Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 30 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 30

1 ENde Mose sprack tot de Hoofden der stammen der kinderen Israëls, seggende: Dit is de sake, die de HEERE geboden heeft:
2 Wanneer een man den HEERE eene gelofte sal belooft, ofte eenen eedt sal gesworen hebben, sijne ziele met eene verbintenisse verbindende, sijn woort en sal hy niet ontheyligen: nae alles dat uyt sijnen monde gegaen is, sal hy doen.
3 Maer als eene vrouwe den HEERE eene gelofte sal belooft hebben: ende haer met eene verbintenisse in het huys hares vaders in hare jonckheyt sal verbonden hebben:
4 Ende haer vader hare gelofte, ende hare verbintenisse, daer mede sy hare ziele verbonden heeft, sal hooren, ende haer vader tegen haer sal stille swijgen; so sullen alle hare geloften bestaen, ende alle verbintenisse, daer mede sy haer ziele verbonden heeft, sal bestaen.
5 Maer indien haer vader dat sal breken, ten dage als hy ’t hoort, alle hare geloften, ende hare verbintenissen, daer mede sy hare ziele verbonden heeft, en sullen niet bestaen: maer de HEERE sal ’t haer vergeven, want hare vader heeftse haer doen breken.
6 Doch indien sy immers eenen man heeft, ende hare geloften op haer zijn; ofte de uytsprake harer lippen, daer mede sy hare ziele verbonden heeft:
7 Ende haer man [dat] sal hooren, ende ten dage als hy ’t hoort, tegen haer sal stille swijgen; so sullen hare geloften bestaen, ende hare verbintenissen, daer mede sy hare ziele verbonden heeft, sullen bestaen:
8 Maer indien ’t haer man ten dage, als hy ’t hoorde, dat sal breken, ende hare gelofte, die op haer was, sal te niete maken, mitsgaders de uytsprake harer lippen, daer mede sy hare ziele verbonden heeft; so sal ’t de HEERE haer vergeven.
9 Aengaende de gelofte eener weduwe, ofte eener verstootene: alles daer mede sy hare ziele verbonden heeft, sal over haer bestaen.
10 Maer indien sy ten huyse hares mans gelofte gedaen heeft; ofte met eenen eedt door verbintenisse hare ziele verbonden heeft;
11 Ende haer man [dat] gehoort, ende tegen haer stille sal geswegen hebben, dat niet brekende: so sullen alle hare geloften bestaen, mitsgaders alle verbintenisse, daer mede sy hare ziele verbonden heeft, sal bestaen.
12 Maer indien haer man die dingen gantschelick te niete maeckt, ten dage als hy ’t hoort; niets van al wat uyt hare lippen gegaen is, van hare gelofte, ende van de verbintenisse harer ziele, sal bestaen: haer man heeftse te niete gemaeckt, ende de HEERE sal ’t haer vergeven.
13 Alle gelofte, ende allen eedt der verbintenisse, om de ziele te verootmoedigen: die sal haer man bevestigen, ofte die sal haer man te niete maken.
14 Maer so haer man tegen haer van dage te dage gantschelick stilswijgt, so bevesticht hy alle hare geloften, ofte alle hare verbintenissen, dewelcke op haer zijn: hy heeftse bevestigt, om dat hy tegen haer stille geswegen heeft, ten dage als hy ’t hoorde.
15 Doch so hyse gantschelick te niete maken sal, na dat hy ’t gehoort sal hebben: so sal hy hare ongerechticheyt dragen.
16 Dat zijn de insettingen die de HEERE Mose geboden heeft, tusschen een man, ende sijne huysvrouwe; tusschen een vader, ende sijne dochter, zijnde in hare jonckheyt, ten huyse hares vaders.

Einde Numeri 30