Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 15 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 15

1 DAerna sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Spreeckt tot de kinderen Israëls, ende segt tot hen: Wanneer ghy gekomen sult zijn in ’t lant uwer wooningen, dat ick u geven sal;
3 Ende ghy een vyeroffer den HEERE sult doen, een brant-offer, ofte slachtoffer, om af te sonderen eene gelofte, ofte in vrywilligen offer, ofte in uwe gesette hoochtijden; om den HEERE eenen lieflicken reuck te maken van runderen, ofte van kleyn vee:
4 So sal hy, die sijne offerhande den HEERE offert, een spijs-offer offeren van een tiende meel-bloeme, gemengt met een vierendeel van een Hin olye.
5 Ende wijn ten dranckoffer, een vierendeel van een Hin, sult ghy bereyden tot een brant-offer, ofte tot een slacht-offer; voor een lam:
6 Ofte voor eenen ram sult ghy een spijs-offer bereyden, van twee tienden meel-bloeme, gemengt met olye, een derden-deel van een Hin.
7 Ende wijn ten dranck-offer, een derden-deel van een Hin, sult ghy offeren ten lieflicken reucke den HEERE.
8 Ende wanneer ghy een jonck runt sult bereyden tot een brant-offer, oft een slacht-offer, om eene gelofte af te sonderen, ofte ten danck-offer den HEERE:
9 So sal hy tot een jonck runt offeren, een spijs-offer van drie tienden meelbloeme, gemengt met olie, de helft van een Hin.
10 Ende wijn sult ghy offeren ten dranck-offer, de helft van een Hin: Tot een vyeroffer van lieflicken reucke den HEERE.
11 Alsoo sal gedaen worden met den eenen osse, ofte met den eenen ram: ofte met het kleyn vee, van de lammeren, ofte van de geyten:
12 Nae het getal, dat ghy bereyden sult, sult ghy alsoo doen met elck een, nae haer getal.
13 Alle inboorlinck sal dese dingen alsoo doen; offerende een vyer-offer ten lieflicken reucke den HEERE.
14 Wanneer oock een vreemdelinck by u als vreemdelinck verkeert, ofte die in ’t midden van u is, in uwe geslachten, ende hy een vyeroffer sal bereyden ten lieflicken reucke den HEERE: gelijck als ghy sult doen, alsoo sal hy doen.
15 Ghy gemeynte, ’t zy u lieden ende den vreemdelinck, die als vreemdelinck [by u] verkeert, eenerley insettinge: ter eeuwiger insettinge by uwe geslachten; gelijck ghylieden, alsoo sal de vreemdelinck voor des HEEREN aengesichte zijn.
16 Eenerley wet, ende eenerley recht sal u lieden zijn, ende den vreemdelinck, die by u lieden als vreemdelinck verkeert:
17 Voorts sprack de HEERE tot Mose, seggende:
18 Spreeckt tot de kinderen Israëls, ende segt tot hen: Als ghy sult gekomen zijn in ’t lant, daer henen ick u inbrengen sal:
19 So sal ’t geschieden, als ghy van het broot des lants sult eten: dan sult ghy den HEERE een hef-offer offeren;
20 De eerstelingen uwes deechs, eene koecke sult ghy tot een hef-offer offeren; gelijck het hef-offer des dorsch-vloers sult ghy dat offeren.
21 Van de eerstelingen uwes deechs sult ghy den HEERE een hef-offer geven, by uwe geslachten.
22 Voorts wanneer ghy-lieden afgedwaelt sult zijn, ende niet gedaen hebben alle dese geboden, die de HEERE tot Mose gesproken heeft,
23 Alles wat u de HEERE door de hant van Mose geboden heeft; van dien dach af, dat het de HEERE geboden heeft, ende voortaen by uwe geslachten:
24 So sal ’t geschieden, indien yet by dwalinge gedaen, [ende] voor de oogen der vergaderinge [verborgen is], dat de gantsche vergaderinge eenen varre, een jonck runt, sal bereyden ten brant-offer, ten lieflicken reucke den HEERE, met sijn spijs-offer, ende sijn dranck-offer, nae de wijse: ende eenen geyten-bock ten sond-offer.
25 Ende de Priester sal de versoeninge doen voor de gantsche vergaderinge der kinderen Israëls, ende ’t sal hen vergeven worden: want het was eene afdwalinge, ende sy hebben hare offerhande gebracht, een vyer-offer den HEERE, ende haer sond-offer, voor het aengesichte des HEEREN, over hare afdwalinge.
26 ’T sal dan de gantsche vergaderinge der kinderen Israëls vergeven worden, oock den vreemdelinck, die in ’t midden van haerlieden als vreemdelinck verkeert: want het is den gantschen volcke door dwalinge [overgekomen].
27 Ende indien eene ziele door afdwalinge gesondigt sal hebben, die sal eene jarige geyte ten sond-offer offeren.
28 Ende de Priester sal de versoeninge doen over de dwalende ziele, als sy gesondicht heeft door afdwalinge, voor het aengesichte des HEEREN: doende de versoeninge over haer; ende ’t sal haer vergeven worden.
29 Den inboorlinck der kinderen Israëls, ende den vreemdelinck, die in haer-lieder midden als vreemdelinck verkeert, eenerley wet sal u lieden zijn, den genen die ’t door afdwalinge doet.
30 Maer de ziele die yets sal gedaen hebben met opgehevener hant, ’t zy van inboorlingen ofte van vreemdelingen, die smadet den HEERE: ende die selve ziele sal uytgeroeyt worden uyt het midden van haer volck:
31 Want sy heeft het woort des HEEREN veracht, ende sijn gebodt vernietigt: die selve ziele zal gantschelick uytgeroeyt worden, hare ongerechticheyt is op haer.
32 Als nu de kinderen Israëls in de woestijne waren, so vonden sy eenen man, hout lesende op den Sabbathdach.
33 Ende die hem vonden hout lesende, brachten hem tot Mose, ende tot Aaron, ende tot de gantsche vergaderinge.
34 Ende sy stelden hem in bewaringe: want het en was niet verklaert, wat hem gedaen soude worden.
35 So seyde de HEERE tot Mose; Die man sal sekerlick gedoodt worden: de gantsche vergaderinge sal hem met steenen steenigen buyten den leger.
36 Doe brachte hem de gantsche vergaderinge uyt tot buyten den leger, ende sy steenichden hem met steenen, dat hy sterf: gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
37 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
38 Spreeckt tot de kinderen Israëls, ende segt tot hen, Dat sy sich snoerkens maken aen de hoecken harer kleederen, by hare geslachten: ende op de snoerkens des hoecks sullen sy een hemels blaeuwen draet setten;
39 Ende hy sal u lieden aende snoerkens zijn, op dat ghy het aensiet, ende aen alle de geboden des HEEREN gedencket, ende die doet: ende ghy en sult nae u herte, ende nae uwe oogen niet sporen, die ghy zijt nae hoererende.
40 Op dat ghy gedenckt ende doet alle mijne geboden, ende uwen Gode heylich zijt.
41 Ick ben de HEERE uwe Godt, die u uyt Egyptenlant uytgevoert hebbe, om u tot eenen Godt te zijn: Ick ben de HEERE uwe Godt.

Einde Numeri 15