phariseen seyden tot haer, Waerom doet ghy b dat niet geoorloft en is te doen, op de Sabbathen.
b Exod. 20.10.
 
3 Ende Iesus haer antwoordende seyde, En hebt ghy oock dat niet gelesen, ’t welck c David dede wanneer hem hongerde, ende den genen die met hem waren?
c 1.Sam. 21.6.
 
4 Hoe hy in gegaen is in het 2 Huys Godts, ende de toon-brooden genomen ende gegeten heeft, ende oock gegeven den genen die met hem waren, welcke niet en zijn geoorloft te eten, d dan alleen den Priesteren.
2 Siet van het huys Godts, ende van de Toon-brooden, d’aenteeck. op Matth. 12.4.
d Levit. 24.9.
 
5 Ende hy seyde tot haer, e De sone des menschen is 3 een Heere oock des Sabbaths.
e Matth. 12.8. Marc. 2.28.
3 Siet hier van de verklaringe Matth. 12.8.
 
6 f Ende het geschiedde oock op eenen anderen Sabbath, dat hy inde Synagoge ginck, ende leerde. Ende daer was een mensche, ende sijne rechterhandt was dorre.
f Matth. 12.9. Marc. 3.1.
 
7 Ende de Schrift-geleerde ende de Phariseen namen hem waer, of hy op den Sabbath genesen soude: op dat sy [eenige] 4 beschuldinge tegen hem mochten vinden.
4 Gr. sijne beschuldinge. D. eenige stoffe ofte occasie van beschuldinge, om daer mede hem als een overtreder der Wet by den volcke verdacht te maken.
 
8 Doch hy kende hare 5 gedachten, ende seyde tot den mensche, die de dorre handt hadde, Rijst op, ende staet in’t midden. Ende hy opgestaen zijnde, stont [over eynde].
5 Ofte, overleggingen.
 
9 So seyde dan Iesus tot haer, Ick sal u vragen: Wat is geoorloft op de Sabbathen? Goet te doen, of quaet te doen? [6] [Een mensche] te behouden, of te verderven?
6 Gr. een ziele. D. een mensche. Een wijse van spreken, waer door een deel voor het geheele wort genomen. want wie een mensche niet en helpt als hy kan, die is schuldich aen sijn verderf.
 
10 Ende haer alle rontom 7 aengesien hebende, seyde hy tot den mensche, Streckt uwe handt uyt. Ende hy dede alsoo: g ende sijne handt wiert herstelt, gesont gelijck de andere.
7 N. met toorne. Siet Marc. 3.5.
g 1.Reg. 13.6.
 
11 Ende sy wierden vervult 8 met uytsinnicheyt, ende spraken te samen met malkanderen, wat sy Iesu doen souden.
8 D. Met eenen rasenden haet.
 
12 h Ende het geschiedde in die dagen, dat hy uytginck nae den bergh om te bidden, ende hy bleef den nacht over 9 in het gebedt tot Godt.
h Matth. 14.23.
9 Gr. in het gebedt Godts. N. om sich door den gebede tot het verkiesen van sijne Apostelen te bereyden: gelijck de Apostelen oock na dit exempel gedaen hebben, Actor. 13.3.
 
13 i Ende als het dagh was geworden, riep hy sijne Discipelen tot hem, ende verkoos’er twaelve uyt haer, die hy oock 10 Apostelen noemde.
i Matth. 10.1. Marc. 3.13. ende 6.7. Luc. 9.1.
10 D. Afgesondene, ofte gesanten, om datse van hem eerst door het Iodische landt Matth. 10.6. ende daer na in de werelt uytgesonden souden worden, om het Euangelium te prediken.
 
14 [Namelick] Simonem, welcken hy oock 11 Petrum noemde, ende Andream sijnen broeder, Iacobum ende Ioannem, Philippum ende Bartholomeum.
11 Waerom hy also toegenaemt is geworden, siet Marc. 3.16. ende heeft oock dese toenaem gedient om hem te onderscheyden van den tweeden Simon, die ooc daerom hier toe-genaemt wort Zelotes, vers 15. Siet Matth. 10.4.
 
