Statenvertaling.nl

sample header image

Ezechiël 9 – Statenvertaling editie 1637

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling raadplegen in de editie van 1637 en/of 1657. De edities 1637, 1657 en de GBS-editie kunnen naar keuze parallel worden weergegeven. (Bij parallelweergave worden bij een vers eerst de kanttekeningen met verwijsteksten getoond, daarna de verklarende kanttekeningen.)

Edities SV:    

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenZonder kanttekeningen

Ezechiël 9

Godt geeft ses mannen last om sijne wrake binnen Ierusalem uyt te voeren, vers 1. De heerlickheyt des Heeren wijckt tot den dorpel des Tempels, 3. Godt gebiedt eenen man, in lijnen gekleedt, alle vroome eerst met een seker teecken te teeckenen, 4. den anderen, datse al de reste sullen verdelgen, 5. welcx beschickt zijnde, ontstelt sich de Propheet grootelicx, 8. ontfangt daer op Godts antwoort, 9. De man in lijnen gekleet, rapporteert de verrichtinge sijner commissie, 11.
 
1 DAerna riep1 hy 2 voor mijne ooren [met] luyder stemme, 3 seggende; Doet 4 d’Opsienders 5 der stadt naederen: ende elck een met sijn 6 verdervende wapen in sijne hant.
1 Namelick, de Heere, van den welcken siet boven 1. op vers 26.
2 D. dat ick Ezechiel dit geroep hoorde. Verstaet door dit geroep de kracht van Godts voorsichtichheyt, waer door hy de schepselen beweecht, om sijnen wille, ende eeuwigen raet uyt te voeren.
3 T.w. tot de H. Engelen, die Gode ten dienste staen, om sijne bevelen, ende oordeelen uyt te richten, Psal. 103.20. Hebr. 1.14.
4 Hebr. opsichten. D. die opsicht hadden. Verstaet sekere H. Engelen, die van Godt als Opsienders der stadt gestelt waren. want over landen, volckeren, ende steden wordense van hem verordent, niet alleen, om de selve te bewaren, 2.Reg. 6.17. Dan. 10.20, 21, 22. maer oock om die te straffen, Gen. 19.12, 13. 2.Reg. 19.35. Sy worden Vorsten genaemt, Dan. 10.20, 21. item Heerschappijen, Overheden, Machten, Col. 1.18. dat is, Heerschappers, Overste, Machtige. Alsoo hier Opsichten, voor, Opsienders, Bestelde, Commissarisen.
5 Namelick, Ierusalem.
6 Hebr. wapen, ofte, gereetschap der verdervinge. D. daermede hy de inwoonderen der stadt verderven soude.
 
2 Ende siet, 7 ses mannen quamen vanden wech 8 der Hooger poorte, die gekeert is 9 nae het Noorden, ende 10 elck een met 11 sijn verpletterende wapen in sijn hant, ende 12 een man in’t midden van hen, was 13 met linnen bekleet, ende een Schrijvers 14 inctkoker was 15 aen sijne lendenen: ende sy quamen in, ende stonden by 16 den koperen Altaer.
7 D. als eenige gevoelen, ses Engelen inde gedaente van mannen. Vergel. Gen. 18.2. Marc. 16.5. Act. 1.10. Sommige meynen dat door dese mannen verstaen, ende beteeckent worden de Chaldeen ofte de Overste van het heyr dat Ierusalem belegeren soude: andere de volckeren, ende Coninckrijcken, die de Chaldeen in dese tocht tot hare hulpe souden hebben.
8 Siet van dese poorte, 2.Reg. 15. op vers 35. item 2.Chron. 27.3. Ierem. 26.10.
9 T.w. van waer de Chaldeen souden comen, die de stadt, ende den Tempel verstooren souden.
10 T.w. van die ses mannen.
11 Hebr. de gereetschap sijner verpletteringe. D. het wapentuych, daermede hy verpletteren, ende in stucken slaen soude.
12 T.w. onderscheyden vande 6 voorgemelde, want die waren gesonden, om te verderven, hebbende haer wapentuych daer toe veerdich: maer dese, om te behouden, hebbende daer toe sijn schrijftuych, ende bevel om de vroome te teeckenen.
13 Als een Priester. siet Exod. 28.39. Levit. 6.10. Sommige verstaen door desen man, onsen eenigen Overpriester, den Heere Christum Iesum, die van den Vader gesonden is, om de sijne uyt het verderf der ziele te verlossen. Volgens wort hy hier niet aengesien in sijne Godtlicke Majesteyt, ende Heerlickheyt, die hy met den Vader, ende den H. Geest gemeyn heeft, als bov. 1.26. maer in den stant sijner vernederinge, ende het ampt sijns middelaerschaps.
14 T.w. daer uyt de Schrijver met de penne inct neemt.
15 Verstaet aen den gordel sijner lendenen hangende.
16 Soo genaemt, Exod. 38.30. 2.Reg. 16.14. anders, den Altaer des brandt-offers, Exod. 30.28. Van sijne plaetse. siet Lev. 1.3, 5. breedere beschrijvinge daer van, siet 2.Chron. 4. op vers 1.
 
