Statenvertaling.nl

sample header image

Markus 16 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Markus 16

1 ENde als de Sabbath voor by gegaen was, hadden Maria Magdalene, ende Maria de [moeder] Iacobi, ende Salome specerien gekocht, op dat sy quamen ende hem salfden.
2 Ende zeer vroech op den eersten dagh der weke, quamen sy tot het graf, als de sonne opginck.
3 Ende seyden tot malcanderen, Wie sal ons den steen van de deure des grafs afwentelen?
4 (Ende opsiende sagen sy dat de steen af-gewentelt was) want hy was zeer groot.
5 Ende in’t graf ingegaen zijnde sagen sy eenen jongelinck sittende ter rechter [zijde], becleedt met een wit lanck cleedt, ende wierden verbaest.
6 Maer hy seyde tot haer, En zijt niet verbaest: ghy soeckt Iesum den Nazarener, die gecruyst was: hy is opgestaen, hy en is hier niet: siet de plaetse daer sy hem geleght hadden.
7 Doch gaet henen, seght sijnen discipelen ende Petro, dat hy u voorgaet na Galileen, aldaer sult ghy hem sien, gelijck hy u lieden geseght heeft.
8 Ende sy haestelick uytgegaen zijnde vloden van het graf: ende bevinge ende ontsettinge hadde haer bevangen, ende en seyden niemant yet, want sy waren bevreest.
9 Ende als [Iesus] opgestaen was ’smorgens vroech op den eersten [dagh] der weke, verscheen hy eerst Marie Magdalene, uyt welcke hy seven duyvelen uytgeworpen hadde.
10 Dese henen gaende boodschapte het den genen die met hem geweest waren, welcke treurden ende weenden.
11 Ende als dese hoorden dat hy leefde, ende van haer gesien was, en geloofden sij’t niet.
12 Ende na desen is hy geopenbaert in een ander gedaente, aen twee van haer, daer sy wandelden, ende in het velt gingen.
13 Dese oock henen gaende boodschapten’t den anderen, [maer] sy en geloofden oock die niet.
14 Daer na is hy geopenbaert aen de elve daer sy aensaten, ende verweet [hen] hare ongeloovicheyt ende hardicheyt der herten, om dat sy niet gelooft en hadden den genen, die hem gesien hadden, na dat hy opgestaen was.
15 Ende hy seyde tot haer, Gaet henen inde geheele werelt, predickt het Euangelium allen creaturen.
16 Die gelooft sal hebben, ende gedoopt sal zijn, sal saligh worden. Maer die niet en sal gelooft hebben, sal verdoemt worden.
17 Ende den genen die gelooft sullen hebben, sullen dese teeckenen volgen: in mijnen name sullen sy duyvelen uytwerpen: met nieuwe tongen sullen sy spreken:
18 Slangen sullen sy opnemen, ende al ist dat sy yet doodelicks sullen drincken, dat en sal haer niet schaden. Op crancke sullen sy de handen leggen, ende sy sullen gesont worden.
19 De Heere dan na dat hy tot haer gesproken hadde, is opgenomen inden hemel, ende is geseten aen de rechter [handt] Godts.
20 Ende sy uytgegaen zijnde predickten over al, ende de Heere wrocht mede, ende bevestighde het woort door teeckenen die daer op volghden. Amen.

Einde Markus 16