Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 34 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 34

Godt beschrijft de lant-palen van Canaan, vers 1, etc. ende noemtse, die het den kinderen Israëls sullen uytdeylen, 16.
 
1 VOorts sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Gebiedt den kinderen Israëls, ende segt tot hen; Wanneer ghy in ’t lant Canaan ingaet; so sal dit het lant zijn, dat u ter erffenisse 1 vallen sal; het lant Canaan, nae sijne 2 lantpalen.
1 Door lotinge te deel sal vallen, ofte uytgedeylt worden.
2 Die in ’t volgende beschreven worden: verg. hier mede Gen. 10. op vers 19. ende 15. op vers 18. Exod. 23.31. Deuter. 1.7. ende 11.24. Ios. 1.4.
 
3 a De Suyderhoeck nu sal u zijn van de woestijne Zin, 3 aen de zijden van Edom: ende de Suyder lantpale sal u zijn van het eynde der 4 Sout-zee tegen ’t Oosten:
a Ios. 15.1.
3 D. langs de lantpalen ofte grenzen der Edomiten. Siet Ios. 15.1.
4 And. genoemt, de doode-zee. Siet Genes. 14. op vers 3.
 
4 Ende dese lantpale sal u omgaen van ’t Suyden nae den opganck van 5 Akrabbim, ende doorgaen nae Zin; ende 6 hare uytgangen sullen zijn, 7 van ’t Suyden nae Kades-Barnea: ende sy sal uytgaen nae 8 Hazar-Addar, ende doorgaen nae 9 Azmon.
5 D. der schorpioenen: waer van dese plaetse den name kan hebben ontfangen. Siet Deut. 8.15. Dit was aen ’t Suyd-eynde van de Sout-zee, ende ’t Oost-eynde des geberchtes Edoms.
6 D. uytgangen deser lantpale.
7 And. tegen.
8 Dese twee plaetsen worden hier t’ samen gevoecht, als nae by malkanderen gelegen. Verg. Ios. 15.3. alwaerse van malkanderen worden afgescheyden, ende de eerste genoemt Hezron. De Kaerten stellense beyde aen de Noord-zijde van ’t geberchte Edoms, niet verre van Azmon.
9 Gelegen aen ’t West-eynde van ’t geberchte Edoms, niet verre van Gerar.
 
5 Voorts sal dese lantpale omgaen van Azmon nae de riviere 10 van Egypten: ende hare uytgangen sullen zijn 11 nae de Zee.
10 Die Egypten van het Ioodsche lant afscheyt. Vergel. Genes. 15. op vers 18. And, nae het dal, ofte, valleye van Egypten: want aldaer morassige leegten waren.
11 D. nae ’t Westen. Siet Gen. 12. op vers 8.
 
6 Aengaende de lantpale van ’t 12 westen, daer sal u de 13 groote Zee de lantpale zijn: Dit sal u lantpale van ’t westen zijn.
12 Hebr. zee: ende soo in ’t volgende.
13 Verst. de Middellantsche Zee, genoemt de groote Zee, in vergelijckinge der andere wateren ende zeen ofte meyren, die ontrent het Ioodsche lant zijn.
 
7 Voorts sal u de lantpale van ’t Noorden dese zijn: van de groote Zee af sult ghy u den berch 14 Hor afteeckenen.
14 Dit is niet geweest de berch Hor, op welcken Aaron gestorven is, bov. cap. 33.38. maer een ander, oock genoemt Hermon, aen ’t West-eynde van ’t geberchte Libanon. uyt vergelijckinge van Ios. 13.5. met dit, ende het volgende versken. Dat de berch Hermon verscheydene namen gehadt heeft, blijckt Deut. 3.9. ende 4.48. Sommige nemen’t voor een berch aen de zee gelegen, die als een hooft, ofte cape (als wy nu spreken) uytstack.
 
8 Vanden berch Hor sult ghy afteeckenen tot daermen komt te 15 Hamath: ende de uytgangen deser lantpale sullen zijn nae 16 Zedad.
15 Eene vermaerde Konincklicke stadt, aen den voet des geberchtes Libanon. Siet Genes. 10.15, 18. bov. 13.22. ende Ios. 13.5. Iud. 3.3. 2.Sam. 8.9. 1.Reg. 8.65. ende 14.28. 2.Reg. 14.25. ende 17.24, 30. ende 23.33. Ierem. 49.23. Ezech. 47.16, 17. ende 48.1. Amos 6.2. Zach. 9.2.
16 Dese ende de volgende plaetsen streckten langs ’t geberchte Libanons van Hamath af, voorts aen de West-zijde van de Iordane, daer die begint, tot aen de zee Kinnereth, ofte Gennezareth.
 
