Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 28 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 28

Wetten van Offerhanden, die op sekere gesette tijden geoffert moeten worden, vers 1, etc. als van het dagelicksch brant-offer, des morgens, 3. met sijn spijs-offer ende sijn dranck-offer, 7. ende des avonts, 8. van des Sabbaths offer, 9. van het brand-offer der Nieuwe maenden, 11. met sijn spijs-offer, dranck-offeren, ende sond-offer, 12. van des Paschen-feests-tijt, 16. offerhanden, 19. ende geduricheyt, 24. van het Pinxter-feest, ende sijne offerhanden, 26.
 
1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Gebiedt den kinderen Israëls, ende segt tot hen; Mijne offerhande, mijne 1 spijse voor mijne 2 vyerofferen, 3 mijnen lieflicken reucke, sult ghy waernemen, om my te offeren op sijnen gesetten tijt.
1 Hebr. broot. Siet Levit. 3. op vers 11. ende ond. vers 24.
2 Siet Levit. 1. op vers 9.
3 Siet Genes. 8. op vers 21.
 
3 Ende ghy sult tot hen seggen: Dit is het vyeroffer, ’t welck ghy den HEERE offeren sult: a twee volkomene 4 een-jarige lammeren des daegs, ten 5 gedurigen 6 brand-offer.
a Exod. 29.38.
4 Hebr. sonen eens jaers. alsoo in ’t volgende, als versen 9, 11, 19, 27.
5 Siet ond. vers 6, ende de aent.
6 Siet Genes. 8. op vers 20. ende Levit. 6. op vers 9.
 
4 Het een lam sult ghy bereyden des morgens; ende het ander lam sult ghy bereyden 7 tusschen de twee avonden:
7 D. tusschen beyde de eynden des avonts, ofte tusschen des avonts inganck ende uytganck. Den avont nu ginck in, met de negende ure des daechs, dat is, drie uren voor den onderganck der sonne, ende ginck met den selven onderganck uyt. Die twee eynden des avonts worden twee avonden geheeten, om dat het eerste was het eynde des afgaenden daechs, ende het andere het begin des aenkomenden nachts. siet oock Exo. 12. op vers 6.
 
5 b Ende een 8 tiende deel eener Epha meelbloeme ten c 9 spijs-offer; gemengt met het vierendeel eenes d 10 Hins van gestooten olie.
b Exod. 16.36.
8 Genaemt in ’t Hebreeusch Gomer, and. Homer, ofte Omer. Siet Exo. 16. op vers 36. ende Lev. 5. op vers 11. Hier uyt blijckt, als van een, ofte twee, ofte drie, etc. deelen meel-bloeme gesproken wort, dat het te verstaen zy van de deelen eener Epha.
c Levit. 2.1.
9 Siet Lev. 2. op vers 1.
d Exod. 29.40.
10 Eene mate van natte waren, soo by den Hebreen genoemt: van de welcke siet, Lev. 19. op vers 36.
 
6 ’T is het gedurich brand-offer, het welcke op den berch Sinai 11 ingestelt was ten lieflicken reucke, een vyer-offer den HEERE.
11 Hebr. gemaeckt. siet van ’t gedurich brand-offer, Exo. 29.38, 39. etc. ende vande andere offeren, Lev. 23. de welcke om datse daerna 39 jaren lanck in de woestijne, niet wel onderhouden en zijn geweest, so heeft Godt de wetten daer van, als sy nu op het intreden des lants van Canaan waren, willen vernieuwen, eensdeels op datse niet meer en souden nagelaten worden, anderdeels op dat hier uyt blijcken soude, dat hy als een genadich vader, dat volck, niet tegenstaende sijne veelvoudige afwijckingen, noch voor sijn eygendom gehouden heeft, van ’t welcke hy begeerde gekent, ende gedient te wesen.
 
7 En sijn 12 dranck-offer sal sijn het vierendeel eenes Hins, voor het een lam: in het 13 Heylichdom sult ghy het dranckoffer des 14 stercken drancks, den HEERE 15 offeren.
12 Siet Lev. 23. op vers 37.
13 D. in het voorhof des Tabernakels, op den brand-offer altaer: alsoo oock genoemt 2.Chron. 29.7. siet de aent. aldaer.
14 Hebr. Schechar. siet Lev. 10. op vers 9. verstaet wijn, als te sien is, ond. vers 14. ende Exo. 29.40. ende Lev. 23.13.
15 Het Hebr. woort beteeckent het offeren van vochtige dingen, als Gen. 35.14. Exo. 30.9.
 
8 Ende dat ander lam sult ghy bereyden tusschen de twee avonden: gelijck het spijs-offer des morgens, ende gelijck sijn dranck-offer sult ghy het bereyden, ten vyer-offer des lieflicken reucks den HEERE.
9 Maer op den Sabbath-dach twee volkomene eenjarige lammeren: ende twee tienden meel-bloeme, ten spijs-offer, met olie gemengt, mitsgaders sijn dranckoffer.
10 ’Tis het brand-offer des Sabbaths op 16 elcken Sabbath: boven het gedurig brand-offer, ende sijn dranck-offer.
16 Hebr. in sijnen Sabbath. Alsoo oock ond. vers 14. in sijne maent, voor, in elcke maent.
 
