Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Zefanja – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

De Propheet ZEPHAN-JA

Inhoudt deser Prophetye.

DE Prophete Zephan-ja, is een van de kleyne Propheten, die voor de Babylonische gevangenisse gepropheteert hebben: want de drie naest-volgende Propheten hebben geleeft ende gepropheteert, soo ten tijde der verlossinge des Ioodschen volcks uyt de Babylonische gevanckenisse, als daer na. Zephanja heeft geleeft ten tijde des Conincks Iosiae, doe Ieremia begost te propheteren, ende de prophetesse Hulda oock propheteerde. Zephanja voorseyt den inwoonderen van Ierusalem, ende de gantsche stamme van Iuda, dat sy van wegen hare Afgoderie, ende andre sonden, door de Chaldeen souden verstoort worden: Midlerwijle vermaent hyse tot boete: ende hy propheteert tegen eenige uytlantsche volckeren. Daerna keert hy wederom tot de sonden ende hartneckicheyt der inwoonderen van Ierusalem, mitsgaders de straffen die sy te verwachten hadden. Eyndelick vermaent hy de godtsalige tot patientie, ende troostse met Euangelische beloften van de versamelinge ende uytbreydinge der Kercke ten tijde des MESSIAE, door de beroepinge der Heydenen, mitsgaders hoe Godt deselve soude heyligen, zegenen, ende heerlick maken, ende dat hy ter contrarie alle hare vyanden verdelgen soude.

Einde inleiding Zefanja