Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 2 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 2

Order vande legeringe der stammen rontom den Tabernakel, ende hare optreckinge, vers 1, etc. De Stam Iuda moeste legeren aen de Oost-zijde des Tabernakels, met Issaschar ende Zebulon, die in het optrecken de voortocht hadden, 3. De stam Rubens aen de Suyt-zijde, met Simeon ende Gad, hebbende de tweede tocht, 10. De Tabernakel volchde daerna, met de Leviten, die rontom den selven hare legeringe hadden, 17. De stam Ephraims, met Manasse, ende Benjamin hadden de West-zijde, ende de derde tocht, 18. Dan met Aser, ende Naphthali, de Noort-zyde, ende de achtertocht, 25. Deses Capittels besluyt, 31.
 
1 ENde de Heere sprack tot Mose ende tot Aaron, seggende:
2 De kinderen Israëls, sullen sich legeren, een yder onder sijne 1 baniere, nae de 2 teeckenen van het huys harer vaderen: rontomme 3 tegen over de Tente der t’ samen-komste sullen sy sich legeren.
1 Deser zijnder viere geweest, gelijck blijckt uyt de versen 3, 10, 18, 25. Sy waren gedeelt tegen de vier hoecken der werelt. Onder elcke baniere waren drie stammen, van de welcke een de voornaemste was, als Iuda, Ruben, Ephraim, ende Dan. Iuda was gelegert tegen ’t Oosten, met Issaschar, ende Zebulon: Ruben tegen ’t Suyden, met Simeon ende Gad: Ephraim tegen ’t Westen, met Manasse ende Benjamin: Dan tegen ’t Noorden, met Aser ende Naphthali. siet de grootte van yeders heyr, vers 9, 16, 24, 31.
2 Ofte vaendelen. ’tschijnt hier uyt, dat onder de vier voorneemste banieren noch andere vaendelen, ofte teeckenen geweest zijn, nae de grootheyt, ofte veelheyt der geslachten.
3 Men meynt dat de stammen haer rontomme den Tabernakel ontrent 2000 ellebogen daer van verscheyden hebben, ende dat uyt het gene dat verhaelt wort, Ios. 3.4. De Priesteren nu, ende Leviten waren op haer order tusschen de legeren der stammen, ende den Tabernakel, bov. 1.53. ende ond. vers 17. Mose ende Aaron waren op de Oost-zijde; de Gersonieten op de West-zijde; de Kehatiten, op de Suyt-zijde; de Merariten op de Noort-zijde des Tabernakels.
 
3 Die sich nu legeren sullen Oost-waert 4 tegen den opganck, sal zijn de baniere des legers van Iuda, nae hare heyren: ende Nahesson, de sone Amminadabs, sal de Overste der sonen van Iuda zijn:
4 Ofte, Oostwaert.
 
4 Sijn heyr nu, ende hare getelde, waren vier en ’t seventich duysent, ende ses hondert.
5 Ende neffens hem sal sich legeren de stam Issaschars: ende Nathanaël de sone Zuars sal de Overste der sonen Issaschars zijn.
6 Sijn heyr nu, ende sijne getelde, waren vier en vijftich duysent, ende vier hondert.
7 5 [Daer toe] 6 de stam Zebulons, ende Eliab de soon Helons sal de Overste der sonen Zebulons zijn.
5 Dit woordeken wort hier by gedaen uyt het volgende vers 14, ende 22. ende 29.
6 T.w. sal sich legeren daer neffens. Als in ’t voorgaende 5. versken, ende in ’t volgende 12. etc.
 
8 Sijn heyr nu, ende sijne getelde, waren seven en vijftich duysent, ende vier hondert.
9 Alle de getelde des legers 7 van Iuda waren hondert duysent, ende 8 ses en tachtentich duysent, ende vier hondert, nae hare heyren: sy sullen 9 voor aen optrecken.
7 Zijnde daer onder begrepen de stammen Issaschars ende Zebulons, waer van Iuda de voornaemste was. Alsoo voortaen van de andere: als van het leger Rubens vers 16. Ephraims vers 24. Dans vers 31.
8 Hebr. tachtentich duysent, ende ses duysent.
9 D. in ’t reysen de voortocht hebben.
 