9 Ende dese lantpale sal uytgaen nae Ziphron, ende hare uytgangen sullen zijn te Hazar-Enan: dit sal u de Noorder lantpale zijn.
10 Voorts sult ghy u tot eene lantpale tegen ’t Oosten afteeckenen van Hazar-Enan, nae 17 Sepham.
17 Oock, nae sommiger gevoelen, genoemt Siphamoth. 1.Sam. 30.28.
 
11 Ende dese lantpale sal afgaen van Sepham, nae Ribla, tegen ’t oosten van Ain: daerna sal dese lantpale afgaen, ende strecken langs den 18 oever van de Zee 19 Cinnereth oostwaert.
18 Hebr. schouder.
19 Naderhant genoemt Gennesareth, bekent in de Euangelische Historie. siet oock Deuter. 3. op vers 17.
 
12 Voorts sal dese lantpale afgaen 20 langs de Iordane, ende hare uytgangen sullen zijn aen de Sout-Zee: Dit sal u zijn het lant nae sijne lantpalen rontomme.
20 Hebr. nae de Iordane, te weten, daer ende soo als de selve riviere van de Zee Cinnereth voort-loopt ende ten laetsten valt in de Sout-zee.
 
13 Ende Mose geboodt den kinderen Israëls, seggende: Dit is het lant, dat ghy door ’t lot ten erve innemen sult, het welcke de HEERE den negen stammen, ende den halven stam te geven geboden heeft.
14 Want de stam vande kinderen der Rubeniten nae het huys harer vaderen, ende de stam vande kinderen der Gaditen nae het huys harer vaderen, hebben ontfangen: mitsgaders de halve stam van Manasse, 21 heeft hare erffenisse ontfangen.
21 Hebr. hebben.
 
15 Twee stammen, ende een halve stam hebben hare erffenisse ontfangen aen dese zijde der Iordane van Iericho oostwaert tegen den 22 opganck.
22 T.w. der Sonne.
 
16 Voorts sprack de HEERE tot Mose, seggende:
17 b Dit zijn de namen der mannen, die ulieden dat lant ten erve sullen uytdeylen: Eleazar de Priester, ende Iosua de sone van Nun.
b Ios. 14.1.
 
18 Daer toe sult ghy 23 uyt elcken stam eenen Oversten nemen, om het lant ten erve uyt te deylen.
23 Hebr. eenen Oversten, ofte, Vorst, eenen Oversten uyt eenen stam.
 
19 Ende dit zijn de namen deser mannen: van den stam Iuda, Caleb, sone van Iephunne.
20 Ende van den stam der kinderen Simeons, Semuël, sone van Ammihud.
21 Van den stam Benjamin, Elidad, sone van Chislon.
22 Ende 24 van den stam der kinderen Dans, de Overste Bukki, sone van Iogli.
24 Ofte, van den stam der kinderen Dans, een Overste: [te weten] Bukki, etc. ende alsoo in ’t volgende.
 
23 Vande kinderen Iosephs; vanden stam der kinderen Manasses, de Overste Hanniël, sone van Ephod.
24 Ende van den stam der kinderen Ephraims, de Overste Kemuël, sone van Siphtan.
25 Ende van den stam der kinderen Zebulons, de Overste Elizaphan, sone van Parnach.
26 Ende van den stam der kinderen Issaschars, de Overste Paltiël, sone van Azzan.
27 Ende van den stam der kinderen Asers, de Overste Ahihud, sone van Selomi.
28 Ende van den stam der kinderen van Naphtali, de Overste Pedaël, sone van Ammihud.
29 Dit zijnse, dien de HEERE 25 geboden heeft, den kinderen Israëls de erffenissen uyt te deylen, inden lande Canaan.
25 Ofte, gestelt. verordineert heeft, om etc. Verg. 2.Sam. 6. op vers 21. ende 7. op vers 11. etc.

Einde Numeri 34