Statenvertaling.nl

sample header image

Lukas 13 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Lukas 13

1 Uyt de boodtschap dat Pilatus het bloedt eeniger Galileers met hare offerande hadde gemengt, ende uyt het exempel van de achtien, op welcke de toren in Siloam gevallen was, neemt Christus oorsake de scharen te vermanen tot bekeeringe. 6 ende stelt oock tot dien eynde voor de gelijckenisse van den onvruchtbaren vijgeboom. 10 Geneest op den Sabbath een vrouwe die achtien jaren eenen geest der kranckheyt hadde gehadt. 14 ende verantwoort sulcks tegen eenen Oversten der Synagoge. 18 Vergelijckt het Coninckrijck der hemelen by een mostaert-zaedt ende suerdeessem. 23 Gevraegt zijnde of daer weynige sullen saligh worden, vermaent hy in te gaen door de enge poorte. 31 Antwoort den Phariseen die hem voor Herodes waerschouwden. 34 Klaeght over de wreedtheyt ende hardneckigheyt van die van Ierusalem, ende voorseght haren onderganck.
 
1 ENde daer waren te dier selver tijdt eenige tegenwoordigh, die hem boodschapten 1 van de Galileers, welcker bloedt Pilatus met hare offeranden gemenght hadde.
1 Iosephus verhaelt Antiq.lib. 18. capit. 5. wel yet diergelijcks: doch de omstandicheden so van den tijt als andersins toonen dat het de selve historie niet en is. Sommige oude leeraers meynen dat dit soude geschiet zijn binnen Ierusalem, als eenige Galileers wilden verhinderen, dat voor den Keyser van Romen in den tempel soude geoffert worden.
 
2 Ende Iesus antwoordde, ende seyde tot haer, Meynt ghy dat dese Galileers sondaers zijn geweest boven alle de Galileers, om dat sy sulcks geleden hebben?
3 Ick segge u, Neen’se: maer indien ghy u niet en bekeert, so sult ghy alle desgelijcks 2 vergaen.
2 D. door Godts rechtveerdige straffe omkomen: gelijck oock daer na door de Romeynen geschiet is.
 
4 Ofte die achtiene, op welcke de 3 toren in Siloam viel, ende doodde’se: meynt ghy dat dese 4 schuldenaers zijn geweest, boven alle menschen die in Ierusalem woonen?
3 D. die aen ofte over de fonteyne ofte beke Siloa was gebouwt: van welcke beke Siet Ies. 8.6. Ioan. 9.7.
4 D. sondaers, die meer schult ofte sonden hadden. Siet Matth. 6.12. ende 18.24.
 
5 Ick segge u, Neen’se: maer indien ghy u niet en bekeert, so sult ghy alle insgelijcks vergaen.
6 Ende hy seyde dese gelijckenisse, Een seker [man] hadde eenen Vijgeboom, geplant in sijnen wijngaert: ende hy quam ende socht vrucht daer op, ende en vondt’se niet.
7 Ende hy seyde tot den wijn-gaerdenier, Siet ick kome nu dry jaren soeckende vrucht op desen vijgeboom, ende en vinde’se niet: houwt hem uyt: waer toe 5 beslaet hy oock onnuttelick de aerde?
5 Gr. maeckt de aerde onnut, ofte, onvruchtbaer, in de welcke wat anders soude konnen geplant worden, dat vruchten soude voorbrengen.
 
8 Ende hy antwoordende seyde tot hem, Heere laet hem oock [noch] dit jaer, tot dat ick om hem gegraven ende mest geleght sal hebben:
9 Ende indien hy vrucht sal voortbrengen, [laet hem staen]: maer indien niet, so sult ghy hem namaels uythouwen.
10 Ende hy leerde op 6 den Sabbath in eene der Synagogen.
6 Gr. Sabbath-dagen.
 
11 Ende siet daer was een vrouwe, die 7 eenen geest der kranckheyt achtien jaren lanck gehadt hadde, ende sy was 8 te samen gebogen, ende en konde haer ganschelick niet oprechten.
7 D. eenen boosen geest, die haer cranck maeckte. siet vers 16.
8 Gr te samen gebuckt.
 
12 Ende Iesus haer siende riep’se tot hem, ende seyde tot haer, Vrouwe, ghy zijt 9 verlost van uwe kranckheyt.
9 Gr. los gemaeckt, ofte, ontbonden.
 
