Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 15 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 15

Van spijs-offeren, ende dranck-offeren, by andere offeren te doen, vers 1, etc. Offer der eerstelingen des deechs, 19. Sond-offer voor de gantsche Gemeynte, die door afdwalinge ofte onbedachtsaemheyt misdaen heeft, 22. Door eene ziele alleen, 27. Straffe eens moetwilligen Sondaers, 30. Straffe des genen, die op den Sabbath hout op-gelesen hadde, 32. Van snoerkens met hemels-blaeuwe draden aen de kleederen, 38.
 
1 DAerna sprack de HEERE tot Mose, seggende:
2 Spreeckt tot de kinderen Israëls, ende segt tot hen: Wanneer ghy gekomen sult zijn in ’t 1 lant uwer wooningen, dat ick u geven sal;
1 Het lant Canaan daer in ghy uwe wooningen hebben sult.
 
3 Ende ghy een vyeroffer den HEERE sult doen, een brant-offer, ofte slachtoffer, a 2 om af te sonderen eene gelofte, ofte in vrywilligen offer, ofte in uwe gesette 3 hoochtijden; om den HEERE b eenen lieflicken reuck te maken van runderen, ofte van kleyn vee:
a Levit. 22.21.
2 Na dat ghy dan yets sult hebben afgesondert dat ghy den HEERE ter danckbaerheyt belooft hebt, ofte etc.
3 In de offerhanden, die op de feesten nae Godts wet geoffert moesten worden.
b Exod. 29.18.
 
4 So sal hy, die sijne offerhande den HEERE offert, c een spijs-offer offeren van een 4 tiende meel-bloeme, gemengt met een 5 vierendeel van een Hin olye.
c Levit. 2.1. ende 6.14.
4 Siet Levit. 14. op vers 10.
5 Siet Levit. 19. op vers 36.
 
5 Ende wijn ten dranckoffer, een vierendeel van een Hin, sult ghy bereyden tot een brant-offer, ofte tot een slacht-offer; voor een lam:
6 Ofte voor eenen ram sult ghy een spijs-offer bereyden, van twee tienden meel-bloeme, gemengt met olye, een derden-deel van een Hin.
7 Ende wijn ten dranck-offer, een derden-deel van een Hin, sult ghy offeren ten lieflicken reucke den HEERE.
8 Ende wanneer ghy een 6 jonck runt sult bereyden tot een brant-offer, oft een slacht-offer, om eene gelofte af te sonderen, ofte ten danck-offer den HEERE:
6 Hebr. een soon van een runt: alsoo in ’t volgende.
 
9 So sal 7 hy tot een jonck runt offeren, een spijs-offer van drie tienden meelbloeme, gemengt met olie, de helft van een Hin.
7 Die d’ offerhande wil offeren, de persoon wort hier verandert, ghy in hy.
 
10 Ende wijn sult ghy offeren ten dranck-offer, de helft van een Hin: Tot een vyeroffer van lieflicken reucke den HEERE.
11 Alsoo sal gedaen worden met den eenen osse, ofte met den eenen ram: ofte met het kleyn vee, van de lammeren, ofte van de geyten:
12 Nae het getal, dat ghy bereyden sult, sult ghy alsoo doen met elck een, nae haer getal.
13 Alle inboorlinck sal dese dingen alsoo doen; offerende een vyer-offer ten lieflicken reucke den HEERE.
14 Wanneer oock een 8 vreemdelinck by u als vreemdelinck verkeert, ofte die in ’t 9 midden van u is, in uwe geslachten, ende hy een vyeroffer sal bereyden ten lieflicken reucke den HEERE: gelijck als ghy sult doen, alsoo sal hy doen.
8 Hebbende zijn vaste woonplaetse buyten u lant, maer voor sekeren tijt onder u verkeerende, ende tot de ware Religie bekeert zijnde: gelijck de sake selve uytwijst.
9 Die wel een uytlander is, maer onder u is komen woonen.
 
