Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 4 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 4

1 ENde de HEERE sprack tot Mose, ende tot Aaron, seggende:
2 Neemt op de somme der sonen Kohaths uyt het midden der sonen Levi: nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen,
3 Van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out: al die tot desen strijt inkomt, om het werck in de Tente der t’ samenkomste te doen.
4 Dit sal den dienst zijn der sonen Kohaths, inde Tente der t’ samenkomste: [te weten] de Heylicheyt der heylicheden.
5 In het optrecken des legers, so sullen Aaron ende sijne sonen komen, ende den voorhanck des decksels afnemen: ende sullen daer mede de Arke der getuygenisse bedecken.
6 Ende sy sullen een decksel van dasse-vellen daer op leggen, ende een geheel kleet van hemels-blaeuw, daer boven op uytspreyden: ende sy sullen der selver hantboomen aenleggen.
7 Sy sullen oock op de toontafel een kleet van hemels-blaeuw uytspreyden, ende sullen daer op setten de schotelen, ende de reuckschalen, ende de kroesen, ende de deck-schotelen: oock sal het geduerich broot daer op zijn.
8 Daarna sullen sy een scharlaken kleet daer over uytspreyden, ende sullen dat met een decksel van dasse-vellen bedecken: ende sy sullender selver hantboomen aenleggen.
9 Dan sullen sy een kleet van hemels-blaeuw nemen, ende bedecken den kandelaer des luchters, ende sijne lampen, ende sijne snuyters, ende sijne bluschvaten: ende alle sijne olie-vaten, met dewelcke sy aen den selven dienen.
10 Sy sullen oock den selven, ende alle sijne gereetschap in een decksel van dasse-vellen doen: ende sullen hem op den draegboom leggen.
11 Ende over den gouden Altaer sullen sy een kleet van hemels-blaeuw uytspreyden, ende sullen dat met een decksel van dasse-vellen bedecken, ende sy sullen des selven hant-boomen aenleggen.
12 Sy sullen oock nemen alle gereetschap des dienstes, met de welcke sy in het Heylichdom dienen, ende sullense leggen in een kleet van hemels-blaeuw, ende sullen deselve met een decksel van dasse-vellen bedecken: ende sullense op den draeg-boom leggen.
13 Ende sy sullen de assche vanden altaer vagen: ende sy sullen daer over een kleet van purper uytspreyden.
14 Ende sy sullen daer op leggen alle sijne gereetschap, daermede sy aenden selven dienen, de kool-pannen, de krauwelen, ende de schoefelen, ende de spreng-beckens, alle de gereetschap des altaers: ende sy sullen daer over een decksel van dasse-vellen uytspreyden, ende sullen des selven hantboomen aenleggen.
15 Als nu Aaron ende sijne sonen, het decken van het Heylichdom, ende van alle gereetschap des Heylichdoms in ’t optrecken des legers sullen voleyndt hebben, so sullen daerna de sonen Kohaths komen, om te dragen, maer sy en sullen dat heylige niet aenroeren, dat sy niet en sterven: dit is de last der sonen Kohaths, in de Tente der t’ samenkomste.
16 De opsicht nu van Eleazar, de sone Aarons des Priesters, sal zijn over de olie des luchters, ende het reuckwerk der welrieckende speceryen, ende het geduerich spijs-offer, ende de salf-olie: de opsicht des gantschen Tabernakels, ende alles dat daer in is, aen het Heylichdom, ende aen sijne gereetschap.
17 Ende de HEERE sprack tot Mose, ende tot Aaron, seggende:
18 Ghy en sult de stamme van de geslachten der Kohathiten, niet laten uytgeroeyt worden, uyt het midden der Leviten.
19 Maer dit sult ghy hen doen op dat sy leven, ende niet en sterven, als sy tot de heylicheyt der heylicheden toetreden sullen: Aaron ende sijne sonen sullen komen, ende stellense een yder over sijnen dienst, ende aen sijnen last.
20 Doch sy en sullen niet inkomen, om te sien alsmen het heylichdom inwindt, dat sy niet en sterven.
21 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
22 Neemt oock op de somme der sonen Gersons, nae het huys harer vaderen, nae hare geslachten.
23 Ghy sultse tellen van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out: al die inkomt om den strijt te strijden, op dat hy den dienst bediene, in de Tente der t’ samen-komste.
