Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 7 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 7

1 ENde het geschiedde ten dage als Mose ge-eyndigt hadde den Tabernakel op te richten, ende dat hy dien gesalft, ende dien geheyligt hadde, ende alle sijne gereetschap, mitsgaders den altaer, ende alle sijne gereetschap: ende hyse gesalft, ende de selve geheyligt hadde,
2 Dat de Overste Israëls, de hoofden van het huys harer vaderen offerden: (dese waren de overste der stammen, die over de getelde stonden.)
3 Ende sy brachten hare offerhande voor het aengesicht des HEEREN, ses overdeckte wagenen, ende twaelf runderen; eenen wagen voor twee Oversten, ende eenen osse voor elck eenen: ende brachtense voor den Tabernakel
4 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
5 Neemtse van hen, op datse zijn mogen om te bedienen den dienst vande Tente der t’ samenkomste: ende ghy sult de selve den Leviten geven, eenen yederen nae sijnen dienst.
6 Also nam Mose die wagenen, ende die runderen: ende gaf de selve den Leviten.
7 Twee wagenen, ende vier runderen gaf hy den sonen Gersons nae haren dienst.
8 Ende vier wagenen, ende acht runderen gaf hy den sonen Merari, nae haren dienst, onder de hant van Ithamar den sone Aarons des Priesters.
9 Maer den sonen Kohaths en gaf hy niet: want de dienst der heyliger dingen was op hen, [die] sy op de schouderen droegen.
10 Ende de Overste offerden ter inwyinge des altaers, ten dage als de selve gesalft wert: de Overste dan, offerden hare offerhande voor den altaer.
11 Ende de HEERE seyde tot Mose: Elcke Overste sullen (een yegelijck op sijnen dach) hare offerhande offeren ter inwyinge des altaers.
12 Die nu op den eersten dach sijne offerhande offerde, was Nahesson de sone Amminadab, voor de stamme van Iuda.
13 Ende sijne offerhande was eene silvere schotel, welcker gewichte was hondert ende dertich [sikelen], een silveren spreng-becken van tseventich sikelen, nae den sikel des Heylichdoms: sy waren beyde vol meel-bloeme met olie gemengt, ten spijs-offer:
14 Eene reuckschale van tien goudene [sikelen] vol reuckwercks:
15 Een varre, een jonck runt, een ram, een lam dat een-jarich was, ten brand-offer:
16 Eenen geyten-bock, ten sond-offer:
17 Ende ten danck-offer twee runderen, vijf rammen, vijf bocken, vijf een-jarige lammeren: dat was de offerhande van Nahesson de sone Amminadab.
18 Op den tweeden dach offerde Nethaneël de sone Zuar, de Overste van Issaschar.
19 Hy offerde sijne offerhande eene silvere schotel, welcker gewichte was hondert en dertich [sikelen], een silveren spreng-becken van tseventich sikelen, nae den sikel des Heylichdoms: sy waren beyde vol meel-bloeme met olie gemengt, ten spijs-offer.
20 Eene reuckschale van tien goudene [sikelen] vol reuckwercks:
21 Eenen varre, een jonck runt, eenen ram, een lam, dat een-jarich was, ten brand-offer:
22 Eenen geyten-bock, ten sond-offer.
23 Ende ten danck-offer twee runderen, vijf rammen, vijf bocken, vijf een-jarige lammeren: dat was de offerhande van Nethaneël de sone Zuar.
24 Opden derden dach [offerde] de Overste der sonen Zebulons, Eliab de sone Helon.
25 Sijn offerhande was eene silvere schotel, welcker gewichte was hondert ende dertich [sikelen,] een silveren spreng-becken van tseventich sikelen, nae den sikel des Heylichdoms: sy waren beyde vol meel-bloeme met olie gemengt, ten spijs-offer.
26 Eene reuckschale van tien goudene [sikelen] vol reuckwercks:
27 Een varre, een jonck runt, een ram, een lam, dat een-jarich was, ten brand-offer:
28 Een geyten-bock ten sond-offer:
29 Ende ten danck-offer twee runderen, vijf rammen, vijf bocken, vijf een-jarige lammeren: dat was de offerhande Eliabs des soons Helon.