15 Ghy gemeynte, ’t zy u lieden d ende den vreemdelinck, die als vreemdelinck [by u] verkeert, eenerley insettinge: 10 ter eeuwiger insettinge by uwe geslachten; 11 gelijck ghylieden, alsoo sal de vreemdelinck voor des HEEREN aengesichte zijn.
d Exod. 12.49. Num. 9.14.
10 Hebr. eene insettinge der eeuwicheyt. Verg. Gen. 17. op vers 7.
11 De sin is, dat de Israëliten ende de bekeerde vreemdelingen, in den Godts-dienst voor Godt evenveel sullen gelden, ende eenerley recht genieten.
 
16 Eenerley wet, ende eenerley recht sal u lieden zijn, ende den vreemdelinck, die by u lieden als vreemdelinck verkeert:
17 Voorts sprack de HEERE tot Mose, seggende:
18 Spreeckt tot de kinderen Israëls, ende segt tot hen: Als ghy sult gekomen zijn in ’t lant, daer henen ick u inbrengen sal:
19 So sal ’t geschieden, als ghy van het broot des lants sult eten: dan sult ghy den HEERE een hef-offer offeren;
20 De eerstelingen uwes deechs, eene koecke sult ghy tot een hef-offer offeren; 12 gelijck het hef-offer des dorsch-vloers sult ghy dat offeren.
12 D. na dat u deech groot ofte kleyn sal zijn, ende op gelijcke wijse, als u geboden is te doen, met d’eerste vruchten, die daer na op den dorsch-vloer worden uyt gedorscht, als tarwe, rogge, gerste. Siet Levit. 2.14, 15, 16.
 
21 Van de eerstelingen uwes deechs sult ghy den HEERE een hef-offer geven, by uwe geslachten.
22 Voorts wanneer ghy-lieden afgedwaelt sult zijn, ende niet gedaen hebben alle dese geboden, die de HEERE tot Mose gesproken heeft,
23 Alles wat u de HEERE door de hant van Mose geboden heeft; 13 van dien dach af, dat het de HEERE geboden heeft, ende voortaen by uwe geslachten:
13 D. van der tijt af, dat u dese wet gegeven is.
 
24 So sal ’t geschieden, indien yet by dwalinge 14 gedaen, [ende] voor de oogen der 15 vergaderinge 16 [verborgen is], dat de gantsche vergaderinge eenen varre, een jonck runt, sal bereyden ten brant-offer, ten lieflicken reucke den HEERE, met sijn spijs-offer, ende sijn dranck-offer, nae de wijse: ende eenen geyten-bock ten sond-offer.
14 T.w. van de gantsche vergaderinge.
15 Dit verstaen sommige van bysondere vergaderingen, ofte Gemeynten, die in ’t lant Canaan, in steden ende dorpen alsdan souden zijn: Ende dat Lev. 4.13. etc. Vande gantsche vergaderinge, alsoose buyten Canaan in den Leger by een was, gesproken zy, met bevel van alleenlick een jonck runt ten sond-offer te offeren, buyten het Leger te voeren, ende te verbranden. Lev. 4.21. maer hier wort een jonck runt ten brant-offer, ende een geytenbock ten sondoffer bevolen.
16 Dit wort hier ingevoecht uyt Lev. 4.13.
 
25 Ende de Priester sal de versoeninge doen voor de 17 gantsche vergaderinge der kinderen Israëls, ende ’t sal hen vergeven worden: want het was eene afdwalinge, ende sy hebben hare offerhande gebracht, een vyer-offer den HEERE, ende haer sond-offer, voor het aengesichte des HEEREN, over hare afdwalinge.
17 Siet op ’t voorgaende vers.
 
26 ’T sal dan de gantsche vergaderinge der kinderen Israëls vergeven worden, oock den vreemdelinck, die in ’t midden van haerlieden als vreemdelinck verkeert: want het is den gantschen volcke door dwalinge [overgekomen].
27 e Ende indien eene 18 ziele door afdwalinge gesondigt sal hebben, die sal eene 19 jarige geyte ten sond-offer offeren.
e Levit. 4.27.
18 D. mensche, persoon: alsoo in ’t volgende.
19 Hebr. eene dochter hares jaers.
 
