Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 8 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 8

Wetten rakende het aensteken der lampen op den kandelaer, vers 1 etc. ende de reyninge der Leviten, 5. die inde plaetse der Eerst-geboorne worden gestelt, ende den Priesteren by-gevoegt, om die te dienen, 16. Vanden ouderdom, inden welcken de Leviten in haren dienst treden moesten, ende daer uyt scheyden, 23. met aenwijsinge, watse daerna doen moesten, 26.
 
1 ENde de HEERE sprack tot Mose, seggende:
2 Spreeckt tot Aaron, ende segt tot hem: Als ghy de lampen 1 aensteken sult, a 2 recht tegen over den kandelaer sullen de seven lampen lichten.
1 Hebr. doen opgaen.
a Exod. 25.37.
2 Hebr. tegen over het aengesichte des candelaers. D. aen de beyde zijden van de schacht des Candelaers: dewelcke was als het lichaem desselven. want de Candelaer hadde aen sijne schacht ses rieten, met soo veel lampen, ende eene aen de schacht: dewelcke aen gesteken zijnde, aen de zijden des Candelaers licht gaven. siet Exod. 25.37.
 
3 Ende Aaron dede alsoo, tegen over voor aen den kandelaer stack hy des selven lampen aen; gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
4 Dit werck nu des kandelaers was 3 van b dichten goude, tot sijne schacht, tot sijne bloemen wast dicht: nae 4 de gedaente, die de HEERE Mose 5 vertoont hadde, alsoo hadde hy den kandelaer gemaeckt.
3 D. van geheelen ende massiven goude, of van eene masse, ende klomp gouts t’samen uytgewrocht, ende niet van verscheydene stucken, ende deelen aen een gehecht. Siet Exod. 25. op. vers 31.
b Exod. 25.31.
4 Hebr. aensien, ofte gesichte; dat is, patroon.
5 T.w. op den berch, Exod. 25.40.
 
5 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
6 Neemt de Leviten uyt het midden der kinderen Israëls, ende 6 reynigtse.
6 Het welcke geschiedde als de Leviten opentlick tot den dienst des Heeren van de andere stammen afgesondert zijnde, met het sond-water besprengt, ende geschoren,ende hare cleederen gewasschen, ende offerhanden voor hen gedaen werden. Siet de navolgende verssen.
 
7 Ende aldus sult ghy hen doen om hen te reynigen; sprengt op hen 7 water der ontsondinge: ende sy sullen het scheer-mes over haer gantsche vleesch doen gaen, ende sullen hare kleederen wasschen, ende sich reynigen.
7 D. water om te ontsondigen, ende nae de wet der ceremonien van sonden te reynigen. Siet van dit water ond. cap. 19. al waer het vers 9. een water der afsonderinge genaemt wert.
 
8 Daerna sullen sy nemen eenen varre, 8 een jonck runt, met sijn spijs-offer van meel-bloeme, met olie gemengt: ende eenen anderen varre, een jonck runt, sult ghy nemen ten sond-offer.
8 Hebr. de soon eens runts, ende soo in ’t volgende.
 
9 Ende ghy sult de Leviten voor de Tente der t’samen-komste doen naederen: ende ghy sult de geheele vergaderinge der kinderen Israëls doen versamelen.
10 Ia ghy sult de Leviten voor het aengesichte des HEEREN doen naederen: ende 9 de kinderen Israëls sullen hare handen op de Leviten leggen.
9 Verstaet de overste der stammen, ende eenige voornaemste, die in de name der geheeler gemeynte dit, ende andere diergelijcke dingen uyt voerden. Siet van de oplegginge der handen, Genes. 48. op vers 14. ende Levit. 1. op vers 4.
 
11 Ende Aaron sal de Leviten 10 bewegen ten 11 beweeg-offer voor het aengesichte des HEEREN, van wegen de kinderen Israëls: op datse zijn om den dienst des HEEREN te bedienen.
10 D. offeren, schencken ofte toe-eygenen.
11 Siet van het beweech-offer, alsoo eygentlick, ende bysonder genoemt, Lev. 7. op vers 39, maer hier schijnt het Hebreeusche woort in ’t gemeene genomen te zijn, voor het gene dat Gode geoffert, ende toege-eygent wort: in welcken sin het staet, Exod. 35.22. ende 38.24, 29. ende hier in de volgende versen 13, 15, ende 21. hoe wel de eerste beteeckeninge (nae sommiger gevoelen) hier oock plaetse soude mogen hebben: te weten, datse nae de vier hoecken der werelt bewogen werden.
 
12 Ende de Leviten sullen hare handen op het hooft der varren leggen: daerna bereyt ghy eenen ten sond-offer, ende eenen ten brand-offer den HEERE, om over de Leviten versoeninge te doen.
13 Ende ghy sult de Leviten stellen voor het aengesichte Aarons, ende voor het aengesichte sijner sonen, ende ghy sultse bewegen ten beweeg-offer den HEERE.
14 Ende ghy sult de Leviten uyt het midden der kinderen Israëls uytscheyden: op dat de Leviten c mijne zijn.
c Bov. 3.45.
 
