Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 19 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 19

Bevel van het water der afsonderinge te maken met assche vande roode geslachtte ende verbrande veerse, vers 1, etc. Van verscheydene onreynicheyt, ende het reynigen door ’t gebruyck des voorseyden waters, 11. Wet tegens de verachters deser reyniginge, 20.
 
1 WYders sprack de HEERE tot Mose, ende tot Aaron, seggende:
2 Dit is de insettinge vande wet, die de HEERE geboden heeft, seggende: Spreeckt tot de kinderen Israëls, dat sy 1 tot u brengen eene roode volkomene veerse, in de welcke 2 geen gebreck en zy, op de welcke geen jock 3 gekomen en zy.
1 Hebr. nemen tot u. D. nemen ende brengen tot u. Siet van sulcken gebruyck sommiger woorden, Genes. 12. op vers 15.
2 Vergel. Hebr. 7.26. 1.Pet. 1.19. etc.
3 Hebr. opgekomen, opgegaen, oft, opgeklommen. dat is, die noyt jock gedragen, noyt onder ’tjock gegaen hebbe.
 
3 Ende ghy sult die geven aen Eleazar, den Priester: ende hy salse uytbrengen a tot 4 buyten den leger, ende men salse voor sijn aengesichte slachten.
a Hebr. 13.11, 12.
4 Siet de beduydinge. Hebr. 13.11, 12.
 
4 Ende Eleazar, de Priester, sal van haer b bloet met sijnen vinger nemen: ende hy sal van haer bloet recht tegen over de Tente der t’samenkomste sevenmael sprengen.
b Hebr. 9.13.
 
5 Voorts salmen dese veerse voor sijne oogen verbranden: c haer vel, ende haer vleesch, ende haer bloet, met haren mist, salmen verbranden.
c Exod. 29.14. Levit. 4.11.12.
 
6 Ende de Priester sal nemen ceder-hout, ende ysop, ende scharlaken; ende werpense in ’t midden vanden brant deser veerse.
7 Dan sal de Priester sijne kleederen wasschen, ende sijn vleesch met water baden, ende daerna inden leger gaen: ende de Priester sal onreyn zijn tot aen den avont.
8 Oock die haer verbrandt heeft, sal sijne kleederen met water wasschen, ende sijn vleesch met water baden, ende onreyn zijn tot aen den avont.
9 Ende een reyn man sal de assche deser veerse versamelen, ende buyten den leger in eene reyne plaetse wech leggen: ende het sal zijn 5 ter bewaringe voor de vergaderinge der kinderen Israëls, tot het 6 water der af-sonderinge; het is 7 ontsondiginge.
5 D. sy (naemlick, dese assche) sal bewaert worden.
6 Waer mede besprengt souden worden, de gene, die vermits eenige ceremoniale onreynicheyt, van den Tabernakel des Heeren, ofte de byeencomsten der gemeynte waren afgesondert: tot een teecken haerder reyniginge.
7 Hebr. sonde: dat is, ontsondiginge, ofte reyniginge van sonden: Siet versen 12, 13, 19, 20. De sin is: dat water ende de besprenginge van dien sal een teecken zijn der reyniginge van sonden, die alleen geschiet door het bloet des Messiae ende salichmakers, onses HEEREN Iesu Christi; mits gesprengt (dat is, toege-eygent) zijnde aen de ziele van alle ware kinderen Godes: waer van dese gantsche ceremonie een voorbeelt was. Siet Hebr. 9.12, 13, 14, ende 10.1, 2, 3, 4, 12, 14. 1.Pet. 1.2. 1.Ioh. 1.7. etc. Alsoo wort het woort sonde oock seer dickwijls genomen voor, offerhande voor de sonde, ofte, sond-offer. Siet ende verg. bov. cap. 8. op vers 7. alwaer dit water genoemt wort, water der sonde, ende ond. vers 17. hebt ghy, brant der sonde.
 
10 Ende die de assche deser veerse versamelt heeft, sal sijne kleederen wasschen, ende onreyn zijn tot aen den avont: Dit sal den kinderen Israëls, ende den vreemdelinck, die in ’t midden van hen als vreemdelinck verkeert, tot eene eeuwige insettinge zijn.
11 d Wie eenen dooden, 8 eenich doodt lichaem van een mensch, aenroert, die sal seven dagen onreyn zijn.
d Num. 31.19. Hag. 2.14.
8 ’T zy van eenen Iode, oft van eenen vreemdelinck. Hebr. ziele. Siet Lev. 19. op vers 28.
 