24 Dit sal zijn de dienst der geslachten der Gersoniten in het dienen, ende inden last.
25 Sy sullen dan dragen de gordijnen des Tabernakels, ende de Tente der t’ samen-komste, [te weten] haer decksel, ende het dassen-decksel, dat boven daer op is: ende het decksel der deure vande Tente der t’ samenkomste.
26 Ende de behangselen des voorhofs, ende het decksel der deure van de poorte des voorhofs, het welcke is by den Tabernakel, ende by den altaer rontom, ende hare zeelen, ende alle de gereetschap van haren dienst; mitsgaders al wat daer voor bereydt wort, op datse dienen.
27 De geheele dienst van de sonen der Gersoniten in al haren last, ende in al haren dienst, sal zijn nae het bevel Aarons, ende sijner sonen: ende ghy-lieden sult hen ter bewaringe al haren last bevelen.
28 Dat is de dienst vande geslachten der sonen der Gersoniten, inde Tente der ’t samenkomste: ende hare wacht sal zijn onder de hant van Ithamar den soon Aarons des Priesters.
29 Aengaende de sonen Merari, die sult ghy nae hare geslachten, ende nae het huys harer vaderen tellen.
30 Ghy sultse tellen van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out, al die inkomt tot desen strijt, om te bedienen den dienst van de Tente der t’ samenkomste.
31 Dit sal nu zijn de onderhoudinge van harer last, nae al haren dienst, in de Tente der t’ samen-komste: de berderen des Tabernakels, ende sijne rychelen, ende sijne pilaren, ende sijne voeten;
32 Mitsgaders de pilaren des voorhofs rontom, ende hare voeten, ende hare pinnen, ende hare zeelen, met alle hare gereetschap, ende met al haren dienst: ende de gereetschap vande waerneminge hares lastes sult ghy by namen tellen.
33 Dat is de dienst vande geslachten der sonen van Merari, nae haren gantschen dienst, inde Tente der t’ samen-komste: onder de hant van Ithamar de soon Aarons des Priesters.
34 Mose dan ende Aaron, ende de Overste der vergaderinge telden de sonen der Kohathiten; nae hare geslachten, ende nae het huys harer vaderen:
35 Van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out: al die inquam tot desen strijt, tot den dienst in de Tente der t’ samenkomste.
36 Hare getelde nu waren nae hare geslachten, twee duysent, seven hondert ende vijftich.
37 Dese zijn de getelde vande geslachten der Kohathiten, van al die in de Tente der t’ samenkomste diende: dewelcke Mose, ende Aaron getelt hebben, nae het bevel des HEEREN, door de hant Mose.
38 Insgelijcks de getelde der sonen Gersons; nae hare geslachten, ende nae het huys harer vaderen:
39 Van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out: al die inquam tot desen strijt, tot den dienst in de Tente der t’ samenkomste:
40 Hare getelde waren nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen, twee duysent, ende ses hondert en dertich.
41 Dese zijn de getelde van de geslachten der sonen Gersons, van al die in de Tente der t’ samen-komste diende: dewelcke Mose, ende Aaron telden nae het bevel des HEEREN.
42 Ende de getelde van de geslachten der sonen Merari: nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen;
43 Van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out: al die inquam tot desen strijt, tot den dienst in de Tente der t’ samenkomste;
44 Hare getelde nu waren, nae hare geslachten, drie duysent, ende twee hondert.
45 Dese zijn de getelde van de geslachten der sonen van Merari: dewelcke Mose, ende Aaron getelt hebben, nae ’t bevel des HEEREN, door de hant Mose.
46 Alle de getelde, dewelcke Mose ende Aaron, ende de Overste Israëls getelt hebben vande Leviten; nae hare geslachten, ende nae het huys harer vaderen,
47 Van dertich jaer out, ende daer boven, tot vijftich jaer out: al die inquam om den dienst der bedieninge, ende den dienst des lastes, in de Tente der t’ samenkomste te bedienen;
48 Hare getelde waren acht duysent ende vijf hondert, ende tachtentich.
49 Men teldese nae het bevel des HEEREN door de hant Mose, een yeder nae sijnen dienst, ende nae sijnen last: ende sijne getelde waren, die de HEERE Mose geboden hadde.

Einde Numeri 4