15 Mattheum ende Thomam, Iacobum den [sone] Alphei, ende Simonem genaemt 12 Zelotem.
12 D. yveraer. siet Matth. 10.4.
 
16 Iudam Iacobi, ende Iudam Iscariot, die oock de verrader geworden is.
17 k Ende met haer afgekomen zijnde, stont hy op een vlacke plaetse, ende [met hem] de schare sijner Discipelen, ende een groote menichte des volcks van geheel Iudea ende Ierusalem, ende van den zeekant van Tyrus ende Sidon,
k Matth. 4.25. Marc. 3.7.
 
18 Die gekomen waren om hem te hooren, ende om van hare sieckten genesen te worden, ende die van onreyne geesten gequelt waren: ende sy wierden genesen.
19 Ende alle de schare socht hem aen te raken: l want daer ginck 13 kracht van hem uyt, ende hy genas’se alle.
l Marc. 5.30.
13 D. hy bewees aen haer sijne Goddelijcke kracht, waer door hy haer genas. Siet Marc. 5.30.
 
20 m Ende hy sijne oogen opslaende over sijne Discipelen, seyde, Saligh zijt ghy 14 arme: Want uwe is het Coninckrijcke Godts.
m Matth. 5.2.
14 N. van geeste. Siet Matth. 5.3.
 
21 n Saligh zijt ghy die nu 15 hongert: want ghy sult versadight worden. o Saligh zijt ghy die nu 16 weent: want ghy sult lacchen.
n Ies. 65.13.
15 N. na de gerechticheyt. Matt. 5.6.
o Ies. 61.3. ende 66.10.
16 N. lydende om Christi ende des Euangeliums Christi wille, gelijck blijckt uyt ’t volgende vers.
 
22 p Saligh zijt ghy wanneer u de menschen haten, ende 17 wanneer sy u afscheyden, ende 18 smaden, ende uwen name als quaet 19 verwerpen, om des Soons des menschen wille.
p Matth. 5.11. 1.Petr. 2.19. ende 3.14. ende 4.14.
17 Ofte, afsnyden. N. van hare vergaderingen ende geselschappen. siet Ioan. 16.2.
18 N. als Godloose ofte ketters.
19 Ofte, uytdoen. Gr. uytwerpen.
 
23 q Verblijdt u in dien dage, ende 20 zijt vrolick: want siet uwen 21 loon is 22 groot inden Hemel: r want hare Vaders deden diergelijcke den Propheten.
q Actor. 5.41.
20 Gr. springht op, namelick van vreugde.
21 Van desen loon siet Matth. 5.12.
22 Gr. veel.
r Actor. 7.51.
 
24 s Maer wee u 23 ghy rijcke, want ghy hebt uwen troost wech.
s Amos 6.1, 8.
23 Dat is, die u op uwen rijckdom verlaet, ende uwen troost daer in soeckt. Marc. 10.13.
 
25 t Wee u die 24 versadight zijt: want ghy sult hongeren: Wee u die nu 25 lacht: v Want ghy sult 26 treuren ende weenen.
t Ies. 65.13.
24 Gr. vervult, D. die uwen lust hebt in u lichaem met spyse ende dranck op te vullen. Siet Iac. 5.5.
25 D. die u vermaeck hebt in allerley wereltsche blijdschap. Ioa. 16.20. ende in de verdruckinge der vroome. Apoc. 11.10.
v Iac. 4.9. ende 5.1.
26 N. eeuwichlick. Iac. 5.1.
 
26 Wee u wanneer 27 alle de menschen wel van u spreken: Want hare Vaders deden diergelijcke den valschen Propheten.
27 N. de wereltsche menschen. Ioan. 15.19. als ghy haer soudt soecken te behagen ende gelijck te zijn. Galat. 1.10.
 
27 Maer ick segge ulieden, die [dit] hoort, x Hebt lief uwe vyanden, doet wel den genen die u haten.
x Exod. 23.4. Prov. 25.21. Matth. 5.44. Rom. 12.20. 1.Corinth. 4.12.
 