3 Ende 17 de heerlickheyt des Godts Israels hief haer op vanden 18 Cherub, daerop 19 hy was, tot den 20 dorpel van het Huys: ende hy riep tot den Man, die met linnen bekleedt was, die den schrijvers inctkoker aen sijne lendenen hadde.
17 Siet bov. 1. op vers 28,
18 Verstaet de Cherubim, die over de Arke waren in ’t Alderheylichste tot een teecken van sijne genadige tegenwoordicheyt by dat volck. sommige verstaen de Cherubim die Ezechiel in’t gesichte gesien heeft. Vergel. ond. c. 10. vers 4. met d’ aent. siet vande Cherubim. Gen. 3. op vers 24.
19 T.w. de Godt Israels. ofte, sy was, namelick de Heerlickheyt Godts.
20 D. den uytganck van het Alderheylichste. Dit beteeckende, dat Godt vanden Tempel scheyden wilde.
 
4 Ende de HEERE seyde tot hem; Gaet door, door het midden der stadt, door het midden van Ierusalem: ende 21 teeckent een 22 teecken op de voorhoofden 23 der lieden die suchten, ende uytroepen over alle die grouwelen die in’t midden 24 der selver gedaen worden.
21 . 22 Dese teeckeninge en is niet lichaemlick geschiedt door een sichtbaer, ende uyterlick teecken aen het lichaem, maer geestelick, door een onsienelick, ende inwendich teecken aen den geest, het welcke de ware geloovige, van alle hypocrijten, ende ongeloovige onderscheyt. want dit al is geschiet in een geestelick gesichte, ende volgens niet door eene lichamelicke daet. Vergel. Apoc. 7.3.
23 Die het overblijfsel waren van Godts volck, schuylende onder dat afvallich geslachte.
24 Namelick der stadt Ierusalem.
 
5 Maer tot 25 die [andere] seyde hy voor mijne ooren; Gaet door, door de stadt achter 26 hem, ende 27 slaet: u lieder ooge en verschoone niet, ende en sparet niet.
25 T.w. die ses andere mannen, die bescheyden waren, om te verderven, te dooden, ende uyt te roepen, van de welcke siet bov. vers 2.
26 Te weten, die het schrijftuych aen sijne lendenen hadde, ende voorginck. Siet van desen bov. vers 2. ende de aenteeck. De doodinge en mochte niet geschieden voor dat de gene, die behouden moesten zijn, geteeckent waren, ende alsoo uytgenomen van het gemeyne verderf. Vergel. Gen. 19.22.
27 D. doodet, verdervet, ende roeyet uyt. Vergel. boven 7.9.
 
