Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 6 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 6

Wetten vande gelofte der Nazireerschap, vers 1, etc. vande reynicheyt daer in gevoordert, 3. vande wijse hoe een Nazireer, die verontreynigt was, moeste versoent worden, 9. vande ceremonien diemen gebruycken moeste, als de gelofte volbracht was, 13. van het formulier der segeninge, het welcke de Priesteren moesten volgen in het segenen der Gemeynte, 22.
 
1 ENde de HEERE sprack tot Mose, seggende:
2 Spreeckt tot de kinderen Israëls, ende segt tot hen: wanneer een man ofte eene vrouwe sich afgescheyden sal hebben, belovende de gelofte eenes 1 Nazireers, om sich den HEERE af te sonderen;
1 Het Hebr. woort Nazir geschreven met de letter zain, beteeckent eenen afgesonderden, te weten van de werelt, om sich gantschelick tot de bedenckinge van Goddelicke dingen, ende de waerneminge van den heyligen Godes-dienst over te geven. De Nazireen waren een figure die in Christo niet letterlick, maer geestelick vervult is. Siet oock van dese Iud. 13.5. ende Thren. 4.7. ende Amos 2.1. sy zijn te onderscheyden van de gene die met de letter Tsade geschreven worden, ende genaemt Natsareen, van de stadt Natsareth, alsoo oock de Heere Christus een Nazarener genaemt wort, Matt. 2.23. ende de Christenen Nazareen Act. 24.5. De Nazireen nu waren tweederley, 1. Die Godt daer toe expresselick verkoos, als Simson, Iud. 13.5. ende (soo eenige houden) Ioannes de dooper, Luc. 1.15. 2. Die door vrywillige gelofte soodanige wierden, van de welcke hier gesproken wort.
 
3 Van wijn ende stercken dranck sal hy sich afsonderen, wijn-edick, ende edick van stercken 2 dranck en sal hy niet drincken, nochte eenige 3 vochticheyt van druyven sal hy drincken, nochte versche, ofte gedroogde druyven eten.
2 Siet Levit. 10. op vers 7.
3 Ofte, sap.
 
4 Alle de dagen sijner Nazireerschap en sal hy niet eten van yets dat van den 4 wijnstock des wijns gemaeckt is, vande keernen aen tot de 5 basten toe.
4 Alsoo Iud. 13.14. dat is, die wijndruyven draegt, ende wijn voortbrengt. Het tegendeel is een wijnstock, die dat niet en doet. Hag. 2.19.
5 Ofte, pellekens.
 
5 Alle de dagen der gelofte sijner Nazireerschap, en sal het a scheer-mes over sijn hooft niet gaen: tot dat die dagen vervult sullen zijn, die hy sich den HEERE sal afgesondert hebben, sal hy 6 heylich zijn, latende de locken van het hayr sijnes hoofts wassen.
a Iud. 13.7. 1.Sam. 1.11.
6 D. den Heere geheyligt ende toege-eygent.
 
6 Alle de dagen, die hy sich den HEERE sal afgesondert hebben, en sal hy tot het 7 lichaem eens dooden niet gaen.
7 Hebr. ziele. Siet Lev. 19. op vers 28. ende hier ond. vers 11.
 
7 Om sijnen vader, ofte om sijne moeder, om sijnen broeder, ofte om sijne suster, om hen en sal hy sich niet verontreynigen, als sy doodt zijn: want 8 de Nazireerschap sijnes Godts is op sijn hooft.
8 D. het teecken sijner Nazireerschap, ofte afsonderinge, te weten, het lange hayr, het welcke hy, soo lange sijne gelofte duerde, moeste ongeschoren laten. Verg. ond. de versen 9. ende 19.
 