30 Op den vierden dach [offerde] de Overste der kinderen Rubens, Elizur de sone Sedeur.
31 Sijne offerhande was eene silvere schotel, welcke gewichte was hondert en dertich [sikelen,] een silveren spreng-becken van tseventich sikelen, nae den sikel des Heylichdoms: sy waren beyde vol meel-bloeme met olie gemengt, ten spijs-offer.
32 Eene reuckschale van tien goudene [sikelen,] vol reuckwercks:
33 Een varre, een jonck runt, een ram, een lam, dat een-jarich was, ten brand-offer:
34 Een geyten-bock, ten sond-offer:
35 Ende ten danck-offer twee runderen, vijf rammen, vijf bocken, vijf een-jarige lammeren: dat was de offerhande van Elizur de sone Sedeur.
36 Op den vijfden dach [offerde] de Overste der kinderen Simeons, Selumiel de sone Zuri Saddai.
37 Sijne offerhande was eene silvere schotel, welcker gewichte was hondert en dertich [sikelen,] een silveren spreng-becken, van tseventich sikelen, nae den sikel des Heylichdoms: sy waren beyde vol meel-bloeme met olie gemengt, ten spijs-offer:
38 Eene reuckschale van tien goudene [sikelen] vol reuckwercks:
39 Een varre, een jonck runt, een ram, een lam, dat een-jarich was, ten brand-offer:
40 Een geyten-bock, ten sond-offer:
41 Ende ten danck-offer, twee runderen, vijf rammen, vijf bocken, vijf een-jarige lammeren: dat was de offerhande van Selumiëls des soons Zuri Saddai.
42 Op den sesten dach [offerde] de Overste der kinderen Gads, Eljasaph de sone Dehuël.
43 Sijne offerhande was een silvere schotel, welcker gewichte was hondert en dertich [sikelen], nae den sikel des Heylichdoms: beyde vol meel-bloeme gemengt met olie, ten spijs-offer:
44 Eene reuckschale van tien goudene [sikelen] vol reuckwercks;
45 Een varre, een jonck runt, een ram, een lam, dat een-jarich was, ten brand-offer:
46 Een geyten-bock, ten sond-offer:
47 Ende ten danck-offer, twee runderen, vijf rammen, vijf bocken, vijf een-jarige lammeren: dat was de offerhande van Eljasaph des soons Dehuël.
48 Op den sevensten dach [offerde] de Overste der kinderen Ephraims; Elisama de sone Ammihud.
49 Sijne offerhande was eene silvere schotel, welcker gewichte was hondert en dertich [sikels], een silveren spreng-becken van tseventich sikelen, nae den sikel des Heylichdoms: beyde vol meel-bloeme met olie gemengt, ten spijs-offer:
50 Eene reuckschale van tien goudene [sikelen] vol reuckwercks:
51 Een varre, een jonck runt, een ram, een lam, dat een-jarich was, ten brand-offer:
52 Een geyten-bock, ten sond-offer:
53 Ende ten danck-offer, twee runderen, vijf rammen, vijf bocken, vijf een-jarige lammeren: dat was de offerhande van Elisama de sone Ammihud.
54 Op den achtsten dach [offerde] de Overste der kinderen Manasse Gamaliël de sone Pedazur.
55 Sijne oferhande was eene silvere schotel, welcker gewichte was hondert en dertich [sikels], een silveren spreng-becken van tseventich sikelen, nae den sikel des Heylichdoms: beyde vol meel-bloeme met olie gemengt, ten spijs-offer:
56 Eene reuckschale van tien goudene [sikelen] vol reuckwercks:
57 Een varre, een jonck runt, een ram, een lam, dat een-jarich was, ten brand-offer:
58 Een geyten-bock, ten sond-offer:
59 Ende ten danck-offer, twee runderen, vijf rammen, vijf bocken, vijf een-jarige lammeren: dat was de offerhande Gamaliëls des soons Pedazur.