10 De baniere des legers Rubens, nae hare heyren, sal tegen ’t suyden zijn: ende Eliazur de sone Sedeurs sal de Overste der sonen Rubens zijn.
11 Sijn heyr nu, ende sijne getelde, waren ses en veertich duysent, ende vijf hondert.
12 Ende neffens hem sal sich legeren de stam Simeons: ende Selumiël de soon Zurisaddai sal de Overste der sonen Simeons zijn.
13 Sijn heyr nu, ende hare getelde, waren negen en vijftich duysent, ende drie hondert.
14 Daer toe de stamme Gads: ende Eljasaph de sone 10 Reüels sal de Overste der sonen Gads zijn.
10 Bov. 1.14. wort hy genoemt Dehuël.
 
15 Sijn heyr nu, ende hare getelde, waren vijf en veertich duysent, ende ses hondert en vijftich.
16 Alle de getelde in ’t leger van Ruben waren hondert duysent, ende een en vijftich duysent, ende vier hondert, ende vijftich nae hare heyren: ende sy sullen 11 de tweede optrecken.
11 D. in ’t reysen de tweede tocht hebben.
 
17 Daer na sal de Tente der t’ samenkomste optrecken, met het leger der Leviten in het midden der legeren: gelijck alsse hen legeren sullen, alsoo sulllense op trecken, een eygelick 12 aen sijne plaetse nae hare banieren.
12 Hebr. aen sijne hant: dat is, aen sijne plaetse, ofte zijde. Verstaet de zijden van de Tente der t’samenkomste, welcker viere waren, zijnde in elck eene drie stammen, rontom den Tabernakel, ende tusschen beyden, de Leviten. Siet bov. op vers 2.
 
18 De baniere des legers Ephraims, nae hare heyren, sal 13 tegen ’t westen zijn: ende Elisama de sone Anunihud sal de Overste der sonen Ephraims zijn.
13 Hebr. ter zeewaert. Siet Gen. 12. op vers 8. en ond. 3.23.
 
19 Sijn heyr nu, ende hare getelde, waren veertich duysent, ende vijf hondert.
20 Ende nefens hem de 14 stam Manasses: ende Gamaliël de sone Pedazurs, sal de Overste der sonen Manasses zijn.
14 T.w. sal sich legeren, als bov. vers 7. ende ond. vers 22.
 
21 Sijn heyr nu, ende hare getelde, waren twee en dertich duysent, ende twee hondert.
22 15 Daer toe de stamme Benjamins: ende Abidan de sone van Gideoni sal de Overste der sonen Benjamins zijn.
15 Siet bov. op vers 7.
 
23 Sijn heyr nu, ende hare getelde, waren vijf en dertich duysent, ende vier hondert.
24 Alle de getelde in het leger Ephraims waren 16 hondert ende acht duysent, ende een hondert, nae hare heyren: ende sy sullen 17 de derde optrecken.
16 Hebr. hondert duysent, ende acht duysent. Verg. bov. vers 9.
17 D. in ’t reysen de derde tocht hebben.
 
25 De baniere des legers Dan sal tegen het noorden zijn, nae hare heyren: ende Ahiëser de sone van Ammisaddai sal de Overste der sonen Dan sijn.
26 Sijn heyr nu, ende hare getelde, waren twee en tsestich duysent, ende seven hondert.
27 Ende neffens hem sal sich legeren de stam Asers: ende Pagiël, de soon Ochrans sal de Overste der sonen Asers zijn.
28 Sijn heyr nu, ende hare getelde, waren een en veertich duysent, ende vijf hondert.
29 Daer toe de stam Naphthali: ende Ahira de sone Enans sal de Overste der sonen van Naphthali zijn.
30 Sijn heyr nu, ende hare getelde, waren drie en vijftich duysent, ende vier hondert.
31 Alle de getelde in het leger van Dan waren hondert duysent, ende seven en vijftich duysent, ende ses hondert: 18 in ’t achterste sullen sy optrecken, nae hare banieren.
18 D. in ’t verreysen sullen sy de achtertocht hebben.
 
32 Dese zijn de getelde der kinderen Israëls, nae het huys harer vaderen: alle de getelde der legeren nae hare heyren, waren a ses hondert duysent, ende drie duysent ende vijf hondert, ende vijftich.
a Exod. 38.26. Bov. 1.46.
 
33 Maer de Leviten werden niet getelt 19 onder de sonen Israëls: b gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
19 Hebr. in ’t midden der sonen Israëls.
b Bov. 1.48, 49.
 
34 Ende de kinderen Israëls deden nae alles dat de HEERE Mose geboden hadde, soo legerden sy sich nae hare banieren, ende soo trocken sy op, een yegelick nae sijne geslachten, nae het huys sijner vaderen.

Einde Numeri 2