8 Alle de dagen sijner Nazireerschap is hy den HEERE heylich.
9 Ende so de gestorvene by hem onversiens haestlick gestorven ware, dat hy 9 het hooft sijner sijner Nazireerschap soude verontreynigt hebben: so sal hy op den dach sijner reyninge sijn hooft 10 bescheeren, op 11 den sevenden dach sal hy het bescheeren.
9 Siet bov. op vers 7.
10 D. sijn hayr tot den huyde toe, met een scheermes afnemen.
11 Soo lange moeste een mensche die eenen dooden aengeroert hadde, voor onreyn gehouden worden. Siet Levit. 15.13. Vergel. ond. 12. vers 14.
 
10 Ende op den achtsten dach sal hy twee tortelduyven, ofte twee 12 jonge duyven brengen tot den Priester, tot de deure van de Tente der t’ samenkomste:
12 Hebr. Sonen der duyven.
 
11 De Priester nu sal eene bereyden ten sond-offer, ende eene ten brand-offer, ende sal voor hem versoeninge doen, van dat hy 13 aen den 14 dooden lichame 15 gesondigt heeft: alsoo sal hy sijn hooft op dien selven dach 16 heyligen.
13 Ofte, by, ontrent.
14 Hebr. ziele.
15 Verstaet dese sonde van de ceremoniale onreynicheyt, dewelcke hy gekregen hadde, mits aengeroert te zijn van het doode lichaem, ofte daer by geweest te zijn, hoe wel tegen sijn wete, ende wille.
16 Siet Levit. 8. op vers 30.
 
12 Daerna sal hy de dagen sijner Nazireerschap den HEERE 17 afsonderen, ende sal 18 een lam, dat een-jarich is, brengen ten schult-offer: ende de voorige dagen sullen 19 vallen, om dat sijn Nazireerschap verontreynigt was:
17 T.w. op een nieu sich onthoudende van die dingen dewelcke vermelt zijn bov. versen 3, 4, 5, 6, 7. wederom aenvangende sijne Nazireerschap, als of hy te vooren niet gedaen en hadde, om daer in so veel dagen als hy belooft hadde te volherden.
18 Hebr. een sone sijns jaers.
19 D. voor niet, ende te vergeefs zijn, ende in geene rekeninge komen.
 
13 Ende dit is de wet 20 des Nazireers: ten dage, als de dagen sijner Nazireerschap sullen vervult zijn, sal hy 21 dit brengen tot de deure van de Tente der t’ samenkomste:
20 D. van het offer des Nazireers.
21 T.w. dit offer, het welcke gemelt wort in de volgende versen 14, ende 15.
 
14 Hy dan sal tot sijne offerhande den HEERE offeren een volkomen 22 een-jarich-lam ten brand-offer, ende een volkomen 23 een-jarich oy-lam ten sond-offer, ende eenen volkomenen ram ten danck-offer.
22 Hebr. Eenen sone sijns jaers.
23 Hebr. Eene dochter hares jaers.
 
15 Ende eenen korf ongesuerde [koecken], koecken van meel-bloeme, met olie gemengt, ende ongesuerde vladen met olie bestreken: mitsgaders 24 haer spijs-offer, ende hare dranckofferen.
24 Spijsoffer, ende dranckoffer worden soo onderscheyden, dat het eerste is geweest van drooge, het ander van vochtige dingen. Siet van het spijsoffer, Levit. 2. op vers 1. ende van het dranckoffer Levit. 23. op vers 37. ende van beyde onderscheydelick genoemt, gelijck hier, Ioël 1. vers 9, 13.
 
16 Ende de Priester sal ’t voor het aengesichte des HEEREN 25 brengen: ende sal sijn sond-offer, ende sijn brand-offer bereyden.
25 Ofte, offeren.
 
17 Hy sal oock den ram ten danckoffer den HEERE bereyden, met den korf der ongesuerde [koecken]: ende de Priester sal sijn spijs-offer, ende 26 sijn dranck-offer bereyden.
26 Verg. Genes. 35. de aent. op vers 14.
 