28 Ende de Priester sal de versoeninge doen over de dwalende ziele, als sy gesondicht heeft door afdwalinge, voor het aengesichte des HEEREN: doende de versoeninge over haer; ende ’t sal haer vergeven worden.
29 Den inboorlinck der kinderen Israëls, ende den vreemdelinck, die in haer-lieder midden als vreemdelinck verkeert, eenerley wet sal u lieden zijn, den genen die ’t door afdwalinge doet.
30 Maer de ziele die yets sal gedaen hebben met 20 opgehevener hant, ’t zy van inboorlingen ofte van vreemdelingen, die smadet den HEERE: ende die selve ziele sal 21 uytgeroeyt worden uyt het midden van haer volck:
20 D. met opset, trots, ende hoochmoet, moetwillicheyt, sonder eenich schroomen, ofte ontsich des Alderhoochsten ende sijner geboden. Dese maniere van spreken wort oock in eenen anderen sin gebruyckt. Siet Exod. 14.8. Num. 33.3.
21 Siet Genes. 17. op vers 14.
 
31 Want sy heeft het woort des HEEREN veracht, ende sijn gebodt vernietigt: die selve ziele zal gantschelick uytgeroeyt worden, hare ongerechticheyt 22 is op haer.
22 Ofte, zy op haer, dat is, sy drage de straffe harer ongerechticheyt, waer van sy selve de schult heeft. Verg. Levit. 20. op vers 9.
 
32 Als nu de kinderen Israëls in de woestijne waren, so vonden sy eenen man, hout lesende op den Sabbathdach.
33 Ende die hem vonden hout lesende, brachten hem tot Mose, ende tot Aaron, ende tot de gantsche 23 vergaderinge.
23 Der Outsten, ende Richteren.
 
34 Ende 24 sy stelden hem in f bewaringe: want het en was 25 niet verklaert, wat hem gedaen soude worden.
24 T.w. die hem daer op bevonden hadden, oft andere, door bevel van Mose, etc.
f Levit. 24.12.
25 Verstaet, wat doot men hem aen doen soude, daer van was geene uytgedruckte wet: hoewel Exod. 35.2. bevolen was, datmen soude ombrengen den genen die eenich dienst-werck op den Sabbath-dach dede.
 
35 So seyde de HEERE tot Mose; Die man sal sekerlick 25 gedoodt worden: de gantsche vergaderinge sal hem met steenen steenigen buyten den leger.
36 Doe brachte hem de gantsche vergaderinge uyt tot buyten den leger, ende sy steenichden hem met steenen, dat hy sterf: gelijck als de HEERE Mose geboden hadde.
37 Ende de HEERE sprack tot Mose, seggende:
38 Spreeckt tot de kinderen Israëls, ende segt tot hen, g Dat sy sich 26 snoerkens maken aen de hoecken harer kleederen, by hare geslachten: ende op de snoerkens des hoecks sullen sy een hemels blaeuwen draet setten;
g Deuter. 22.12. Matth. 23.5.
26 Verg. Deut. 22.12. ende Matth. 23.5. Item Exod. 13.16. Deuter. 6.8. ende 11.18.
 
39 Ende 27 hy sal u lieden aende snoerkens zijn, op dat ghy het aensiet, ende aen alle de geboden des HEEREN gedencket, ende die doet: ende ghy en sult 28 nae u herte, ende nae uwe oogen niet sporen, die ghy zijt nae hoererende.
27 T.w. den draet.
28 D. ghy en sult niet poogen na te volgen de gedachten uwes herten, ende begeerlickheyt uwer oogen, om der Heydenen afgoden na te hoereren: gelijck ghy door uwe vleeschelicke sinlicheyt genegen zijt te doen, als wel gebleken is.
 
40 Op dat ghy gedenckt ende doet alle mijne geboden, ende uwen Gode heylich zijt.
41 Ick ben de HEERE uwe Godt, die u uyt Egyptenlant uytgevoert hebbe, om u 29 tot eenen Godt te zijn: Ick ben de HEERE uwe Godt.
29 Siet Genes. 17. op vers 7.

Einde Numeri 15