6 28 Doodet oude, jongelingen, ende maechden, ende kinderkens, ende wijven tot verdervens toe: maer en genaecket aen niemant, 29 op den welcken het teecken is, ende 30 beginnet 31 van mijn Heylichdom: ende sy begonnen vande 32 oude mannen, die voor het 33 Huys waren.
28 Siet de vervullinge, 2.Chron. 36.17.
29 Dewijle dat van de uyterlicke straffe eenige geteeckende mede geleden hebben, als Ieremias die in Egypten ballinck geworden is, ende andere meer: verstaet dit, als vooren, vande geestelicke behoudenisse ter salicheyt.
30 T.w. de doodinge.
31 D. van mijnen Tempel. Siet 2.Chron. 20. op vers 8.
32 Siet van dese bov. 8.11. ende de aenteeck.
33 D. voor den Tempel. alsoo in ’t volgende.
 
7 Ende hy seyde tot hen; 34 Verontreyniget het Huys, ende vervullet 35 de Voorhoven met verslagene, gaet henen uyt: ende sy gingen henen uyt, ende 36 sy sloegen in de stadt.
34 Het welcke geschiedde door de doode lichamen, die daer in verslagen wierden. Vergel. Num. 19.11. 2.Reg. 23.16.
35 Siet van beyde de Voorhoven, het binnenste, ende het uyterste 1.Reg. 6. op vers 36.
36 D. sy maeckten eene groote slachtinge, ende doodinge van allerley menschen door de gantsche stadt. Siet van het woort slaen voor, dooden, genomen. Gen. 8. op vers 21.
 
8 Het geschiedde nu, als sy- 37 se geslagen hadden, ende 38 ick overgebleven was; dat ick 39 op mijn aengesichte viel, ende riep, ende seyde, Ach Heere HEERE! sult ghy al het overblyfsel 40 Israëls verderven, met uwe grimmicheyt uyt te gieten over Ierusalem?
37 T.w. de inwoonderen Ierusalems.
38 T.w. meynende alleen overgebleven te zijn. Vergel. 1.Reg. 19.10. Rom. 11.3.
39 T.w. door groote verslagentheyt voor Godts strenge wrake, ende door medelijden over het verslagene volck. Vergel. Gen. 17. op vers 3.
40 D. van Iuda, ende Benjamin, ende die van de andere stammen onder die mochten vermenget zijn. Siet 2.Chron. 21.2. ende de aenteeck.
 
9 Doe seyde hy tot my; De ongerechticheyt van het huys Israëls ende Iuda is 41 gantsch seer groot, ende het lant is met 42 bloet vervult, ende de stadt is vol van 43 afwijckinge: 44 want sy seggen; De HEERE heeft het lant verlaten, ende de HEERE en siet niet.
41 Hebr. In seer seer groot. dat is, uytermaten groot. Vergel. Gen. 17.6, 20. ond. 16.13.
42 Hebr. bloeden: dat is, dootslagen, ende moorderyen. siet Gen. 4. op vers 10. ende 1.Reg. 2. op vers 33.
43 Ofte, verkeertheyt, ofte omkeeringe, ofte buyginge [des rechts].
44 Siet bov. 8. op vers 12.
 
10 Daerom oock wat my aengaet, a 45 mijne ooge en sal niet verschoonen, ende ick en sal niet sparen: ick sal 46 haren wech op haren cop geven.
a Ezech. 5.11. ende 7.4. ende 8.18.
45 Hy spreeckt in den toekomenden tijt, om dat het voor verhaelde noch niet en was geschiet inder daet, maer alleen in een gesichte, het welcke inden geest des Propheten was eene afbeeldinge, ende voorsegginge, van het gene dat dadelick te sijner tijt geschieden soude.
46 D. hen straffen, gelijckse met alle hare boose wercken verdient hebben. Siet 1.Reg. 8. op vers 32. ende bov. 7. op vers 3.
 
11 Ende siet, de Man, die met linnen becleedt was, aen wiens lendenen den inctkoker was, bracht bescheyt weder, seggende: 47 Ick hebbe gedaen, 48 gelijck als ghy my geboden hadt.
47 Vergel. Psal. 40.9. Ioh. 4.34. ende 5.30. ende 6.38. ende 17.4.
48 And. nae alles dat, etc.

Einde Ezechiël 9