Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 34 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 34

1 VOorts sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Gebiedt den kinderen Israëls, ende segt tot hen; Wanneer ghy in ’t lant Canaan ingaet; so sal dit het lant zijn, dat u ter erffenisse vallen sal; het lant Canaan, nae sijne lantpalen.
3 De Suyderhoeck nu sal u zijn van de woestijne Zin, aen de zijden van Edom: ende de Suyder lantpale sal u zijn van het eynde der Sout-zee tegen ’t Oosten:
4 Ende dese lantpale sal u omgaen van ’t Suyden nae den opganck van Akrabbim, ende doorgaen nae Zin; ende hare uytgangen sullen zijn, van ’t Suyden nae Kades-Barnea: ende sy sal uytgaen nae Hazar-Addar, ende doorgaen nae Azmon.
5 Voorts sal dese lantpale omgaen van Azmon nae de riviere van Egypten: ende hare uytgangen sullen zijn nae de Zee.
6 Aengaende de lantpale van ’t westen, daer sal u de groote Zee de lantpale zijn: Dit sal u lantpale van ’t westen zijn.
7 Voorts sal u de lantpale van ’t Noorden dese zijn: van de groote Zee af sult ghy u den berch Hor afteeckenen.
8 Vanden berch Hor sult ghy afteeckenen tot daermen komt te Hamath: ende de uytgangen deser lantpale sullen zijn nae Zedad.
9 Ende dese lantpale sal uytgaen nae Ziphron, ende hare uytgangen sullen zijn te Hazar-Enan: dit sal u de Noorder lantpale zijn.
10 Voorts sult ghy u tot eene lantpale tegen ’t Oosten afteeckenen van Hazar-Enan, nae Sepham.
11 Ende dese lantpale sal afgaen van Sepham, nae Ribla, tegen ’t oosten van Ain: daerna sal dese lantpale afgaen, ende strecken langs den oever van de Zee Cinnereth oostwaert.
12 Voorts sal dese lantpale afgaen langs de Iordane, ende hare uytgangen sullen zijn aen de Sout-Zee: Dit sal u zijn het lant nae sijne lantpalen rontomme.
13 Ende Mose geboodt den kinderen Israëls, seggende: Dit is het lant, dat ghy door ’t lot ten erve innemen sult, het welcke de HEERE den negen stammen, ende den halven stam te geven geboden heeft.
14 Want de stam vande kinderen der Rubeniten nae het huys harer vaderen, ende de stam vande kinderen der Gaditen nae het huys harer vaderen, hebben ontfangen: mitsgaders de halve stam van Manasse, heeft hare erffenisse ontfangen.
15 Twee stammen, ende een halve stam hebben hare erffenisse ontfangen aen dese zijde der Iordane van Iericho oostwaert tegen den opganck.
16 Voorts sprack de HEERE tot Mose, seggende:
17 Dit zijn de namen der mannen, die ulieden dat lant ten erve sullen uytdeylen: Eleazar de Priester, ende Iosua de sone van Nun.
18 Daer toe sult ghy uyt elcken stam eenen Oversten nemen, om het lant ten erve uyt te deylen.
19 Ende dit zijn de namen deser mannen: van den stam Iuda, Caleb, sone van Iephunne.
20 Ende van den stam der kinderen Simeons, Semuël, sone van Ammihud.
21 Van den stam Benjamin, Elidad, sone van Chislon.
22 Ende van den stam der kinderen Dans, de Overste Bukki, sone van Iogli.
23 Vande kinderen Iosephs; vanden stam der kinderen Manasses, de Overste Hanniël, sone van Ephod.
24 Ende van den stam der kinderen Ephraims, de Overste Kemuël, sone van Siphtan.
25 Ende van den stam der kinderen Zebulons, de Overste Elizaphan, sone van Parnach.
26 Ende van den stam der kinderen Issaschars, de Overste Paltiël, sone van Azzan.
27 Ende van den stam der kinderen Asers, de Overste Ahihud, sone van Selomi.
28 Ende van den stam der kinderen van Naphtali, de Overste Pedaël, sone van Ammihud.
29 Dit zijnse, dien de HEERE geboden heeft, den kinderen Israëls de erffenissen uyt te deylen, inden lande Canaan.

Einde Numeri 34