Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 1 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Numeri 1

Godt beveelt Mose ende Aaron, datse de Israëliten van twintich jaren out, ende daer boven, ten strijde bequaem zijnde, tellen souden, vers 1, etc. Ende dat, ten overstaen van twaelf hooftmannen, uyt elcken stam een, 4. die genaemt worden, 5. Dit wort in ’t werck gestelt, 17. Het getal der getelden wort aengeteeckent, in ’t bysonder van elcken stam, 20. ende in ’t gemeyn van alle, 45. van de welcke de Leviten uytgenomen worden, 47. dien de last gegeven is, vanden Tabernakel te versorgen, 50. met aenwijsinge, waer sy, ende andere stammen, rondom den selven legerensouden, 52.
 
1 VOorder sprack de HEERE tot Mose, inde woestijne Sinai, inde tente der t’ samen-komste; op den eersten 1 der tweeder maent, in ’t tweede jaer, na dat sy uyt Egyptenlant uyt-getogen waren, seggende:
1 De welcke genaemt was Ziu, ende meest over een kwam met onsen April, gelijck de eerste maent meest met onse Meerte. Siet 1.Reg. 6. op Vers 1.
 
2 a Nemet op 2 de somme vande geheele vergaderingen der kinderen Israëls, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in het getal der namen van alles wat manlick is, 3 hooft voor hooft:
a Exod. 30.12.
2 Hebr. het hooft. Alsoo oock Exo. 30.12. ende ond. vers 49. ende Num. 4.2. Verstaet een kort begrijp eener grooter menichte van menschen.
3 Heb. nae hare hoofden, of, koppen, of, beckeneelen.
 
3 Van 4 twintich jaer out, ende daar boven, alle 5 die ten heyre in Israël uyttrecken: die sult ghy 6 tellen nae hare heyren, Ghy, ende Aaron.
4 Hebr. Van een soon van twintich jaer. Also dickwijls in dit cap.
5 D. alle die in tijt van oorlooge gebruyckt werden, om wapenen te voeren, ende bequaem waren om tegen de vyanden ten strijde uyt te trecken. Ende volgens werden uytgenomen, die door sieckte, ofte swaren ouderdom, hier toe onbequaem waren, alsoo ond. dickwijls. Siet dese maniere van spreken oock, Deuter. 24.5. 2.Chron. 26.11.
6 Het Hebr. woort beteeckent niet alleen tellen, maer oock op de getelde acht, ende toesicht nemen, het welcke wy by ons noemen, monsteren.
 
4 Ende met u lieden sullen zijn van yeder stamme een man: die een 7 hooftman is over sijner vaderen huys.
7 Hebr. een man des hoofts; D. de voornaemste van yeder stamme, die nae de geboorte de eerste was, ende alsoo een hooft der selver. siet ond. op vers 16.
 
5 Dese zijn nu de namen der mannen, die by u staen sullen: van 8 Ruben, Elizur, de sone Sedeur.
8 D. van den stamme Rubens, ende soo in de volgende versen.
 
6 Van Simeon, Selumiël de sone Zurisaddai.
7 Van Iuda, Nahesson, de sone Amminadab.
8 Van Issaschar, Nethaneël, de sone Zuhar.
9 Van Zebulon, Eliab, de sone Helon.
10 Van de kinderen Iosephs: van Ephraim, Elisama, de sone Ammihud: van Manasse, Gamaliël, de sone Pedazur.
11 Van Benjamin, Abidan, de sone Gideoni.
12 Van Dan, Ahiëzer, de sone Ammisaddai.
13 Van Aser, Pagiël, de sone Ochran.
14 Van Gad, Eljasaph, de sone 9 Dehuël.
9 And. genoemt Rehuël. ond. 2.14.
 
15 Van Naphthali, Ahira, de sone Enan.
16 Dese waren 10 de geroepene der vergaderinge, de Overste der stammen harer vaderen: sy waren de 11 hoofden der 12 duysenden Israëls.
10 D. de t’ samengeroepene; te weten, de hoofden ende Vorsten des volcx van elcken stamme die t’ samen geroepen werden, als eenige gewichtige saken te verhandelen waren. Verg. ond. cap. vers 16.2. ende 26.9. And. vermaerde.
11 Siet de aent. Iob 12. op vers 24.
12 Siet Iud. 6. op vers 15.
 
17 Doe namen Mose ende Aaron die mannen, welcke met namen uytgedruckt zijn.
18 Ende sy versamelden de geheele vergaderinge op den eersten dach der tweeder maent, 13 ende die verklaerden hare afkomste nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van die twintich jaer out was, ende daer boven, 14 hooft voor hooft.
13 D. met haer geslacht-register deden sy blijcken van wat voor-ouderen sy af komstich waren, anders, men schreefse op, ende men maeckte van hen een register, ofte sy worden geteeckent, ende geregistreert.
14 Siet bov. op vers 2.
 
19 Gelijck als de HEERE Mose geboden hadde, so heeft hyse getelt in de woestijne Sinai.
20 So waren de sonen Rubens des Eerstgeboren Israëls, hare geboorten nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen: in ’t getal der namen, hooft voor hooft, al wat manlick was, van twintich jaren out, ende daer boven, 15 alle die ten heyre uyttrocken:
15 Siet bov. op vers 3.
 
