Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 27 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 27

De dochteren Zelapheads versoecken erve onder de broederen hares vaders, vers 1, etc. Godt staet haer versoeck toe, 5. ende maeckt by dese occasie eene burgerlicke wet, van het recht der successie in eenige erve, 8. Mose van Godt bevel ontfangen hebbende, dat hy van eenen berch het lant Canaan aenschouwen soude, om daerna te sterven, sonder in het lant te komen, 12. met aenwijsinge der reden van dien, 14. bidt den HEERE, dat hy den volcke een vroom leytsman in sijne plaetse wil geven, 15. Godt beveelt hier toe Iosua te verkiesen, ende in sijn ampt voor den volcke met oplegginge der handen te bevestigen, 18. het welck van Mose gedaen wort, 22.
 
1 DOe naderden a de dochteren Zelapheads, des soons Hephers, des soons Gileads, des soons Machirs, des soons Manasses, onder de 1 geslachten Manasses, des soons Iosephs: (ende dit zijn de namen 2 sijner dochteren, Machla, Noa, ende Hogla, ende Milka, ende Tirza).
a Bov. 26.33. ende 36. Ios. 17.3.
1 Tot de welcke om dat sy mede behoorden, so verschijnense onder de selve voor Mose, om hares vaders, die gestorven was, erfdeel te versoecken.
2 Namenlick Zelapheads.
 
2 Ende sy stonden voor het aengesichte Mose, ende voor het aengesichte Eleazars des Priesters, ende voor het aengesichte der Oversten, ende der gantscher vergaderinge, aen de deure van de Tente der ’t samen-komste, seggende:
3 Onse vader b is gestorven in de woestijne, c ende hy en is 3 niet geweest in ’t midden vande vergaderinge, der gener die sich tegens den HEERE 4 vergadert hebben, in de vergaderinge van Korah: maer hy is 5 in sijne sonde gestorven, ende en hadde geene sonen.
b Bov. 14.35. ende 26.64.
c Bov. 16.1.
3 D. niet gemengt in hare t’samenrottinge, sulcx dat hy met hare boose daet geene gemeynschap en heeft gehadt.
4 T.w. door de t’samenrottinge, ende muyterye, van de welcke wy lesen bov. 16. versen 1, 2, 3. etc.
5 Hoewel hy niet schuldich en was aen de conspiratie van Korah, so is hy nochtans mede schuldich geweest aen de gemeene murmureeringe des volcx, waeromme Godt haer gedreycht hadde datse in de woestijne souden omkomen. Siet Num. cap. 14.
 
4 Waerom soude onses vaders naem uyt het midden sijnes geslachtes 6 wechgenomen worden, om dat hy geenen sone en heeft? geeft ons eene besitinge in ’t midden der broederen onses vaders.
6 Hebr. vermindert.
 
5 Ende Mose bracht hare 7 rechts-sake voor 8 het aengesicht des HEEREN.
7 Hebr. het oordeel, ofte gerichte. dat is, sake, different ofte geschil, het welcke door de uytsprake Godes gewesen moeste worden. want het noch in twijffel was, of de dochteren, alsser geen mannelicke erfgenaem en was, souden mogen deelen, dan ofse, met eene bruytgifte, uyt de erffenisse souden moeten scheyden.
8 D. inde Tente der t’ samenkomste, alwaer Moses de stemme des HEEREN van boven het versoendecksel der Arke, uyt het midden der twee Cherubim hoorde tot hem spreken. Siet Exod. 25.22. ende bov. 7.89. Ofte, verstaet dat Mose door het middel der teeckenen Urim ende Tummin, die aen den Borstlap des Hoogen-Priesters waren, den wille Godts vernomen heeft. Verg. ond. vers 21.
 
6 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
7 De dochteren Zelapheads spreken recht, d Ghy sult haer 9 gantschelick geven de besittinge eener erffenisse in het midden der broederen hares vaders; ende ghy sult de erffenisse hares vaders op haer doen comen.
d Ond. 36.2.
9 Hebr. gevende sult ghy haer geven. Te weten, het erfgoet, dat haer vader soude moeten hebben, so hy leefde.
 
8 Ende tot de kinderen Israëls sult ghy spreken, seggende; Wanneer yemant sterft, ende geenen sone en heeft, so sult ghy sijne erffenisse op sijne dochter doen comen.
9 Ende indien hy geene dochter en heeft, so sult ghy sijne 10 erffenisse sijnen broederen geven.
10 Welverstaende, na het overlijden des mans, die geene dochteren en heeft. Soo is oock te nemen het eynde van het volgende vers.
 
10 Indien hy nu geene broederen en heeft, so sult ghy sijne erffenisse den broederen sijns vaders geven.
11 Indien oock sijn vader geene broederen en heeft, so sult ghy sijne erffenisse geven sijnen naestbestaenden, die hem de naeste van 11 sijn geslachte is, dat hy het erffelick besitte: dit sal den kinderen Israëls tot eene insettinge 12 des rechts zijn, gelijck als de HEERE Mose geboden heeft.
11 T.w. sijnes vaders; van den welcken de sonen hare benaminge hebben.
12 D. waerna de richters in ’t gerichte, over dusdanige saken sullen moeten oordeelen, ende uytsprake doen.
 
12 e Daerna seyde de HEERE tot Mose: klimt op desen berch 13 Abarim: ende siet dat lant, het welcke ick den kinderen Israëls gegeven hebbe.
e Deut. 32.48, 49.
13 De HEERE wijst hem eenen berch van het geberchte Abarim. Aen dit geberchte is geweest de 41. ende de voorlaetste rust-plaetse der kinderen Israëls, reysende nae het beloofde lant: mitsgaders de berch Nebo, op den welcken Mose sterf. Deut. 32.49, 50. ende 34. versen 1, 5.
 
