Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Nahum – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

De Propheet NAHUM

Cort Inhoudt der Prophetye NAHUMS.

WAnneer de Prophete Nahum geleeft ende gepropheteert hebbe, en wort ons nergens in de heylige Schrifture te kennengegeven: Doch het schijnt, nae sommiger gevoelen, dat hy ten tijde des Conincks Hizkiae, ende corts daer na, gepropheteert hebbe, ontrent tnegentich jaren na Iona, door wiens predicatie de Nineviten haer wel tot Godt bekeert hebben, ende heeft derhalven te dier tijt de Heere sijne dreygingen over haer, te rugge gehouden: Maer doe sy haer wederom tot alle boosheyt ende godtloosheyt begeven hadden, vervolgende ende verdruckende Godes volck: So voorseyt hier de Prophete der stadt Nineve, ende te gelijcke den Coninck van Assyrien (wiens Hooft-stadt Nineve was) haren onderganck, ende volgens dien, den Ioden hare verlossinge uyt de hant der Assyriers, haer alsoo troostende in hare elende, ’t welck des Propheten name selfs mede brengt, want Nahum beteeckent soo veel als, Vertrooster. Sijne woorden worden aengetogen in het nieuwe Testament, Rom. 10.15.

Einde inleiding Nahum