60 Op den negensten dach [offerde] de Overste der kinderen Benjamins, Abidan de sone van Gedeoni.
61 Sijne offerhande was een silvere schotel, welcker gewichte was hondert en dertich [sikelen], een silveren spreng-becken, van tseventich sikelen, nae den sikel des Heylichdoms: sy waren beyde vol meel-bloeme met olie gemengt, ten spijs-offer:
62 Eene reuck-schale van tien goudene [sikelen] vol reuckwercks:
63 Een varre, een jonck runt, een ram, een lam, dat een-jarich was, ten brand-offer:
64 Een geyten-bock, ten sond-offer:
65 Ende ten danck-offer, twee runderen, vijf rammen, vijf bocken, vijf een-jarige lammeren: dat was de offerhande van Abihan, des soons van Gideoni.
66 Op den tienden dach [offerde] de Overste der kinderen Dans, Ahiëzer de sone van Ammi Saddai.
67 Sijne offerhande was eene silvere schotel, welcker gewichte was hondert en dertich [sikelen], een silveren spreng-becken, van tseventich sikelen, nae den sikel des Heylichdoms: sy waren beyde vol meel-bloeme met olie gemengt, ten spijs-offer:
68 Eene reuck-schale van tien goudene [sikelen] vol reuckwercks:
69 Een varre, een jonck runt, een ram, een lam, dat een-jarich was, ten brand-offer:
70 Een geyten-bock, ten sond-offer:
71 Ende ten danck-offer, twee runderen, vijf rammen, vijf bocken, vijf een-jarige lammeren: dat was de offerhande van Ahiëzer, de sone van Ammi Saddai.
72 Op den elfden dach [offerde] de Overste der kinderen Asers; Pagiël de sone van Ochran.
73 Sijne offerhande was eene silvere schotel, welcker gewichte was hondert ende dertich [sikelen], een silveren spreng-becken, van tseventich sikelen, nae den sikel des Heylichdoms: sy waren beyde vol meel-bloeme met olie gemengt, ten spijs-offer:
74 Eene reuck-schale van tien goudene [sikelen] vol reuckwercks:
75 Een varre, een jonck runt, een ram, een lam, dat een-jarich was, ten brand-offer:
76 Een geyten-bock, ten sond-offer:
77 Ende ten danck-offer, twee runderen, vijf rammen, vijf bocken, vijf een-jarige lammeren: dat was de offerhande van Pagiël de sone Ochran.
78 Op den twaelfden dach [offerde] de Overste der kinderen van Naphtali: Ahira de sone Enan.
79 Sijne offerhande was eene silvere schotel, welcker gewichte was hondert ende dertich [sikelen], een silveren spreng-becken van tseventich sikelen, nae den sikel des Heylichdoms: sy waren beyde vol meel-bloeme met olie gemengt, ten spijs-offer:
80 Eene reuck-schale van tien goudene [sikelen] vol reuckwercks.
81 Een varre, een jonck runt, een lam, dat een-jarich was, ten brand-offer:
82 Een geyten-bock, ten sond-offer:
83 Ende ten danck-offer, twee runderen, vijf rammen, vijf bocken, vijf een-jarige lammeren: dat was de offerhande van Ahira, de sone Enan.
84 Dat is de inwyinge des altaers van den Oversten Israëls, ten dage als de selve gesalft wert: twaelf silvere schotelen, twaelf silveren spreng-beckens, twaelf goudene reuck-schalen.
85 Eene silvere schotel was van hondert en dertich [sikelen], ende een spreng-becken van tseventich: Al het silver vande vaten, was twee duysent, ende vier hondert [sikelen], nae den sikel de Heylichdoms.
86 Twaelf goudene reuck-schalen vol reuckwercks, elcke reuck-schale was van tien sikelen, nae den sikel des Heylich doms: al het gout der roock-schalen was hondert, ende twintich [sikelen].
87 Alle de runderen ten brand-offer waren twaelf varren, twaelf rammen, twaelf een-jarige lammeren, met haer spijs-offer, ende twaelf geyten-bocken ten sond-offer.
88 Ende alle de runderen, ten danck-offer, waren vier en twintich varren, de rammen tsestich, de bocken tsestich, de een-jarige lammeren tsestich: dat is de inwyinge des Altaers, na dat de selve gesalft was.
89 Ende als Mose in de Tente der t’samen-komste ginck, om met hem te spreken, so hoorde hy eene stemme tot hem sprekende van boven het Versoen-decksel, het welcke is op de Arke der getuygenisse, van tusschen de twee Cherubim: also sprack hy tot hem.

Einde Numeri 7