Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 3 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 3

1 DIt nu zijn de geboorten Aarons, ende Mose; ten dage [als] de HEERE met Mose gesproken heeft op den berch Sinai.
2 Ende dit zijn de namen der sonen Aarons, de eerstgeboren, Nadab; daer na Abihu, Eleazar, ende Ithamar.
3 Dit zijn de namen der sonen Aarons, der Priesteren, die gesalft waren: welcker hant men gevult hadde, om het Priester-ampt te bedienen.
4 Maer Nadab, ende Abihu storven voor het aengesichte des HEEREN, als sy vreemt vyer voor het aengesichte des HEEREN in de woestijne Sinai brachten, ende hadden geene kinderen: doch Eleazer, ende Ithamar bedienden het Priester-ampt voor het aengesichte hares vaders Aarons.
5 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
6 Doet den stam Levi naederen, ende stelt hem voor het aengesichte des Priesters Aarons; op datse hem dienen:
7 Ende datse waernemen sijne wacht, ende de wacht der geheeler vergaderinge, voor de Tente der t’ samen-komste: om den dienst des Tabernakels te bedienen.
8 Ende datse alle de gereetschap van de Tente der t’ samen-komste, ende de wacht der kinderen Israëls waernemen: om den dienst des Tabernakels te bedienen.
9 Ghy sult dan, aen Aaron, ende sijne sonen, de Leviten geven: sy zijn gegeven; sy zijn hem gegeven, uyt de kinderen Israëls.
10 Maer Aaron ende sijne sonen sult ghy stellen, dat sy haer Priester-ampt waernemen: ende de vreemde die naedert sal gedoodt worden.
11 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
12 Ende ick, siet, ick hebbe de Leviten uyt het midden der kinderen Israëls genomen; in plaetse van alle eerstgeboren die de baermoeder opent, uyt de kinderen Israëls: ende de Leviten sullen mijne zijn.
13 Want alle eerstgeboren is mijne; vanden dach, dat ick alle eerstgeborene in Egyptenlant sloech, hebbe ick my geheyligt alle eerstgeboren in Israël, van de menschen, tot de beesten: sy sullen mijne zijn, ick ben de HEERE.
14 Ende de HEERE sprack tot Mose in de woestijne Sinai, seggende:
15 Telt de sonen van Levi nae het huys harer vaderen, nae hare geslachten: al wat mannelick is van een maent out, ende daer boven, die sult ghy tellen.
16 Ende Mose teldese nae het bevel des HEEREN: gelijck als hem geboden was.
17 Dit nu waren de sonen van Levi met hare namen: Gerson, ende Kahath, ende Merari.
18 Ende dit zijn de namen der sonen Gersons, nae hare geslachten: Libni, ende Simeï.
19 Ende de sonen Kahaths, nae hare geslachten, Amram, ende Izhar, Hebron ende Uzziël.
20 Ende de sonen van Merari, nae hare geslachten: Maheli, ende Musi: dit zijn de geslachten der Leviten, nae den huyse harer vaderen.
21 Van Gerson was het geslachte der Libniten, ende het geslachte der Simeïten: dit zijn de geslachten der Gersoniten.
22 Hare getelde in getale waren van alles wat mannelick was, van een maent out ende daer boven: hare getelde waren seven duysent, ende vijf hondert.
23 De geslachten der Gersoniten, sullen hen legeren achter den Tabernakel, westwaert.
24 De Overste nu van het vaderlicke huys der Gersoniten, sal zijn Eljasaph de soon Laëls.
25 Ende de wacht der sonen Gersons in de Tente der t’ samen-komste, sal zijn de Tabernakel, ende de Tente: haer decksel, ende het decksel aen de deure der Tente der t’ samen-komste;
26 Ende de behangselen des voorhofs, ende het decksel der deure des voorhofs, dewelcke by den Tabernakel, ende by den altaer rontomme zijn: mitsgaders sijne zeelen, tot sijnen gantschen dienst.
27 Ende van Kahath is het geslachte der Amramiten, ende het geslachte der Izhariten, ende het geslachte der Hebroniten, ende het geslachte der Ozzieliten; dit zijn de geslachten der Kohathiten.