28 Segent de gene die u vervloecken, ende y bidt voor de gene, die u 28 gewelt doen.
y Luce 23.32. Actor. 7.60.
28 Ofte, lasteren, gelijck 1.Petr. 3.16.
 
29 z Den genen die u aen de wange slaet, 29 biedt oock de andere: ende den genen die u den mantel neemt, en verhindert oock den rock niet [te nemen].
z 1.Corinth. 6.7.
29 N. liever dan dat ghy u selven soudet wreecken, ofte quaet met quaet vergelden.
 
30 a Maer geeft 30 een yegelick die van u begeert, ende van de gene, die het uwe neemt, en 31 eyscht niet weder.
a Deut. 15.7. Matth. 5.42.
30 Dit moet verstaen worden van de rechte arme, die gebreck lijden, den welcken wy oock geven moeten nae ons vermogen. Siet hier van den regel Pauli, 2.Corin. 8. versen 12, 13, 14.
31 N. so daer door de liefde des naesten soude worden gequetst, ofte aen andere ergernisse gegeven. 1.Corinth. 6.7.
 
31 b Ende gelijck ghy wilt dat u de menschen doen sullen, doet ghy haer oock desgelijcks.
b Matth. 7.12.
 
32 c Ende indien ghy lief hebt, die u lief hebben, wat 32 danck hebt ghy? want oock 33 de sondaers hebben lief de gene die haer lief hebben.
c Matth. 5.46.
32 Ofte, genade, D. genadige weldaet ofte vergeldinge van Godt.
33 D. openbare ende groote sondaren, hoedanige gehouden wierden de tollenaren, die in plaetse der selve Matth. 5. versen 46, 47 gestelt worden.
 
33 Ende indien ghy goet doet, den genen die u goet doen, wat danck hebt ghy? Want oock de sondaers doen het selve.
34 d Ende indien ghy leent den genen, van welcke ghy hoopt 34 weder te ontfangen, wat danck hebt ghy? Want oock de sondaers leenen den sondaren, op dat sy even-gelijcke weder mogen ontfangen.
d Deut. 15.8. Matth. 5.42.
34 N. het geleende gelt, ofte diergelijcke vrientschap, wanneer ghy sulcks van doen soudt hebben, gelijck uyt de volgende woorden in’t eynde vant vers. blijckt.
 
35 Maer hebt uwe vyanden lief, ende doet goet, ende leent 35 sonder yet weder te hopen: ende uwen loon sal 36 groot zijn, ende ghy sult e kinderen des Allerhoochsten 37 zijn: Want hy is 38 goedertieren over de ondanckbare ende boose.
35 Ofte, sonder daer van yet te hopen. D. met alleen den genen die ghy hoopt dat het sullen weder-geven, ofte diergelijcke vrientschap weder doen, maer oock den genen daer van ghy die hope niet en hebt: gelijck hy hier oock gebiedt niet alleen de vrienden, maer oock de vyanden lief te hebben.
36 Gr. veel.
e Matth. 5.45.
37 D. toonen metter daet, dat ghy het zijt.
38 Ofte, weldadigh.
 
36 Weest dan barmhertich, gelijck oock uwe Vader barmhertich is.
37 f Ende en 39 oordeelt niet, ende ghy en sult niet geoordeelt worden: Verdoemt niet, ende ghy en sult niet verdoemt worden: 40 laet los, ende ghy sult los gelaten worden.
f Matth. 7.1. Rom. 2.1. 1.Cor. 4.5.
39 N. lichtveerdelick ofte verkeerdelick, gelijck Matth. 7.1.
40 Ofte, vergeeft, ende u sal vergeven worden.
 
