Statenvertaling.nl

sample header image

Markus 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Markus 1

1 HET begin des Euangeliums IESU CHRISTI des Soons Godts.
2 Gelijck geschreven is in de Propheten, Siet, ick sende mijnen Engel voor uw’ aengesichte, die uwen wegh voor u henen bereyden sal.
3 De stemme des roependen in de woestijne, Bereyt den wech des Heeren, maeckt sijne paden recht.
4 Ioannes was doopende in de woestijne, ende predikende den Doop der bekeeringe tot vergevinge der sonden.
5 Ende alle het Ioodsche lant ginck tot hem uyt, ende die van Ierusalem: ende wierden alle van hem gedoopt in de riviere de Iordaen, belijdende hare sonden.
6 Ende Ioannes was gekleet met kemels hayr, ende met eenen lederen gordel om sijne lenden, ende at sprinckhanen ende wilden honich.
7 Ende hy predickte, seggende, Na my komt die stercker is dan ick, wien ick niet weerdich en ben nederbuckende den riem sijner schoenen te ontbinden.
8 Ick hebbe ulieden wel gedoopt met water, maer hy sal u doopen met den Heyligen Geest.
9 Ende het geschiedde in die selve dagen, dat Iesus quam van Nazareth [gelegen] in Galilea, ende wiert van Ioanne gedoopt in de Iordaen.
10 Ende terstont als hy uyt het water opklam, sach hy de hemelen opengaen, ende den geest gelijck een duyve op hem nederdalen.
11 Ende daer geschiedde eene stemme uyt de hemelen, Ghy zijt mijn geliefde Soon, inden welcken ick mijn welbehagen hebbe.
12 Ende terstond dreef hem de Geest uyt inde woestijne.
13 Ende hy was aldaer in de woestijne veertich dagen, versocht vanden Satan: ende was by de wilde gedierten, ende de Engelen dienden hem.
14 Ende nae dat Ioannes overgelevert was, quam Iesus in Galileen, predikende het Euangelium des Coninckrijcks Godts:
15 Ende seggende, De tijt is vervult, ende het Coninckrijck Godts nae by gekomen: Bekeert u, ende gelooft den Euangelio.
16 Ende wandelende by de Galileesche Zee, sach hy Simonem ende Andream sijnen broeder, werpende het net in de Zee (want sy waren visschers)
17 Ende Iesus seyde tot haer, Volgt my nae, ende ick sal maken dat ghy visschers der menschen sult worden.
18 Ende sy terstont hare netten verlatende zijn hem gevolgt.
19 Ende van daer een weynich voortgegaen zijnde, sach hy Iacobum den [sone] Zebedei, ende Ioannem sijnen broeder, ende de selve in’t schip hare netten vermakende.
20 Ende terstont riep hy’se, ende sy latende haren Vader Zebedeum in het schip, met de huerlingen, zijn hem na gevolght.
21 Ende sy quamen binnen Capernaum: ende terstont op den Sabbathdach in de Synagoge gegaen zijnde, leerde hy.
22 Ende sy versloegen haer over sijne leere: want hy leerde haer als macht hebbende, ende niet als de Schriftgeleerde.
23 Ende daer was in hare Synagoge een mensche met eenen onreynen geest, ende hy riep uyt,
24 Seggende, Laet af, wat hebben wy met u [te doen] ghy Iesu Nazarener? Zijt ghy gecomen om ons te verderven? Ick kenne u, wie ghy zijt, [namelick] de Heylige Godts.
25 Ende Iesus bestrafte hem, seggende, Swijght stil, ende gaet uyt van hem.
26 Ende de onreyne geest hem scheurende, ende roepende met een groote stemme, ginck uyt van hem.
27 Ende sy wierden alle verbaest, so dat sy onder malcanderen vraeghden, seggende, Wat is dit? Wat nieuwe leere is dese, dat hy met macht oock den onreynen geesten gebiedt, ende sy hem gehoorsaem zijn?
28 Ende sijn geruchte ginck ter stont uyt in’t geheel omliggende landt van Galilea.
29 Ende van stonden aen uyt de Synagoge gegaen zijnde, quamen sy in het huys Simonis ende Andree met Iacobo ende Ioanne.
30 Ende Simons wijfs moeder lach met de cortse: ende terstont seyden sy hem van haer.
31 Ende hy tot haer gaende vattede hare handt, ende rechtede’se op, ende terstont verliet haer de cortse, ende sy diende haer-lieden.
32 Als het nu avondt geworden was, doe de Sonne onder ginck, brachten sy tot hem alle die qualick gestelt, ende van den duyvel beseten waren.
33 Ende de geheele stadt was by een vergadert ontrent de deure.
34 Ende hy genasser vele, die door verscheyden sieckten qualick gestelt waren: ende wierp vele duyvelen uyt, ende en liet de duyvelen niet toe te spreken, om dat sy hem kenden.
35 Ende ’s morgens vroech, als het noch diep in den nacht was, opgestaen zijnde ginck hy uyt, ende ginck henen in een woeste plaetse, ende badt aldaer.
36 Ende Simon, ende die met hem [waren], zijn hem nagevolcht.
37 Ende sy hem gevonden hebbende seyden tot hem, Sy soecken u alle.
38 Ende hy seyde tot haer, Laet ons in de byliggende vlecken gaen, op dat ick oock daer predike, want daer toe ben ick uytgegaen.
39 Ende hy predickte in hare Synagogen, door geheel Galileen, ende wierp de duyvelen uyt.
40 Ende tot hem quam een melaetsche, biddende hem, ende vallende voor hem op de knyen, ende tot hem seggende, Indien ghy wilt, ghy condt my reynigen.
41 Ende Iesus met barmherticheyt innerlick beweeght zijnde streckte de handt uyt, ende raeckte hem aen, ende seyde tot hem, Ick wil, wordt gereynight.
42 Ende als hy [dit] gesegt hadde, ginck de melaetsheyt terstont van hem, ende hy wierdt gereynight.
43 Ende als hy hem strengelick verboden hadde, dede hy hem terstont van hem gaen.
44 Ende seyde tot hem, Siet, dat ghy niemandt yet en segget: maer gaet henen ende vertoont u selven den priester, ende offert voor uwe reyniginge het gene Moses geboden heeft, haer tot een getuygenisse.
45 Maer hy uyt gegaen zijnde begon vele dingen te vercondigen, ende dat woordt te verbreyden: alsoo dat hy niet meer en conde openbaerlick in de stadt komen, maer was buyten inde woeste plaetsen, ende sy quamen tot hem van alle canten.

Einde Markus 1