Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Zacharia – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

De Propheet ZACHARIA

Inhoudt deser Prophetye.

ZAcharia is de tweede Prophete, die na de verlossinge uyt de Babylonische gevanckenisse, onder de Ioden gepredickt heeft, maer twee maenden na den Prophete Haggai aenvangende te prediken, te weten in de achtste maent van het tweede jaer des Conincks Darij. In dit Boeck worden veel treffelicke stucken verhandelt, waer van dit de voornaemste zijn: Voor eerst, so vermaent hy de Ioden die uyt de Babylonische gevanckenisse weder in het Ioodsche lant gekeert waren, tot boete ende ware bekeeringe: Ten tweeden, so vertelt hy eenige Gesichten, door de welcke de Heere haer leert, hoe vaderlick hy sich harer hebbe aengenomen, ende insonderheyt hoe goedertierentlick hy haer uyt de Babylonische gevanckenisse verlost hebbe, met belofte dat hy voortaen haer in sijne beschuttinge ende bescherminge soude aennemen, indien sy haer oprechtelick tot hem bekeerden, ende neerstelick den Tempel weder op-bouwen souden: Ten derden propheteert Zacharias van de verdelginge der vyanden des volcks Godes, als oock van de toekomste des MESSIAE, ende de weldaden die hy sijne Kercke bewijsen soude, mitsgaders van den aenwas der selver van wegen de bekeeringe der Heydenen tot de selve.
Daer worden uyt den Prophete Zacharia verscheydene plaetsen in het nieuwe Testament by-gebracht, soo van CHRISTO IESU selfs, als van de Euangelisten ende Apostelen, Mat. 21.5 ende 26.31. ende 27.9. Mar. 14.27. Ioh. 12.15. ende 19.38. Ephes. 4.25. Apoc. 1.7. ’Twelck alles dient om ons het lesen deses Propheten aen te prijsen ende aengenaem te maken.

Einde inleiding Zacharia