15 Ende daerna sullen de Leviten in komen om de Tente der t’samen-komste te bedienen: 12 ende ghy sultse reynigen, ende sultse ten beweech-offer bewegen.
12 And. als ghyse gereynicht sult hebben, etc.
 
16 Want sy zijn 13 gegeven, sy zijn my gegeven uyt het midden der kinderen Israëls: voor 14 de openinge van alle baermoeder, [voor] de eerstgeborene eens yeders uyt den kinderen Israëls, hebb’ ickse my genomen.
13 Alsoo bov. cap. 3. vers 9.
14 Siet bov. cap. 3. op vers 12.
 
17 Want d alle eerstgeborene onder de kinderen Israëls is mijne, onder de menschen, ende onder de beesten: ten dage dat ick alle eerst-geboorte in Egyptenlande sloech, hebb’ ick de selve my geheyligt.
d Bov. 3.13. Exod. 13.2. ende 22.29. ende 34.19. Levit. 27.26. Luc. 2.23.
 
18 e Ende ick hebbe de Leviten genomen voor alle Eerstgeborene onder de kinderen Israëls:
e Levit. 3.12.
 
19 Ende ick hebbe de Leviten, Aaron ende sijnen sonen 15 tot eene gifte gegeven, uyt het midden der kinderen Israëls, 16 om den dienst der kinderen Israëls inde Tente der t’samenkomste te bedienen, ende om voor de kinderen Israëls versoeninge te doen: datter geene 17 plage en zy onder de kinderen Israëls, als de kinderen Israëls tot het Heylichdom 18 naederen souden.
15 Hebr. gegevene gegeven.
16 D. op datse door haer persoonen de plaetse van de Eerstgeborene der Israëliten bewaren souden. Siet bov. cap. 3. op vers 7. ende door haren dienst de soen-offeren bedienen; die voor allen nae gelegentheyt gedaen moesten worden.
17 Gelijck den Coninck Uzia wedervaren was 2.Chron. 26.16.
18 Het welcke de Leviten daerom in haren naem doen moesten.
 
20 Ende Mose dede, ende Aaron, ende de gantsche vergaderinge der kinderen Israëls, aen de Leviten: nae alles wat de HEERE Mose geboden hadde, vanden Leviten, soo deden de kinderen Israëls aen hen.
21 Ende de Leviten 19 ontsondichden sich, ende wiesschen hare kleederen, ende Aaron 20 beweechdese ten beweech-offer voor het aengesicht des HEEREN: ende Aaron dede versoeninge over hen, om hen te reynigen.
19 Het welcke nae de wet der ceremonien geschiedde door wasschingen, besprengingen, ende offerhanden, Lev. 15.13, 14, 15. ond. 19. versen 11, 12. etc.
20 Siet bov. op vers 11.
 
22 Ende daerna quamen de Leviten om haren dienst te bedienen inde Tente der t’samen-komste, voor het aengesicht Aarons, ende voor het aengesicht sijner sonen: gelijck als de HEERE Mose van de Leviten geboden hadde, alsoo deden sy aen hen.
23 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
24 Dit ist dat den Leviten aengaet: 21 van vijf en twintich jaer out, ende daer boven, sullense inkomen 22 om den strijt te strijden in den dienst van de Tente der t’samen-komste.
21 De Leviten waren, ten aensiene van haren ouderdom, onderscheyden in vier hoopen. De 1. waren van hare kintsheyt, tot hare vijf en twintich jaren als leerlingen, onderwesen in de dingen die de wet, ende haren dienst aengingen. 2. Die vijf en twintich jaren out waren, tot dertich toe, begonnen de handen aen het werck te slaen, ende tot de practijcke te komen, van het gene dat sy geleert hadden. 3. Die van dertich jaren tot vijftich jaren out waren, bedienden den geheelen, ende vollen dienst des Levitischen ampts. De 4. out zijnde 50 jaren, ende daer boven, waren vry van het werck des dienstes, hebbende evenwel opsicht over de gene die dat dadelick bedienden. Verg. bov. 3. de aent. op vers 15.
22 Siet bov. 4. op vers 3.
 
25 Maer van dat hy vijftich jaer out is, sal hy van den strijt deses dienstes afgaen: ende hy en sal niet meer dienen:
26 Doch sal hy met sijne 23 broederen dienen in de Tente der t’samen-komste, 24 om de wacht waer te nemen, maer den dienst en sal hy niet bedienen: alsoo sult ghy aen de Leviten doen in hare wachten.
23 D. den anderen Leviten, die in den Tabernakel dienden, noch geen 50 jaren out zijnde.
24 D. om opsicht te nemen over de gene die in den Tabernakel dienden, ten eynde dat alles met order, ende stichtinge nae de wetten Godes, die daer van waren, van hen uytgericht wierde. And. om hen in haren dienst behulpsaem te wesen.

Einde Numeri 8