Statenvertaling.nl

sample header image

Lukas 13 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Lukas 13

1 ENde daer waren te dier selver tijdt eenige tegenwoordigh, die hem boodschapten van de Galileers, welcker bloedt Pilatus met hare offeranden gemenght hadde.
2 Ende Iesus antwoordde, ende seyde tot haer, Meynt ghy dat dese Galileers sondaers zijn geweest boven alle de Galileers, om dat sy sulcks geleden hebben?
3 Ick segge u, Neen’se: maer indien ghy u niet en bekeert, so sult ghy alle desgelijcks vergaen.
4 Ofte die achtiene, op welcke de toren in Siloam viel, ende doodde’se: meynt ghy dat dese schuldenaers zijn geweest, boven alle menschen die in Ierusalem woonen?
5 Ick segge u, Neen’se: maer indien ghy u niet en bekeert, so sult ghy alle insgelijcks vergaen.
6 Ende hy seyde dese gelijckenisse, Een seker [man] hadde eenen Vijgeboom, geplant in sijnen wijngaert: ende hy quam ende socht vrucht daer op, ende en vondt’se niet.
7 Ende hy seyde tot den wijn-gaerdenier, Siet ick kome nu dry jaren soeckende vrucht op desen vijgeboom, ende en vinde’se niet: houwt hem uyt: waer toe beslaet hy oock onnuttelick de aerde?
8 Ende hy antwoordende seyde tot hem, Heere laet hem oock [noch] dit jaer, tot dat ick om hem gegraven ende mest geleght sal hebben:
9 Ende indien hy vrucht sal voortbrengen, [laet hem staen]: maer indien niet, so sult ghy hem namaels uythouwen.
10 Ende hy leerde op den Sabbath in eene der Synagogen.
11 Ende siet daer was een vrouwe, die eenen geest der kranckheyt achtien jaren lanck gehadt hadde, ende sy was te samen gebogen, ende en konde haer ganschelick niet oprechten.
12 Ende Iesus haer siende riep’se tot hem, ende seyde tot haer, Vrouwe, ghy zijt verlost van uwe kranckheyt.
13 Ende hy leyde de handen op haer, ende sy wiert terstont weder recht, ende verheerlijckte Godt.
14 Ende de Overste der Synagoge, qualick nemende dat Iesus op den Sabbath genesen hadde, antwoordde ende seyde tot de schare, Daer zijn ses dagen, in welcke met moet wercken: komt dan in de selve, ende laet u genesen, ende niet op den dagh des Sabbaths.
15 De Heere dan antwoordde hem ende seyde, Ghy geveynsde, en maeckt niet een yegelick van u op den Sabbath sijnen osse ofte esel van de cribbe los, ende leydt [hem] henen om te doen drincken?
16 Ende dese, die een dochter Abrahams is, welcke de Satan, siet, nu achtien jaren gebonden hadde, en moeste die niet los gemaeckt worden van desen bandt, op den dagh des Sabbaths?
17 Ende als hy dit seyde, wierden sy alle beschaemt die haer tegen hem stelden: ende alle de schare verblijdde haer over alle de heerlicke dingen, die van hem geschiedden.
18 Ende hy seyde, Wien is het Coninckrijck Godts gelijck? ende waer by sal ick ’t selve vergelijcken?
19 Het is gelijck een mostaert-zaedt, ’twelck een mensche genomen ende in sijnen hof geworpen heeft: ende het wies op, ende wiert tot eenen grooten boom, ende de vogelen des hemels nestelden in sijne tacken.
20 Ende hy seyde wederom, Waer by sal ick het Coninckrijck Godts vergelijcken?
21 Het is gelijck een suerdeessem, welcken een vrouwe nam, ende verberghde in dry maten meels, tot dat het geheel gesuert was.
22 Ende hy reysde van d’eene stadt ende vlecke tot d’andere, leerende, ende richtende [sijne] reyse na Ierusalem.
23 Ende daer seyde een tot hem, Heere, zijnder oock weynige die saligh worden? Ende hy seyde tot haer,
24 Strijdt om in te gaen door de enge poorte: want vele (segge ick u) sullen soecken in te gaen, ende en sullen niet konnen:
25 [Namelick] na dat de heere des huys sal opgestaen zijn, ende de deure sal gesloten hebben: ende ghy sult beginnen buyten te staen, ende aen de deure te kloppen, seggende, Heere, Heere, doet ons open, ende hy sal antwoorden ende tot u seggen, Ick en kenne u niet van waer ghy zijt:
26 Alsdan sult ghy beginnen te seggen, Wy hebben in uwe tegenwoordicheyt gegeten ende gedroncken, ende ghy hebt in onse straten geleert.
27 Ende hy sal seggen, Ick segge u, ick en kenne u niet van waer ghy zijt: wijckt van my af alle ghy werckers der ongerechtigheyt.
28 Aldaer sal zijn weeninge ende knersinge der tanden, wanneer ghy sult sien Abraham, ende Isaac, ende Iacob, ende alle de Propheten in het Coninckrijcke Godts, maer u lieden buyten uytgeworpen.
29 Ende daer sullender komen van oosten, ende westen, ende van noorden, ende zuyden, ende sullen aensitten in het Coninckrijcke Godts.
30 Ende siet, daer zijn laetste, die de eerste sullen zijn: ende daer zijn eerste, die de laetste sullen zijn.
31 Te dien selven dage quamen daer eenige Phariseen, seggende tot hem, Gaet wech, ende vertreckt van hier: want Herodes wil u dooden.
32 Ende hy seyde tot haer, Gaet henen, ende segget dien vos, Siet ick werpe duyvelen uyt, ende maecke gesont, huyden ende morgen, ende ten derden [dage] worde ick voleyndight.
33 Doch ick moet huyden ende morgen, ende den volgenden [dagh] reysen: want het en gebeurt niet, dat een propheet gedoot worde buyten Ierusalem.
34 Ierusalem, Ierusalem, ghy die de Propheten doodet, ende steenigt die tot u gesonden zijn, hoe menichmael hebbe ick uwe kinderen willen by een vergaderen, gelijckerwijs een henne hare kieckens onder de vleugelen [vergadert], ende ghy lieden en hebt niet gewilt?
35 Siet, uw’ huys wort u lieden woest gelaten. Ende voorwaer ick segge u, dat ghy my niet en sult sien, tot dat [de tijt] sal gekomen zijn, als ghy sult seggen, Gesegent [is] hy die komt in den name des Heeren.

Einde Lukas 13