12 Op den derden dach sal hy sich 9 daer mede ontsondigen, so sal hy op den sevenden dach reyn zijn: maer indien hy sich op den derden dach niet ontsondigt, so en sal hy op den sevenden dach niet reyn zijn.
9 Met het water der afsonderinge.
 
13 Al wie eenen dooden, het doodt lichaem eenes menschen, die gestorven sal zijn, aenroert, ende sich niet ontsondigt sal hebben, die 10 verontreynicht den Tabernakel des HEEREN; daerom sal 11 die ziele 12 uytgeroeyt worden uyt Israël: om dat het water der af-sonderinge op hem niet gesprengt en is, sal hy onreyn zijn; sijne onreynicheyt 13 is noch in hem.
10 Wanneer hy noch onreyn zijnde evenwel niet en schroomt tegen Godts uytgedruckte bevel in den voorhof van sijne heylige wooninge te verschijnen.
11 D. mensche, persoon.
12 Als hebbende moetwillichlick veracht, niet alleen dit ceremoniael gebodt des HEEREN, maer oock de beteeckende sake, te weten, de reyniginge door het bloet des Messiae: als de volgende woorden uytwijsen, vergeleken met bov. op vers 9. Vergel. oock, Hebr. 10.26, 27, 28, 29. Siet wijders Genes. 17. op vers 14. alsoo ond. vers 20.
13 Ofte: sal voortaen in hem zijn. oft; blijft in hem.
 
14 Dit is de wet, wanneer een mensche sal gestorven zijn 14 in eene tente: Al wie in die tente ingaet, ende al wie in die tente is, sal seven dagen onreyn zijn.
14 D. in ’t leger, in sijne wooninge.
 
15 Oock alle open gereetschap, daer op geen 15 decksel 16 gebonden en is, dat is onreyn.
15 Hebr. gewrongen doeck, ofte, stuck lakens. ofte, snoer daer mede men yets bint.
16 Hebr. aengevoegt, t’ samengevoecht, gekoppelt. De sin is, dat nergens mede toegedeckt, bestopt ofte bewonden is.
 
16 Ende al wie in ’t open velt eenen, die met den sweerde verslagen is, ofte eenen dooden, ofte het gebeente eenes 17 menschen, oft een graf sal aengeroert hebben, sal seven dagen onreyn zijn.
17 Die gestorven is.
 
17 18 Voor eenen onreynen nu sullen sy nemen van het 19 stof des brants der 20 ontsondiginge, ende daer op 21 levendich water doen in een vat.
18 Hier beveelt nu Godt de wijse van het water der afsonderinge te bereyden, ende te gebruycken.
19 D. van de bewaerde assche der verbrande roode veerse. Siet bov. vers 9.
20 Hebr. der sonde, dat is, dienende tot ontsondiginge, ofte reyninge van sonde. Siet bov. op vers 9.
21 D. springende, loopende, ofte vlietende, genomen uyt een fonteyn ofte riviere. Siet Genes. 26. op vers 10. ende Lev. 14.5.
 
18 Ende een reyn man sal e ysop nemen, ende in dat water doppen, ende sprengen ’t aen die tente, ende op al de gereetschap, ende aen de zielen, die daer geweest zijn: insgelijcx aen den genen, die een gebeente, oft eenen verslagenen, ofte eenen dooden, oft een graf aengeroert heeft.
e Psal. 51.9.
 
19 Ende de reyne sal den onreynen op den derden dach, ende op den sevenden dach besprengen: ende op den sevenden dach sal hy hem ontsondigen; ende hy sal sijne kleederen wasschen, ende [sich] met water baden, ende op den avont reyn zijn.
20 Wie daerentegen onreyn sal zijn, ende sich niet en sal ontsondigen, 22 die ziele sal uyt het midden der gemeynte uytgeroeyt worden: want hy heeft het 23 heylichdom des HEEREN verontreynigt, het water der afsonderinge en is op hem niet gesprengt; hy is onreyn.
22 D. die persoon, ofte, mensche.
23 Siet bov. op vers 13.
 
21 Dit sal haerlieden zijn tot een eeuwige insettinge: ende die het water der afsonderinge sprengt, sal zijne kleederen wasschen; oock wie het water der afsonderinge aenroert, die sal onreyn zijn tot aen den avont.
22 Ia al wat die onreyne aengeroert sal hebben, sal onreyn zijn: ende de ziele, die 24 [dat] aengeroert sal hebben, sal onreyn zijn, tot aen den avont.
24 Ofte, [hem.]

Einde Numeri 19