38 g Geeft, ende u sal gegeven worden: een goede, neergedruckte, ende geschudde, ende overloopende 41 mate sal men in 42 uwen schoot geven: h Want met de selve mate daer mede ghy-lieden metet, sal ulieden weder gemeten worden.
g Prov. 10.22. ende 19.17.
41 Een gelijckenisse genomen van het meten van drooge waren, als men elck ’tsijne ruym wil toemeten.
42 Een maniere van spreken genomen van de wijse der volcken in Orienten, die lange wijde kleederen droegen, daer in sy ontfangen konden ’t gene haer gegeven wiert. Psal. 79.12. Ier. 32.18.
h Matth. 7.2. Marc. 4.24.
 
39 Ende hy seyde tot haer een gelijckenisse, i Kan oock wel een blinde eenen blinden op den wech leyden? Sullen sy niet beyde in den gracht vallen?
i Iesa. 42.19. Matth. 15.14.
 
40 k De discipel en is niet boven sijnen 43 meester: maer een yegelick 44 volmaeckt [discipel], sal zijn gelijck sijn meester.
k Matth. 10.24. Ioan. 13.16. ende 15.20.
43 Gr. Leeraer, ofte, Leer-meester.
44 D. een recht, waer, ende getrouw discipel.
 
41 l Ende wat siet ghy den 45 splinter, die in uws broeders ooge is, ende den balck die in uw’ eygen ooge is, en merckt ghy niet?
l Matth. 7.3.
45 Wat door den splinter ende balck verstaen wort, siet Matth. 7.3.
 
42 Ofte hoe kondt ghy tot uwen broeder seggen, Broeder laet toe dat ick den splinter die in uw’ ooge is 46 uyt doe, daer ghy selve den balck die in uw’ ooge is, niet en siet? Ghy geveynsde, m doet eerst den balck uyt uw’ ooge, ende dan sult ghy besien om den splinter uyt te doen, die in uw’ broeders ooge is.
46 Gr. uytwerpe.
m Prov. 18.17.
 
43 n Want het en is geen goede boom, die quade vrucht 47 voortbrenght, noch geen 48 quade boom, die goede vrucht voortbrenght.
n Matth. 7.17. ende 12.33.
47 Gr. maeckt.
48 Gr. verrotte.
 
44 Want een yegelick boom wort uyt sijn eygen vrucht gekent. o Want men leest geen vygen van doornen, noch men snijdt geen druyve van bramen.
o Matth. 7.16.
 
45 p De goede mensche brenght het goede voort uyt den goeden schat sijns herten: ende de quade mensche 49 brenght het quade voort uyt den quaden schat sijns herten. q Want uyt den overvloet des herten spreeckt sijnen mont.
p Matth. 12.35.
49 N. gemeenlick, ofte ten meestendeel. want anders de geveynsde dickwijls spreken datse niet en meynen, hoewel hare geveynstheyt veeltijts aen den dagh komt.
q Matth. 12.34.
 
46 r Ende wat noemt ghy my Heere, Heere: ende en doet niet het gene dat ick segge?
r Malach. 1.6. Matth. 7.21. ende 25.11. Luc. 13.23. Rom. 2.13. Iac. 1.22.
 
47 s Een yegelick die tot my komt, ende mijne woorden hoort, ende de selve doet, ick sal u toonen wien hy gelijck is.
s Matth. 7.24.
 
48 Hy is gelijck een mensche die een huys bouwde, ende groef, 50 ende verdiepte, ende leyde het fondament op een steenrotse: als nu 51 de hooge vloet quam, soo 52 sloegh de water-stroom tegen dat huys aen, ende en konde dat niet bewegen: want het was op de steenrotze gegrondt.
50 D. groef diep, N. om te vaster fondament te leggen.
51 Gr. de volle vloedt, waer door, als oock door de stroomen, verstaen worden de verleydingen, versoeckingen, verdruckingen, ende vervolginge. Mat. 13.21.
52 Gr. brack.
 
49 Maer die’se gehoort, ende niet gedaen en sal hebben, is gelijck een mensche die een huys bouwde op de aerde sonder fondament: tegen het welcke de water-stroom aensloegh: ende het viel terstont, ende 53 de val van dat selve huys was groot.
53 Gr. de breucke, ofte, scheure.

Einde Lukas 6