Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 8 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 8

1 ENde de HEERE sprack tot Mose, seggende:
2 Spreeckt tot Aaron, ende segt tot hem: Als ghy de lampen aensteken sult, recht tegen over den kandelaer sullen de seven lampen lichten.
3 Ende Aaron dede alsoo, tegen over voor aen den kandelaer stack hy des selven lampen aen; gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
4 Dit werck nu des kandelaers was van dichten goude, tot sijne schacht, tot sijne bloemen wast dicht: nae de gedaente, die de HEERE Mose vertoont hadde, alsoo hadde hy den kandelaer gemaeckt.
5 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
6 Neemt de Leviten uyt het midden der kinderen Israëls, ende reynigtse.
7 Ende aldus sult ghy hen doen om hen te reynigen; sprengt op hen water der ontsondinge: ende sy sullen het scheer-mes over haer gantsche vleesch doen gaen, ende sullen hare kleederen wasschen, ende sich reynigen.
8 Daerna sullen sy nemen eenen varre, een jonck runt, met sijn spijs-offer van meel-bloeme, met olie gemengt: ende eenen anderen varre, een jonck runt, sult ghy nemen ten sond-offer.
9 Ende ghy sult de Leviten voor de Tente der t’samen-komste doen naederen: ende ghy sult de geheele vergaderinge der kinderen Israëls doen versamelen.
10 Ia ghy sult de Leviten voor het aengesichte des HEEREN doen naederen: ende de kinderen Israëls sullen hare handen op de Leviten leggen.
11 Ende Aaron sal de Leviten bewegen ten beweeg-offer voor het aengesichte des HEEREN, van wegen de kinderen Israëls: op datse zijn om den dienst des HEEREN te bedienen.
12 Ende de Leviten sullen hare handen op het hooft der varren leggen: daerna bereyt ghy eenen ten sond-offer, ende eenen ten brand-offer den HEERE, om over de Leviten versoeninge te doen.
13 Ende ghy sult de Leviten stellen voor het aengesichte Aarons, ende voor het aengesichte sijner sonen, ende ghy sultse bewegen ten beweeg-offer den HEERE.
14 Ende ghy sult de Leviten uyt het midden der kinderen Israëls uytscheyden: op dat de Leviten mijne zijn.
15 Ende daerna sullen de Leviten in komen om de Tente der t’samen-komste te bedienen: ende ghy sultse reynigen, ende sultse ten beweech-offer bewegen.
16 Want sy zijn gegeven, sy zijn my gegeven uyt het midden der kinderen Israëls: voor de openinge van alle baermoeder, [voor] de eerstgeborene eens yeders uyt den kinderen Israëls, hebb’ ickse my genomen.
17 Want alle eerstgeborene onder de kinderen Israëls is mijne, onder de menschen, ende onder de beesten: ten dage dat ick alle eerst-geboorte in Egyptenlande sloech, hebb’ ick de selve my geheyligt.
18 Ende ick hebbe de Leviten genomen voor alle Eerstgeborene onder de kinderen Israëls:
19 Ende ick hebbe de Leviten, Aaron ende sijnen sonen tot eene gifte gegeven, uyt het midden der kinderen Israëls, om den dienst der kinderen Israëls inde Tente der t’samenkomste te bedienen, ende om voor de kinderen Israëls versoeninge te doen: datter geene plage en zy onder de kinderen Israëls, als de kinderen Israëls tot het Heylichdom naederen souden.
20 Ende Mose dede, ende Aaron, ende de gantsche vergaderinge der kinderen Israëls, aen de Leviten: nae alles wat de HEERE Mose geboden hadde, vanden Leviten, soo deden de kinderen Israëls aen hen.
21 Ende de Leviten ontsondichden sich, ende wiesschen hare kleederen, ende Aaron beweechdese ten beweech-offer voor het aengesicht des HEEREN: ende Aaron dede versoeninge over hen, om hen te reynigen.
22 Ende daerna quamen de Leviten om haren dienst te bedienen inde Tente der t’samen-komste, voor het aengesicht Aarons, ende voor het aengesicht sijner sonen: gelijck als de HEERE Mose van de Leviten geboden hadde, alsoo deden sy aen hen.
23 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
24 Dit ist dat den Leviten aengaet: van vijf en twintich jaer out, ende daer boven, sullense inkomen om den strijt te strijden in den dienst van de Tente der t’samen-komste.
25 Maer van dat hy vijftich jaer out is, sal hy van den strijt deses dienstes afgaen: ende hy en sal niet meer dienen:
26 Doch sal hy met sijne broederen dienen in de Tente der t’samen-komste, om de wacht waer te nemen, maer den dienst en sal hy niet bedienen: alsoo sult ghy aen de Leviten doen in hare wachten.

Einde Numeri 8