28 In getale van al dat mannelick was, van een maent out, ende daer boven; waren acht duysent ende ses hondert, waernemende de wacht des Heylichdoms.
29 De geslachten der sonen Kohaths sullen sich legeren, aen de zijde des Tabernakels Zuydwaert;
30 De Overste nu van het vaderlicke huys der geslachten der Kohathiten, sal zijn Elizaphan, de zoon Uzziëls.
31 Hare wacht nu sal zijn de Arke, ende de Tafel, ende de Candelaer, ende de Altaren, ende de gereetschap des Heylichdoms, met dewelcke sy dienst doen; ende het decksel, ende al [wat tot] sijne dienst [behoort].
32 De Overste nu der Oversten van Levi sal zijn Eleazar, de soon van Aaron de Priester: [sijn] opsicht sal zijn over de gene, die de wacht des Heylichdoms waernemen.
33 Van Merari is het geslachte der Maheliten, ende het geslachte der Musiten: dit zijn de geslachten van Merari.
34 Ende hare getelde in getale van al dat mannelick was, van een maent out, ende daer boven; waren ses duysent, ende twee hondert.
35 De Overste nu van het vaderlicke huys der geslachten van Merari sal zijn Zuriël, de soon Abihaïls: sy sullen sich legeren aen de zijde des Tabernakels Noordwaert.
36 Ende het opsicht der wachten vande sonen Merari sal zijn over de berderen des Tabernakels, ende sijne rychelen, ende sijne pilaren, ende sijne voeten, ende alle sijne gereetschap, ende al [wat tot] sijnen dienst [behoort].
37 Ende de pilaren des voorhofs rontom, ende hare voeten, en hare pinnen, ende hare zeelen.
38 Die nu sich legeren sullen voor den Tabernakel Oostwaert voor de Tente der t’samen-komste, tegen den opganck, sullen zijn Mose, ende Aaron met sijne sonen, waernemende de wacht des Heylichdoms, voor de wacht der kinderen Israëls: ende de vreemde die naedert, zal gedoodt worden.
39 Alle getelde der Leviten, dewelcke Mose ende Aaron, op het bevel des HEEREN, nae hare geslachten getelt hebben; al wat mannelick was van een maent out, ende daer boven; waren twee en twintich duysent.
40 Ende de HEERE seyde tot Mose, Telt alle eerstgeboren, dat manlick is onder de kinderen Israëls, van een maent out, ende daer boven: ende neemt harer namen op:
41 Ende ghy sult voor my de Leviten nemen (ick ben de HEERE) in plaetse van alle eerstgeboren, onder de kinderen Israëls; ende de beesten der Leviten in plaetse van alle eerstgeboren, onder de beesten der kinderen Israëls.
42 Mose dan telde, gelijck als de HEERE hem geboden hadde, alle eerstgeboren onder de kinderen Israëls.
43 Ende alle eerstgeborene die manlick waren, in het getal der namen van een maent out, ende daer boven, nae hare getelde, waren twee en twintich duysent, twee hondert, ende drie en ’tseventich.
44 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
45 Neemt de Leviten in plaetse van alle eerstgeboorte onder de kinderen Israëls, ende de beesten der Leviten in plaetse van hare beesten: want de Leviten sullen mijne zijn, ick ben de HEERE.
46 Aengaende de twee hondert, ende drie en tseventich, die gelost sullen worden, die overschieten boven de Leviten van de eerstgeborene der kinderen Israëls:
47 Ghy sult voor elck hooft vijf sikels nemen: nae den sikel des heylichdoms sult ghyse nemen; die sikel is twintich Gera.
48 Ende ghy sult dat gelt Aaron ende sijnen sonen geven: [het gelt] der gelosten, die onder hen overschieten.
49 Doe nam Mose dat los-gelt vande gene die overschoten boven de gelosten, door de Leviten.
50 Van de eerstgeborene der kinderen Israëls nam hy dat gelt, duysent ende drie hondert, ende vijf en tsestich [sikelen] nae den sikel des Heylichdoms.
51 Ende Mose gaf dat gelt der gelosten Aaron ende sijnen sonen, nae ’t bevel des HEEREN: gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.

Einde Numeri 3