13 Ende hy leyde de handen op haer, ende sy wiert terstont weder 10 recht, ende verheerlijckte Godt.
10 D. recht gemaeckt.
 
14 Ende 11 de Overste der Synagoge, qualick nemende dat Iesus op den Sabbath genesen hadde, antwoordde ende seyde tot de schare, a Daer zijn ses dagen, in welcke 12 met moet wercken: komt dan in de selve, ende laet u genesen, ende niet op den dagh des Sabbaths.
11 D. een van de Overste: want elcke Synagoge hadde meer als eenen oversten. siet Marc. 5.22. Act. 13.15.
a Exod. 20.9. Deut. 5.13. Ezech. 20.12.
12 D. geoorloft, ende geboden is te wercken.
 
15 De Heere dan antwoordde hem ende seyde, Ghy geveynsde, b en maeckt niet een yegelick van u op den Sabbath sijnen osse ofte esel van de cribbe los, ende leydt [hem] henen om te doen drincken?
b Exod. 23.5. Deut. 22.4. Luc. 14.5.
 
16 Ende dese, die 13 een dochter Abrahams is, welcke de Satan, siet, nu achtien jaren 14 gebonden hadde, en moeste die niet los gemaeckt worden van desen bandt, op den dagh des Sabbaths?
13 D. afkomstich is van het geslachte Abrahams, ende behoorende tot het verbondt dat Godt met Abraham ende sijne nakomelingen gemaeckt heeft. siet Luc. 19.9.
14 D. die haer met kranckheden, als met banden, benauwt hadde.
 
17 Ende als hy dit seyde, wierden sy alle beschaemt die haer tegen hem stelden: ende alle de schare verblijdde haer over alle de heerlicke dingen, die van hem geschiedden.
18 c Ende hy seyde, Wien is 15 het Coninckrijck Godts gelijck? ende waer by sal ick ’t selve vergelijcken?
c Matth. 13.31. Marc. 4.30.
15 D. de Predicatie des Euangeliums, waer door het coninckrijcke Godts opgerecht wort.
 
19 Het is gelijck 16 een mostaert-zaedt, ’twelck een mensche genomen ende in sijnen hof geworpen heeft: ende het wies op, ende wiert tot eenen grooten boom, ende de vogelen des hemels nestelden in sijne tacken.
16 Siet van dese twee gelijckenissen Matth. 13.31.
 
20 Ende hy seyde wederom, d Waer by sal ick het Coninckrijck Godts vergelijcken?
d Matth. 13.33.
 
21 Het is gelijck een suerdeessem, welcken een vrouwe nam, ende verberghde in dry maten meels, tot dat het geheel gesuert was.
22 e Ende hy reysde van d’eene stadt ende vlecke tot d’andere, leerende, ende 17 richtende [sijne] reyse na Ierusalem.
e Matth. 9.35. Marc. 6.6.
17 Gr. makende.
 
23 Ende daer seyde een tot hem, Heere, zijnder oock weynige die saligh worden? Ende hy seyde tot haer,
24 f 18 Strijdt om in te gaen door 19 de enge poorte: want vele (segge ick u) sullen soecken in te gaen, ende en sullen 20 niet konnen:
f Matth. 7.13.
18 D. doet neersticheyt, ende arbeydt. Ephes. c.6.vers 11, etc. Phil. 3.vers 12. 2.Tim. 4.7.
19 N. die tot het leven leydet. Mat. 7.14.
20 N. om dat het te late sal zijn, gelijck uyt het volgende blijckt.
 
25 [Namelick] na dat 21 de heere des huys sal opgestaen zijn, ende g de deure sal gesloten hebben: ende ghy sult beginnen buyten te staen, ende aen de deure te kloppen, seggende, Heere, Heere, doet ons open, ende hy sal antwoorden ende tot u seggen, Ick en kenne u niet h van waer ghy zijt:
21 Dese gelijckenisse wort genomen van het houden der bruyloften te dier tijdt, waer van breeder te sien is, Mat. 25.1, etc.
g Matth. 25.11. Luc. 6.46.
h Matth. 25.12.
 
