Statenvertaling.nl

sample header image

Zacharia 5 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Zacharia 5

Het seste gesichte van de vliegende rolle, vers 1, etc. Ende het sevende, van eene vrouwe in een Epha sittende, 5, etc. beteeckenende de straffen, die de Heere over sijn ongehoorsaem volck brengen soude, ende die hy van sijn boetveerdich volck op de vyanden sijner Kercke woude wenden: ende datse in eeuwicheyt op de selve blijven souden.
 
1 1 ENde ick hief mijne oogen weder op, ende ick sach: ende siet, 2 een vliegende 3 rolle.
1 Hebr. ende ick keerde weder, ende ick hief mijne oogen op: ’t welck na onse maniere van spreken is gelijck hier in den text staet.
2 Die snellick door het geheele lant vlooch, aenwijsende, dat de vloeck snellick komen soude.
3 D. een brief dien men in malkanderen rolt, in den welcken geschreven stonden de straffen Godes over de dieven, ende misbruyckers sijnes naems in het valsch sweeren. Van het woort Rolle, Siet Iesa. 8. op vers 1. ende Ezech. 2. op vers 10. ende Luce 4.17.
 
2 Ende 4 hy seyde tot my, Wat siet ghy? ende ick seyde, Ick sie een vliegende rolle, 5 welcker lengte is van twintich ellen, ende hare breette van tien ellen.
4 T.w. de Engel des Heeren, die met my sprack. Siet c. 1. versen 8, 9.
5 De groote lengte ende breedte deser rolle, beteeckent het groot getal der sonden van de menschen bedreven, ende de groote ende langduerige straffen Godes over de selve. Vergel. Deut. 27. ende 28. ende Levit. 28.
 
3 Doe seyde hy tot my, 6 Dit is de vloeck, die uytgaen sal 7 over het gantsche lant: want een yegelick die steelt, sal 8 van hier, volgens den selven [vloeck] 9 uytgeroeyt worden: desgelijcks een yegelick die [ 10 valschelick] sweert, sal van hier, volgens den selven [vloeck] uytgeroeyt worden.
6 D. in dese rolle staet de vloeck geschreven, die het gantsche lant treffen sal.
7 T.w. over het gantsche Ioodsche lant. Ofte, over de gantsche aerde. Verstaende dit van de algemeyne oordeelen Godes.
8 And. een yegelick die steelt, sal uytgeroeyt worden, gelijck aen d’eene zijde van de [rolle geschreven is]: ende een yegelick die valschelick sweert, sal uytgeroeyt worden, gelijck aen de andere zijde van de [rolle geschreven is], onder dese twee soorten van grove misdaden moet men de andere mede verstaen.
9 And. Alle dieven zijn hier uyt (T.w. uyt dit lant) uytgeroeyt, nae luyt deser [rolle]. Of, houdt sich voor onschuldich, namelick sijne boose daden verbloemende, zijnde alsoo onbeschaemt in het verdedigen der selver, als of het den waren Godt noyt gekent en hadde, sondigende soo tegen de tweede, als tegen de eerste Tafel der Wet, ’t welck te kennen wort gegeven met de twee sonden die hier tot een exempel genoemt worden.
10 Het woort, valschelick, is hier by gevoecht uyt vers 4. dewijle het de sin hier vereyscht.
 
4 11 Ick brenge desen [vloeck] voort, spreeckt de HEERE der heyrscharen, dat hy kome 12 in het huys des diefs, ende in het huys des genen die by mijnen name 13 valschelick sweert: ende hy sal in’t midden 14 sijnes huys 15 overnachten, ende 16 hy sal het verteeren, met sijne houten, ende sijne steenen.
11 D. ick sal de sonde mijnes volcks nae behooren straffen.
12 Of, over, of, tot.
13 Hebr. tot valscheyt, of, in valscheyt.
14 Soo des diefs, als des genen die valschelick sweert.
15 Of, blyven.
16 D. hy sal het soo gantschelick te schande maken, datter niet overich blijven en sal. Vergel. Deut. 28.30. Matth. 24.2. Luce c. 19. vers 44.
 