13 Wanneer ghy dat gesien sult hebben, dan sult ghy 14 tot uwe volckeren versamelt worden, ghy oock, gelijck f als u broeder Aaron versamelt geworden is:
14 Siet Gen. 15. op vers 15. ende 25. op vers 8.
f Bov. 20.24.
 
14 g Nadien ghylieden mijnen monde wederspannich zijt geweest inde woestijne 15 Zin, inde twistinge der vergaderinge, h om my aen de wateren voor haren oogen te 16 heyligen: dat zijn de wateren 17 Meriba van Kades in de woestijne Zin.
g Bov. 20.12.
15 Hebr. Tsin.
h Bov. 20.12.
16 Wy heyligen Godt, als wy van sijne heylicheyt, ende alle sijne Goddelicke deuchden, ende wercken recht gevoelen, met eerbiedinge spreken, ende met onse wercken oorsake geven, dat sijn naem gepresen, ende groot gemaeckt wort. Levit. 22.2. alsoo bov. 20.12. Ios. 8.13. ende 29.23.
17 D. der twistinge, ende worden door aenwijsinge der plaetsen onderscheyden van het twist-water te Raphidim, alwaer sy door ongeloove tegen den HEERE niet gesondiget en hadden, Exod. 17.7.
 
15 Doe sprach Mose tot den HEERE, seggende:
16 Dat de HEERE, i 18 de Godt der geesten van alle vleesch, eenen man stelle over dese vergaderinge,
i Bov. 16.22. Hebr. 12.9.
18 D. die de zielen aller menschen geschapen heeft, ende daer in de gaven uytstort, soo wel der nature als der genade, die hen noodich zijn, tot uytvoeringe harer beroepinge. Siet bov. cap. 16. op vers 22.
 
17 Die 19 voor haer aengesichte uyt gae, ende die voor haer aengesichte in gae, ende die haer 20 uytleyde, ende die haer inleyde: op k dat de vergaderinge des HEEREN niet en zy, als schapen die geenen herder en hebben.
19 D. die de wercken sijner beroepinge in huys, ende buyten ’s huys, in alle gelegentheyt trouwelick waerneme, ende kloeckelick uytvoere. Siet Deuter. 28.6. ende 31.2. met de aent.
20 Dat is, die de gemeynte door sijne autoriteyt, gebiede, ende geleyde, ende trouwelick regere, ende voorstae, ten eynde dat een yeder nae sijne beroepinge sijnen behoorlicken plicht doe, ende soo in het geestelicke, als in het lichamelicke wel vare.
k 1.Reg. 22.17. Matth. 9.36. Marc. 6.34.
 
18 Doe seyde de HEERE tot Mose: l Neemt tot u Iosua, den sone van Nun, een man, m in welcken 21 de Geest is; ende 22 legt uwe hant op hem:
l Deuter. 3.21.
m Deuter. 34.9.
21 T.w. die hem van nooden is in sulcke sware regeringe, als de geest der vreese des HEEREN, der wijsheyt, der sterckte, der gerechticheyt, des gedults, der maticheyt; welcke gaven van mijnen geest voortkomen.
22 Door dese ceremonie moeste hy Gode toegeheyligt, ende overgegeven zijn, om sijn ampt trouwelick te bedienen, ende daer toe de noodige gaven te ontfangen. Siet van het verscheyden gebruyck deser ceremonie Genes. 48. op vers 14. Lev. 1. op. vers 4. Num. 8. op vers 10.
 
19 Ende stelt hem voor het aengesichte Eleazars, des Priesters, ende voor het aengesichte der gantscher vergaderinge; ende geeft hem 23 bevel voor haren oogen:
23 T.w. van het gene hy inde uytvoeringe sijnes ampts doen, ofte laten moet.
 
20 Ende 24 legt op hem van uwe 25 heerlickheyt; op datse 26 hooren [te weten] de gantsche vergaderinge der kinderen Israëls.
24 Vergel. bov. 11.17. ende de aent. daer op.
25 Verst. hier door, niet allen den uyterlicken luyster der hoocheyt, ende des aensiens, maer insonderheyt de inwendige vercieringe, ende weerdicheyt des ampts.
26 D. hem gehoorsaem zijn.
 
21 Ende hy sal voor het aengesichte Eleazars des Priesters staen, die voor hem raet vragen sal, n nae de wijse 27 van Urim, voor het aengesichte des HEEREN: 28 nae sijnen mont sullen sy uytgaen, ende nae sijnen mont sullen sy ingaen, hy, ende alle de kinderen Israëls met hem, ende de gantsche vergaderinge.
n Exod. 28.30. Lev. 8.8.
27 Siet hier van Exo. 28. op vers 30. Lev. 8. op vers 8. Hier door wert Godt over twijffelachtige, ende seer gewichtige saken extraordinaerlick raet gevraecht. siet bov. d’aent. op vers 5. maer anders moesten ordinaerlick de overste hen houden aen ’t geschrevene woort, ende den geopenbaerden wille Godts, Deuter. 17.19. Ios. 1.7, 8.
28 D. nae het bevel ende voorschrift des HEEREN sullen sy oock in hare beroepinge haren schuldigen plicht doen. Verg. bov. de aent. op. vers 17.
 
22 Ende Mose dede gelijck als de HEERE hem geboden hadde, want hy nam Iosua, ende stelde hem voor het aengeschichte Eleazars, des Priesters, ende voor het aengesichte der gantscher vergaderinge.
23 Ende 29 hy leyde sijne handen op hem, ende gaf hem bevel: gelijck als de HEERE door 30 den dienst Mose gesproken hadde.
29 Siet bov. op vers 18.
30 Hebr. door de hant.

Einde Numeri 27