Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 1

1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, inde woestijne Sinai, inde tente der t’ samen-komste; op den eersten der tweeder maent, in ’t tweede jaer, na dat sy uyt Egyptenlant uyt-getogen waren, seggende:
2 Nemet op de somme vande geheele vergaderingen der kinderen Israëls, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in het getal der namen van alles wat manlick is, hooft voor hooft:
3 Van twintich jaer out, ende daar boven, alle die ten heyre in Israël uyttrecken: die sult ghy tellen nae hare heyren, Ghy, ende Aaron.
4 Ende met u lieden sullen zijn van yeder stamme een man: die een hooftman is over sijner vaderen huys.
5 Dese zijn nu de namen der mannen, die by u staen sullen: van Ruben, Elizur, de sone Sedeur.
6 Van Simeon, Selumiël de sone Zurisaddai.
7 Van Iuda, Nahesson, de sone Amminadab.
8 Van Issaschar, Nethaneël, de sone Zuhar.
9 Van Zebulon, Eliab, de sone Helon.
10 Van de kinderen Iosephs: van Ephraim, Elisama, de sone Ammihud: van Manasse, Gamaliël, de sone Pedazur.
11 Van Benjamin, Abidan, de sone Gideoni.
12 Van Dan, Ahiëzer, de sone Ammisaddai.
13 Van Aser, Pagiël, de sone Ochran.
14 Van Gad, Eljasaph, de sone Dehuël.
15 Van Naphthali, Ahira, de sone Enan.
16 Dese waren de geroepene der vergaderinge, de Overste der stammen harer vaderen: sy waren de hoofden der duysenden Israëls.
17 Doe namen Mose ende Aaron die mannen, welcke met namen uytgedruckt zijn.
18 Ende sy versamelden de geheele vergaderinge op den eersten dach der tweeder maent, ende die verklaerden hare afkomste nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van die twintich jaer out was, ende daer boven, hooft voor hooft.
19 Gelijck als de HEERE Mose geboden hadde, so heeft hyse getelt in de woestijne Sinai.
20 So waren de sonen Rubens des Eerstgeboren Israëls, hare geboorten nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen: in ’t getal der namen, hooft voor hooft, al wat manlick was, van twintich jaren out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken:
21 Hare getelde vande stamme Rubens waren ses ende veertich duysent, ende vijfhondert.
22 Van de sonen Simeons, hare geboorten nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; sijne getelde, in ’t getal der namen, hooft voor hooft, al wat mannelick was, van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken:
23 Hare getelde vanden stamme Simeons waren negen en vijftich duysent, ende drie hondert.
24 Van de sonen Gads, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
25 Waren hare getelde van de stamme Gads vijfenveertich duysent, ende ses hondert, en vijftich.
26 Van de sonen van Iuda, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
27 Waren hare getelde vanden stamme van Iuda, vier en tseventich duysent, ende ses hondert.
28 Vande sonen Issaschars, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen, van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
29 Waren hare getelde van den stamme Issaschars, vier en vijftich duysent, ende vier hondert.
30 Van de sonen Zebulons, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen, van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
31 Waren hare getelde van de stamme Zebulons, seven en vijftich duysent, ende vier hondert.
32 Van de sonen Iosephs: van de sonen Ephraims, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
33 Waren hare getelde van de stamme Ephraims, veertich duysent, en vijfhondert.
34 Van de sonen Manasses, hare geboorten nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
35 Waren hare getelde vande stamme Manasses, twee en dertich duysent ende twee hondert.
36 Van de sonen Benjamins, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
37 Waren hare getelde vanden stamme Benjamins, vijf en dertich duysent, ende vier hondert.
38 Van de sonen Dans, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
39 Waren hare getelde vanden stamme Dans, twee en tsestich duysent, ende seven hondert.
40 Van de sonen Asers, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
41 Waren hare getelde vanden stamme Asers, een en veertich duysent, ende vijfhondert.
42 [Van] de sonen Naphthali, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
43 Waren hare getelde van den stamme Naphthali, drie en vijftich duysent ende vier hondert.
44 Dese zijn de getelde, welcke Mose getelt heeft, ende Aaron, ende Overste Israëls: twaelf mannen waren sy, elck een over het huys sijner vaderen.
45 Also waren alle de getelde der sonen Israëls nae het huys harer vaderen; van twintich jaren out, ende daer boven, alle die in Israël ten heyre uyttrocken,
46 Alle de getelde dan waren ses hondert duysent, ende drie duysent, ende vijfhondert, ende vijftich.
47 Maer de Leviten, nae den stam harer vaderen; werden onder hen niet getelt.
48 Want de HEERE hadde tot Mose gesproken, seggende:
49 Alleen de stamme Levi en sult ghy niet tellen, nochte hare somme opnemen; onder de sonen Israëls.
50 Maer ghy, stelt de Leviten over den Tabernakel der getuygenisse, ende over alle sijne gereetschap, ende over alles wat daer toe behoort: sy sullen den Tabernakel dragen, ende alle sijne gereetschap: ende sy sullen dien bedienen; ende sy sullen haer rontom den Tabernakel legeren.
51 Ende als de Tabernakel sal optrecken, de Leviten sullen den selven afnemen; ende wanneer de Tabernakel sich legeren sal, sullen de Leviten den selven oprichten, ende de vreemde die daer by komt sal gedoodt worden.
52 Ende de kinderen Israëls sullen sich legeren een yegelick by sijn leger, ende een eygelick by sijne baniere, nae hare heyren.
53 Maer de Leviten sullen sich legeren rontom den Tabernakel der getuygenisse, op dat geen verbolgentheyt over de vergaderinge der kinderen Israëls en zy: daerom sullen de Leviten de wacht van den Tabernakel der getuygenisse waernemen.
54 Soo deden de kinderen Israëls: nae alles dat de HEERE Mose geboden hadde, soo deden sy.

Einde Numeri 1