11 Ende inde 17 beginselen uwer maenden sult ghy een brand-offer den HEERE offeren: twee 18 jonge varren, ende eenen ram, seven volkomene een-jarige lammeren.
17 Hebr. hoofden. alsoo Exod. 12.2. bov. 10.10.
18 Hebr. de sonen eens runts. alsoo oock ond. vers 19. ende 27. Siet Levit. 1. op vers 14.
 
12 Ende drie tienden meel-bloeme ten spijs-offer, met olie gemengt, tot den eenen varre: ende twee tienden meel-bloeme ten spijs-offer, met olie gemengt tot den eenen ram.
13 Ende 19 telcken een tiende deel meel-bloeme ten spijs-offer, met olie gemengt, tot het 20 eene lam: ’t is een brand-offer ten lieflicken reucke, een vyer-offer den HEERE.
19 Hebr. een tiende, een tiende. Siet Genes. 7. op vers 2. ende ond. vers 21. ende 29.
20 D. elck lam. Alsoo ond. 29.4. ende 1.Reg. 10.14. op een jaer, dat is, op elck jaer, etc.
 
14 Ende hare dranck-offeren sullen zijn de helft eenes Hins tot eenen varre, ende een derde deel eenes Hins tot eenen ram, ende een vierendeel eenes Hins van wijn tot een lam: Dat is het brand-offer der nieuwe mane in 21 elcke maent, 22 nae de maenden des jaers.
21 Hebr. haer maent.
22 Ofte, door de maenden des jaers. dat is, ’t welck in ’t begin van elcke maent des jaers geoffert moeste worden.
 
15 Daer toe sal een geyten-bock, ten 23 sond-offer den HEERE, boven het gedurich brand-offer bereydt worden, met sijn dranck-offer.
23 Siet Levit. 4. op vers 3.
 
16 e Ende inde eerste maent, op den veertienden dach der maent; is het 24 Paesschen 25 den HEERE.
e Exod. 12.18. ende 23.5. Levit. 23.5.
24 Siet Lev. 23. op. vers 5.
25 And. des HEEREN.
 
17 Ende op den vijftienden dach der selver maent isset feest: seven dagen sullen ongesuerde [brooden] gegeten worden.
18 Op den f eersten dach sal 26 eene heylige t’samen-roepinge zijn: geen dienstwerck en sult ghy lieden doen:
f Deuter. 23.7.
26 Ende volgens, eene heylige by-eenkomste tot den Godesdienst. Hebr. eene t’samenroepinge der heylicheyt, alsoo ond. versen 25, 26. Siet Levit. 23. op vers 2.
 
19 Maer ghy sult een vyer-offer, ten brandoffer den HEERE offeren, 27 twee jonge varren, ende eenen ram: daer toe seven een-jarige lammeren; volkomen sullen sy u zijn.
27 Hebr. twee sonen des runts.
 
20 Ende haer spijs-offer sal zijn, meel-bloeme met olie gemengt: drie tienden tot eenen varre, ende twee tienden tot eenen ram sult ghy bereyden.
21 Telcken sult ghy een tiende deel bereyden tot een lam, tot die seven lammeren toe:
22 Daerna eenen bock ten sond-offer, om over ulieden versoeninge te doen.
23 Behalven het morgen-brand-offer, ’t welcke tot een gedurich brand-offer is; sult ghy dese dingen bereyden.
24 Achtervolgende dese dingen sult ghy des daechs, seven dagen lanck, de spijse des vyer-offers bereyden ten lieffelicken reucke den HEERE: boven dat gedurich brandoffer sal’t bereydt worden, met sijn dranck-offer.
25 Ende op den sevenden dach sult ghy eene heylige t’samen-roepinge hebben: geen dienstwerck en sult ghy doen.
26 Insgelijcks op den dach der Eerstelingen, als ghy een 28 nieuw spijs-offer den HEERE sult offeren 29 nae uwe weken, sult ghy eene heylige t’ samen-roepinge hebben: geen dienstwerck en sult ghy doen.
28 Siet Levit. 23. op vers 16.
29 D. na dat de seven weken, van de welcke wy lesen Levit. 23.15, 16. sullen afgeloopen zijn.
 
27 Dan sult ghy den HEERE 30 een brand-offer, ten lieflicken reucke offeren, twee jonge varren, eenen ram, seven een-jarige lammeren;
30 Dit offer behoorende tot desen dach, is te onderscheyden van een ander, daer van te sien is, Levit. 23.18. dat diende eygentlick tot de onderhoudinge van de Pincxter-dach: dit quam daer by, om de wijse van de Eerstelingen, die den Heere te offeren waren, voor te schrijven; sulcx datse beyde gedaen moesten worden, zijnde het een door het ander niet wech genomen.
 
28 Ende haer spijsoffer van meel-bloeme, met olie gemengt: drie tienden tot eenen varre, twee tienden tot eenen ram.
29 Telcken een tiende tot een lam; tot die seven lammeren toe:
30 Eenen geyten-bock; om voor u versoeninge te doen.
31 Behalven het gedurich brand-offer ende sijn spijs-offer, sult ghyse bereyden: sy sullen u volkomen zijn met hare dranck-offeren.

Einde Numeri 28