18 Als dan sal de Nazireer aen de deure der Tente der t’ samen-komste 27 b het hooft sijner Nazireerschap bescheeren: ende hy sal het hooft-hayr sijner Nazireerschap nemen: ende hy sal ’t leggen op het vyer dat onder het danckoffer is.
27 Siet bov. op vers 9.
b Actor. 21.24.
 
19 Daerna sal de Priester een gesoden schouder nemen van den ram, ende eene ongesuerde koecke uyt den korf, ende eene ongesuerde vlade: ende hy salse op de handen des Nazireers leggen, nae dat hy sijne 28 Nazireerschap afgeschoren heeft.
28 D. het hayr, het welcke hem in sijne Nazireerschap gewassen is.
 
20 Ende de Priester sal die c bewegen ten 29 beweech-offer, voor het aengesicht des HEEREN, het is een heylich dinck voor den Priester, met de borst des beweech-offers, ende met de 30 schouder des hef-offers: ende daerna sal die Nazareer wijn drincken.
c Exod. 29.27.
29 Hoe het Beweeg-offer van het Hefoffer te onderscheyden zy, Siet Levit. 7. op vers 30.
30 Ofte achterbout.
 
21 Dat is de wet des Nazireers, die sijne offerhande den HEERE voor sijn Nazireerschap sal belooft hebben, 31 behalven wat sijne hant bekomen sal: nae sijne gelofte, dewelcke hy belooft sal hebben, alsoo sal hy doen 32 nae de wet sijner Nazireerschap.
31 D. uytgenomen het gene hy boven de voorgemelte offerhande noch vrywillichlick, nae sijn vermogen beloven ende offeren wilde. Meer mochte hy wel doen, maer niet min, zijnde de offerhande die in dese wet voorgeschreven wort, soo wel den armen, als den rijcken opgeleyt.
32 And. boven, ofte, behalven.
 
22 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
23 Spreeckt tot Aaron ende sijne sonen, seggende, Alsoo sult ghy-lieden de kinderen Israëls 33 segenen, seggende tot hen:
33 D. als Priesteren ende dienaren Godts in de algemeyne by-een-comste, alle goet, welvaren, ende salicheyt der gemeynte van Gode toewenschen.
 
24 De HEERE 34 segene u, ende behoede u:
34 Siet Genes. 12. op vers 2.
 
25 De HEERE 35 doe sijn aengesicht over u lichten, ende zy u genadig:
35 Het aengesicht Godes beteeckent sijne voorsichticheyt, ende tegenwoordicheyt, om te straffen, ofte, te segenen. Van het Aengesicht der straffe, ofte, wrake, Siet Lev. 17.10. Psal. 34.17. ende 51.11. Van het aengesicht der gunste, ende segeninge, is hier gesproken, als oock 2.Chron. 30.3. Psal. 13.2. etc. Godt nu wort geseyt sijn aengesicht te doen lichten, als hy sijne genade, segen, ende weldadicheyt dadelick bewijst, Psal. 31.17. ende 80. versen 4, 8, 20, ende 119.135. ende Dan. 9.17.
 
26 De HEERE 36 verheffe sijn aengesicht over u, ende 37 geve u 38 vrede.
36 D. hebbe geduerichlick de oogen sijner genadiger voorsichticheyt over u, om uwen inganck, ende uytganck te bewaren, tot uwen besten, ’t welcke Godt niet en doet, als hy geseyt wort sijn aengesicht te verbergen, ofte, af te keeren. Deut. 32.20. Ezech. 7.22.
37 Hebr. sette. D. voege u vrede toe, ofte geve u vrede.
38 Siet Genes. 37. op vers 14.
 
27 Also sullen sy 39 mijnen Naem op de kinderen Israëls leggen: ende ick salse segenen.
39 Dit geschiedde eensdeels met aenroepinge des Goddelicken naems, anderdeels met uytstreckinge harer handen over de Gemeynte, als ofse den segen des Heeren, om den welcken sy baden, den geheelen volcke van Godts wegen dadelick hadden willen toebrengen, ende overgeven.

Einde Numeri 6