26 Alsdan sult ghy beginnen te seggen, Wy hebben in uwe tegenwoordicheyt gegeten ende gedroncken, ende ghy hebt in onse straten geleert.
27 i Ende hy sal seggen, Ick segge u, ick en kenne u niet van waer ghy zijt: k wijckt van my af alle ghy werckers der ongerechtigheyt.
i Matth. 7.23.
k Psal. 6.9. Matth. 25.12, 41.
 
28 l Aldaer sal zijn weeninge ende knersinge der tanden, m wanneer ghy sult sien Abraham, ende Isaac, ende Iacob, ende alle de Propheten in het 22 Coninckrijcke Godts, maer u lieden buyten uytgeworpen.
l Matth. 8.12. ende 13.42. ende 24.51.
m Matt. 8.11.
22 N. der heerlickheyt inden hemel.
 
29 n Ende daer sullender komen van oosten, ende westen, ende van noorden, ende zuyden, ende sullen aensitten in het Coninckrijcke Godts.
n Iesa. 2.2. Malach. 1.11. Matth. 8.11.
 
30 o Ende siet, daer zijn 23 laetste, die de eerste sullen zijn: ende daer zijn eerste, die de laetste sullen zijn.
o Matth. 19.30. ende 20.16. Marc. 10.31.
23 Door de laetste worden verstaen de Heydenen die noch vremdt waren van het verbont Godts, ende door de eerste de Ioden: ende wort daer mede te kennen gegeven dat de Heydenen sullen vele Ioden voor getrocken worden. Rom. 11.vers 17.
 
31 Te dien selven dage quamen daer eenige Phariseen, seggende tot hem, 24 Gaet wech, ende vertreckt van hier: 25 want Herodes wil u dooden.
24 N. uyt Galileen, daer Herodes Vier-vorst was. Luc. 3.1. ende 23.7.
25 Dese waerschouwinge geschiet van haer, niet uyt liefde tot Christum, maer om datse hem geerne quijt hadden geweest. Siet diergelijcke waerschouwinghe, Amos 7.13. Neh. 6.10, 11.
 
32 Ende hy seyde tot haer, Gaet henen, ende segget dien 26 vos, Siet ick werpe duyvelen uyt, ende 27 maecke gesont, 28 huyden ende morgen, ende 29 ten derden [dage] 30 worde ick voleyndight.
26 Soo noemt hy hem van wegen sijne listicheyt ende schalckheyt.
27 Gr. volbrenge genesingen.
28 D. noch eenen kleynen tijdt. Siet Ose. 6.2.
29 D. na het voleynden van mijn leer-ampt in dien korten tijdt.
30 Ofte, worde volmaeckt, ofte, geheylight, ofte, opgeoffert. Ioan. 17.4. ende 19.30. Siet van de beteeckenisse van dit woort breeder Hebr. 2.10. ende 5.9.
 
33 31 Doch ick moet huyden ende morgen, ende den volgenden [dagh] reysen: want het en gebeurt 32 niet, dat een propheet gedoot worde buyten Ierusalem.
31 D. Ick moet noch eenen kleynen tijdt hier ende daer wandelen, om mijn ampt voorts te bedienen: Ende daer na sal ick na Ierusalem gaen, om van u lieden selve daer gedoodt te worden.
32 D. nauwelijcks, ofte zeer selden.
 
34 p 33 Ierusalem, Ierusalem, ghy die de Propheten doodet, ende steenigt die tot u gesonden zijn, q hoe menichmael hebbe ick uwe kinderen willen by een vergaderen, gelijckerwijs een henne hare 34 kieckens onder de vleugelen [vergadert], ende ghy lieden en hebt niet gewilt?
p Matth. 23.37.
33 Siet hier van de verklaringe Matth. 23.37.
q Psal. 17.8. ende 91.4.
34 Gr. Broedsel, ofte, nest-kieckens.
 
35 r Siet, 35 uw’ huys wort u lieden woest gelaten. Ende voorwaer ick segge u, dat ghy my niet en sult sien, tot dat [de tijt] sal 36 gekomen zijn, als ghy sult seggen, s Gesegent [is] hy die komt in den name des Heeren.
r Psal. 69.26. Ies. 1.7. Ier. 7.33. Mich. 3.vers 12. Matth. 23.38. Actor. 1.20
35 D. de tempel ende stadt.
36 Dit is korts daer na eenichsins vervult. Siet Luc. 19.38. ende sal volkomelijck volbracht worden ten uytersten dage.
s Psal. 118. 26.

Einde Lukas 13