21 Hare getelde vande stamme Rubens waren ses ende veertich duysent, ende vijfhondert.
22 Van de sonen Simeons, hare geboorten nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; sijne getelde, in ’t getal der namen, hooft voor hooft, al wat mannelick was, van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken:
23 Hare getelde vanden stamme Simeons waren negen en vijftich duysent, ende drie hondert.
24 Van de sonen Gads, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
25 Waren hare getelde van de stamme Gads vijfenveertich duysent, ende ses hondert, en vijftich.
26 Van de sonen van Iuda, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
27 Waren hare getelde vanden stamme van Iuda, vier en tseventich duysent, ende ses hondert.
28 Vande sonen Issaschars, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen, van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
29 Waren hare getelde van den stamme Issaschars, vier en vijftich duysent, ende vier hondert.
30 Van de sonen Zebulons, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen, van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
31 Waren hare getelde van de stamme Zebulons, seven en vijftich duysent, ende vier hondert.
32 Van de sonen Iosephs: van de sonen Ephraims, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
33 Waren hare getelde van de stamme Ephraims, veertich duysent, en vijfhondert.
34 Van de sonen Manasses, hare geboorten nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
35 Waren hare getelde vande stamme Manasses, twee en dertich duysent ende twee hondert.
36 Van de sonen Benjamins, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
37 Waren hare getelde vanden stamme Benjamins, vijf en dertich duysent, ende vier hondert.
38 Van de sonen Dans, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
39 Waren hare getelde vanden stamme Dans, twee en tsestich duysent, ende seven hondert.
40 Van de sonen Asers, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
41 Waren hare getelde vanden stamme Asers, een en veertich duysent, ende vijfhondert.
42 [Van] de sonen Naphthali, hare geboorten, nae hare geslachten, nae het huys harer vaderen; in ’t getal der namen van twintich jaer out, ende daer boven, alle die ten heyre uyttrocken,
43 Waren hare getelde van den stamme Naphthali, drie en vijftich duysent ende vier hondert.
44 Dese zijn de getelde, welcke Mose getelt heeft, ende Aaron, ende Overste Israëls: twaelf mannen 16 waren sy, elck een over het huys sijner vaderen.
16 Namelick, de 12. Overste Israëls. siet bov. op vers 4. ende 16.
 
45 Also waren alle de getelde der sonen Israëls nae het huys harer vaderen; van twintich jaren out, ende daer boven, alle die in Israël ten heyre uyttrocken,
46 Alle de getelde dan waren b ses hondert duysent, ende drie duysent, ende vijfhondert, ende vijftich.
b Exod. 38.16.
 
47 Maer de Leviten, 17 nae den stam harer vaderen; werden 18 onder hen niet getelt.
17 D. hoewel de Leviten mede eene stamme waren, so is nochtans hare stamme in dese tellinge niet gerekent, nochte getelt geweest.
18 Hebr. in ’t midden van hen.
 
48 Want de HEERE hadde tot Mose gesproken, seggende:
49 Alleen de stamme Levi en sult ghy niet tellen, nochte hare somme opnemen; onder de sonen Israëls.
50 Maer ghy, stelt de Leviten over den Tabernakel 19 der getuygenisse, ende over alle sijne gereetschap, ende over alles wat daer toe behoort: sy sullen den Tabernakel dragen, ende alle sijne gereetschap: ende sy sullen dien bedienen; ende sy sullen haer rontom den Tabernakel legeren.
19 Alsoo wert oock ond. vers 53. ende Exo. 38.21. etc. de Tabernakel genoemt, om dat in den selven bewaert wert het getuygenisse van Godes wille, dat is de wet, die in twee steenen tafelen geschreven was, liggende in de Arke des verbonts. Siet Exod. 25.21. ende Hebr. 9.4.
 
51 Ende als de Tabernakel sal optrecken, de Leviten sullen den selven afnemen; ende wanneer de Tabernakel sich legeren sal, sullen de Leviten den selven oprichten, ende de 20 vreemde die daer by komt sal gedoodt worden.
20 Verstaet alle die niet en was van de stamme Levi, sulck een en mochte daer by niet komen, dat hy de hant daer aen soude leggen, om die te helpen afdoen, ofte verdragen, ofte op richten, etc.
 
52 Ende de kinderen Israëls sullen sich legeren een yegelick by sijn leger, ende een eygelick by sijne baniere, nae hare heyren.
53 Maer de Leviten sullen sich legeren rontom den Tabernakel der getuygenisse, op dat geen 21 verbolgentheyt over de vergaderinge der kinderen Israëls en zy: daerom sullen de Leviten de 22 wacht van den Tabernakel der getuygenisse waernemen.
21 T.w. des rechtveerdigen ende Almogenden Godts, die niet ongestraft en laet de overtredinge sijner wetten, ende voornemelick der gener, die den Godts-dienst raken.
22 Siet Levit. 8. op vers 35.
 
54 Soo deden de kinderen Israëls: nae alles dat de HEERE Mose geboden hadde, soo deden sy.

Einde Numeri 1