5 Ende de Engel 17 die met my sprack, ginck 18 uyt, ende seyde tot my, Heft nu uwe oogen op, ende siet, wat dit zy datter 19 voortkomt.
17 Of, die in my sprack.
18 T.w. uyt den hoop der ruyteren, die achter hem stonden, cap. 1. vers 8.
19 D. dat u in dit gesichte vertoont wort. Hier wort gesproken van de voorsichtige regeringe Godes, als vers 6.
 
6 Ende ick seyde, Wat is dat? ende hy seyde, Dit is 20 een Epha, die voortkomt: voorder seyde hy, 21 Dit is de ooge over haer-lieden in’t gantsche lant.
20 Een mate van drooge waren. Siet d’ aenteeck. Exod. 16.36. hier beteeckent het, nae sommiger gevoelen, de mate der straffe Godes, nae de welcke hy de sonden straft nae sijne gerechticheyt.
21 Hebr. Dit is hare ooge in het gantsche lant. Dat is: ’T is d’ ooge die acht op haer geeft, waer henen sy haer keeren, ofte wenden. Door d’ ooge moetmen hier verstaen de voorsichticheyt ende sorge Godes. Als bov. cap. 3. vers 9. ende 4.10. ende ond. 9.1. And. dit is de ooge. D. de gestalte des gantschen lants.
 
7 Ende siet, 22 een plate loots 23 wiert opgeheven, ende daer was eene vrouwe, sittende in ’t midden der Epha.
22 Hier mede wiert afgebeeldt het sware ende onveranderlicke oordeel Godes tegen de Ioden.
23 Of, wiert verheven, of, wierter gebracht.
 
8 Ende hy seyde, 24 Dese is de godtloosheyt, 25 ende hy wierpse in’t midden van de Epha: ende hy wierp 26 het looden gewichte op den mont 27 der selver.
24 D. dese vrouwe is een afbeeldinge der godloosen onder de Ioden, ofte der godloosen in ’t gemeyn, die t’samen versamelt gehouden ende versegelt worden tot het oordeel Godes, daer van stracks gesproken wort.
25 Of, doe hyse wierp. T.w. die vrouwe.
26 Of, klomp loots. Hebr. den steen loots: Verstaet sulck eenen klomp loots, die plat was, alsoo gemaeckt, dat hy als een decksel op de Epha paste.
27 T.w. der Epha, alsoo dat sy daer in vast en dichte besloten, ende als gehouden wiert, om daer mede aen te wijsen, dat de godloose de straffen Godes niet ontvlieden en souden.
 
9 Ende ick hief mijne oogen op, ende ick sach, ende siet, 28 twee wijven quamen voort, ende 29 wint was in hare vleugelen, ende sy hadden vleugelen, als de vleugelen eenes oyvaers: ende sy voerden de Epha tusschen d’aerde, ende tusschen den hemel.
28 Door het eene wijf wiert, nae sommiger gevoelen, verstaen de barmherticheyt Godes over sijn volck: door het andre de strenge gerechticheyt Godes over de vyanden desselven. Dese beyde wijven nemen de Epha, D. de straffe der sonden van het volck Godes, ende dragense in der vyanden lant, op dat die straffen haer op den hals blijven liggen.
29 Dit beteeckent, dat als de tijt gekomen is, in welcken Godt sijne oordeelen wil uytvoeren, dat sulcks dan snellick, ende sonder uytstel geschieden moet.
 
10 Doe seyde ick tot den Engel, die met my sprack: Waer henen brengen sy dese Epha?
11 Ende hy seyde tot my, 30 Om haer een huys te bouwen 31 in den lande Sinear: dat sy daer gevesticht ende gestelt worde op hare grontvestinge.
30 Beteeckenende, dat de straffen steets op de vyanden blijven souden.
31 D. in het lant van Babylonien, siet Genes. 10. vers 10. ende 11.2. Hier door wiert afgebeelt, dat de boose Ioden, ende voorts alle godtloose, onder de afgodische snoode Babyloniers souden gerekent ende gestraft worden.

Einde Zacharia 5